Coronavirus

Begroting 2019: zorgen over zorg, maar toch duurzaam door ontwikkelen

Publicatiedatum: 
19 okt 2018
Het college van Dinkelland presenteert zijn eerste begroting na de verkiezingen. Kersverse wethouder financiën Ben Blokhuis geeft aan dat het college de lasten voor de bewoners zo laag mogelijk wil houden: “De tarieven voor de Onroerend Zaak belasting blijven voor het jaar 2019 gelijk.” Waar het geld in 2019 definitief aan wordt besteed, beslist de gemeenteraad in de raadsvergadering van 13 november.

Het college wil initiatieven in de samenleving ondersteunen en stimuleren. “Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en gericht op oplossingen. We spelen voortdurend in op veranderingen en behoeften van de samenleving, sluiten aan bij wat er in elke kern gebeurt,” vertelt Blokhuis. De ambities van het college staan in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Dinkelland Duurzaam Door ontwikkelen’. “Ondanks een forse opgave binnen het sociaal domein heeft het college toch kans gezien om in 2019 uitvoering te geven aan dit coalitieakkoord”, aldus Blokhuis. Een eerste doorrekening van dit coalitieakkoord heeft plaatsgevonden in het koersdocument 2018-2022, waarin de lijnen voor de komende vier jaren zijn uitgezet.

Die forse opgave zit ‘m vooral in de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning (jeugd en WMO) en de vergoedingen die daarvoor van het rijk worden ontvangen. Ook  de komende jaren blijken deze onvoldoende. Voor de gemeente Dinkelland komt dit neer op een tekort van ongeveer € 60,- per inwoner. Het college heeft samen met de overige Twentse gemeenten meermalen bij het rijk aangedrongen op een juiste en rechtvaardige financiering van het sociaal domein. Wethouder Ilse Duursma, die onder meer zorg in haar portefeuille heeft, is stellig: “Elke inwoner moet de zorg en ondersteuning blijven krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarom versterken we de voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn, zoals een was- en strijkservice. Ook willen we meer proberen te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door mensen te stimuleren gezonder te leven, meer te bewegen en gezonder te eten. Dit moet ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning voor onze inwoners ook de komende jaren bereikbaar voor inwoners en betaalbaar voor de gemeente blijft.”

Een van de speerpunten van het college is woningbouw, waarbij kwalitatief programmeren het uitgangspunt is. “Dat betekent dat we niet kijken naar aantallen, maar dat we vooral willen aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Is er behoefte aan woningen voor jongeren of senioren? Kunnen we een klein aantal woningen bouwen binnen de bebouwde kom in plaats van grote nieuwbouwwijken (inbreiding in plaats van uitbreiding). Omdat die behoeften per kern verschillen, gaan wij hierover in gesprek met de samenleving. De eerste kerngesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden”, aldus wethouder Blokhuis.

Het thema duurzaamheid blijft ook een speerpunt van dit college. Naast de al beschikbare gelden, is er een extra bedrag van € 1 miljoen voor een speciaal fonds. Projecten op het gebied van duurzaamheid kunnen hieruit tijdelijk een lening krijgen. Als het geld terugbetaald wordt, vloeit dit terug in het fonds voor financiering van andere duurzaamheidsprojecten.

De openbare ruimte is van iedereen. Het is de leefomgeving van alle inwoners, maar ook het visitekaartje van Dinkelland als agrarisch toeristische gemeente. “Om de aantrekkelijke uitstraling voor bewoners en toeristen te verhogen, willen we naar een toekomstgerichte en duurzame inrichting. We verhogen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte”, zegt wethouder Blokhuis. “Daarnaast willen we onze toeristische voorzieningen versterken. Alleen op die manier kunnen we aantrekkelijk blijven als recreatieve en toeristische gemeente. De ligging van de gemeente Dinkelland in het grensgebied, denk bijvoorbeeld aan het kanaal Almelo- Nordhorn, biedt hiervoor kansen”, vult wethouder Benno Brand aan.

Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en de gemeente. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Burgemeester John Joosten: “Dinkelland behoort tot één van de veiligste gemeenten van Nederland met relatief weinig incidenten. Dat willen we graag zo houden. Het college is blij met de hoeveelheid evenementen, maar het betekent ook een behoorlijke uitdaging. We hebben daarover goede gesprekken gevoerd met de evenementenorganisaties. Ook breiden we de aanwezigheid en de zichtbaarheid van de BOA’s uit, in de kernen en in het buitengebied.”

De complete begroting is te vinden in de begrotingsapp via https://dinkelland.begrotingsapp.nl/begroting-2019-dinkelland en via de site www.dinkelland.nl onder het kopje Organisatie en Bestuur.

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-