Coronavirus

Agenda voor Twente

Publicatiedatum: 
1 mrt 2018

De Agenda voor Twente is een investering in de toekomst van Twente en op initiatief van de veertien Twentse gemeenten ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Twente Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstellingen en van de samenwerkende overheden, waaronder provincie Overijssel. Het programma kent een looptijd van vijf jaar.

We zetten de komende vijf jaar met kansrijke, regionale en aanvullende projecten – via circulaire economie – in op het versterken van technologisch cluster, de arbeidsmarkt onze bereikbaarheid en het vestigingsklimaat in onze regio. Ieder onderdeel heeft een aparte actielijn die gevuld wordt met projecten die daadwerkelijk gaan bijdragen aan de doelstellingen van de Agenda. Alle projecten gezamenlijk zetten Twente als technologische topregio nog beter op de mondiale kaart.

Twente is een topregio om te wonen en te werken. Onderscheidend aan Twente is de combinatie van technologische kracht en haar ruimte met een prachtige woon-, werk-, en leefomgeving die grenst aan Duitsland. Twente is de motor voor techniek die volop draait en in ontwikkeling is. De uitvoeringsagenda 2018 is net als de techniek zelf overigens, volop in ontwikkeling. Er zijn dus altijd mogelijkheden voor goede projecten om onderdeel te worden van dit programma. Deze doelstellingen zijn:

  • Duurzame economische structuurversterking is één van de belangrijkste doelstellingen voor Twente;
  • Twente als technologische topregio (inter)nationaal op de kaart zetten.


Door middel van vier actielijnen Agenda voor Twente:

  1. Techniek als motor: versterking van het ecosysteem waarin stuwende techniek in alle sectoren tot bloei komt;
  2. Arbeidsmarkt & talent: verminderen van de spanning op de arbeidsmarkt, tussen vraag en aanbod en tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  3. Bereikbaarheid & vestigingsklimaat: startups met internationale potentie ontwikkelen en (inter)nationale topbedrijven behouden en aantrekken;
  4. Circulaire economie & duurzaamheid: een Twentse economie die circulair en volhoudbaar is en die een transitie maakt van fossiele naar hernieuwbare energie.


Om gebruik te kunnen maken van de voordelen die de Agenda voor Twente biedt moet er voldaan worden aan de volgende criteria: kansrijk, regionaal, additioneel, concreet, helder en toekomstgericht (KRACHT).
K Biedt kansen aan …
R Heeft betrekking op (een groot deel van) de regio
A Voegt iets toe aan het bestaande
C Is concreet
H Is helder geformuleerd

T Is gericht op de toekomst

Er is een uitvoeringsprogramma 2018 opgesteld (versie 1 december 2017). Het gaat hierbij om de uitvoering van de Agenda voor Twente, regionaal investeringsprogramma 2018-2022 (definitief concept 17 mei 2017). Per actielijn is een pakket aan projecten opgenomen die bijdragen aan de Agenda voor Twente en aan de doelstelling van de betreffende actielijn. Deze projecten voldoen aan alle criteria en worden breed gedragen in Twente. Deze projecten zijn mede aangedragen vanuit de gemeenten met daarbij een consultatie van hun achterban (4 O breed). Het uitvoeringsprogramma is dynamisch. Uiteraard kunnen in de loop van 2018 weer nieuwe projecten worden aangedragen via: info@agendavoortwente.nl. Tevens bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de tafelvoorzitter (binnenkort bekend) van de betreffende actielijn en programmaleider (governance model) (werving loopt) om gezamenlijk te beoordelen of het project ondergebracht kan worden in de actielijn.

Toetsen projecten

De projecten die ook een financiële bijdrage vragen van de Agenda voor Twente worden getoetst door de nog in te stellen beoordelingscommissie. Dit geldt voor alle (toekomstige) projecten die een financiële bijdrage vragen.