Coronavirus

Gemeente Dinkelland sluit 2019 af met een positief saldo

Publicatiedatum: 
29 mei 2020

De gemeente Dinkelland sluit het jaar 2019 af met een positief saldo. Dat blijkt uit de jaarrekening die is opgemaakt en door het college is aangeboden aan de gemeenteraad. Het vorige jaar wordt afgesloten met een positief rekeningresultaat van €2.7 miljoen. Dit voordeel bestaat voor een groot deel uit opbrengsten van verkocht maatschappelijk vastgoed, teruggekregen BTW en budgetten die niet zijn besteed en worden overgeheveld naar 2020.

In 2019 is minder uitgegeven, omdat de uitvoering van plannen is verschoven naar 2020. Dit betekent dat niet alleen de uitvoering, maar ook de budgetten worden overgeheveld naar 2020. Daarbij is er via de algemene uitkering een extra bedrag van €260.000,- ontvangen dat niet in 2019 is besteed. Dit bedrag staat ook voor 2020 nog vrij om te besteden. Hiervoor zijn stelposten opgesteld: warmtetransitie, energieloket, kerkenvisie, kansrijke start en wijkaanpak. De stelposten zijn in afwachting van te ontwikkelen beleid. Deze twee bedragen worden van het positieve rekeningresultaat afgehaald om tot een positief saldo te komen over 2019. Dat bedrag is €1,8 miljoen.

1,8 miljoen positief saldo
In het coalitieakkoord 2018-2022 is gesteld dat het afstoten van maatschappelijk vastgoed moet worden voortgezet. In 2019 is hier invulling aan gegeven en voor een bedrag van €674.000,- verkocht. “In het coalitieakkoord is gesteld dat het hebben en houden van vastgoed geen hoofdtaak van de gemeente is. Met uitzondering van vastgoed voor onderwijs of de eigen bedrijfsvoering. Het afgelopen jaar is vastgoed verkocht om hieraan te voldoen”, licht wethouder Blokhuis toe. Een bijzondere meevaller is het bezwaarschrift dat is ingediend bij de Belastingdienst voor teruggave van de BTW. Wethouder Blokhuis: “Het bezwaarschrift is ingediend over de jaren 2012-2016 en we hebben gelijk gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Het is een behoorlijk bedrag, €894.000. Een incidentele meevaller.”

Resultaatbestemming
Het positieve saldo van €1,8 miljoen wordt opgenomen in de algemene reserves, in het weerstandsvermogen. Dit is een soort spaarrekening voor de gemeente waaruit geput kan worden tijdens onvoorziene omstandigheden.