Coronavirus

Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Het Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld ligt tegen de Duitse grens en heeft een totale oppervlakte van 146 hectare. Tussen de twee deelgebieden ligt een landbouwenclave, die ook binnen de begrenzing van dit Natura 2000 gebied valt.

De Bergvennen is een heidegebied op dekzandruggen met daarin een aantal grote, zwakgebufferde vennen. Langs de vennen liggen smalle gordels met overgangen van natte naar droge heide. Het Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden van de Bergvennen en betreft een glooiender landschap met dekzandruggen en vochtige eiken-berkenbossen. Op de flanken van de ruggen ligt heischraal grasland en blauwgrasland.

In en nabij het Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld nemen we maatregelen om de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, zodat het natuurgebied robuuster en weerbaarder is tegen invloeden van buiten. Deze maatregelen dragen onder meer bij aan de instandhouding en uitbreiding van de unieke waterlobelia. We realiseren de (Europese) natuurdoelen, met zo min mogelijk (negatief) effect op de omgeving. Het toekomstbeeld is een heidelandschap met heischrale graslanden, blauwgraslanden, (zeer) zwakgebufferde vennen en diverse solitaire eiken, dennen en jeneverbesstruwelen.

We nemen maatregelen, zoals het verbeteren van de doorstroming tussen de vennen, het dempen, verondiepen en verleggen van watergangen en het stoppen of beperken van bemesting.

Benieuwd naar de maatregelen in de Bergvennen & het Brecklenkampse Veld? Bekijk dan deze video met drone- en toekomstbeelden

Nieuwsbrief Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Met regelmaat versturen we voor het gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld een nieuwsbrief naar alle betrokken grondeigenaren en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief geven we een update van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar natura2000@dinkelland.nl.

Nieuwsbrief 1 Natura 2000 BB (april 2016)
Nieuwsbrief 1 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 BB (juli 2016)
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 BB (november 2016)
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 BB (april 2017)
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 BB (oktober 2017)
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 6 Natura 2000 BB (mei 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 BB (juli 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 BB (december 2018)
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 BB (mei 2019)
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 10 Natura 2000 BB (december 2019)
Nieuwsbrief 10 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 11 Natura 2000 BB (mei 2020)
Nieuwsbrief 11 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 12 Natura 2000 BB (januari 2021)
Nieuwsbrief 12 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 13 Natura 2000 BB (juni 2021)
Nieuwsbrief 13 Natura 2000 BB Duits

Gebiedsdocumenten


Meer informatie

Meer weten? Neem contact op via natura2000@dinkelland.nl of telefonisch via Gerard Davina, 06 51 28 45 05.

Meer weten over Natura 2000? Kijk ook op www.overijssel.nl/nnn.
Voor informatie over schadeloos stellen, kijkt u hier.

Inloopmiddag

We willen de omgeving goed op de hoogte houden van de stand van zaken. Vanaf maandag 2 augustus kunt u weer iedere week terecht bij Kulturhus de Cocer in Rossum met vragen. Iedere maandagmiddag zijn daar leden van ons projectteam aanwezig om u te woord te staan.