Coronavirus

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in 2016-2017 succesvol

Publicatiedatum: 
6 feb 2018

De gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland werken in het kader van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en bestrijding van de jeugdwerkloosheid intensief samen met elkaar en met andere gemeenten. Dit doen ze ook samen met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, op zowel lokaal als regionaal niveau. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie (HAVO/ VWO/ MBO-niveau 2 diploma) te laten behalen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.


Ieder jaar leggen de gemeenten met een Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) verant-woording af aan het Ministerie van OC&W over het te voeren beleid rondom voortijdig schoolverla-ters. De gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland kiezen voor een doorlopende lijn van leer-plicht naar RMC. Een aanpak waarbij leerplichtambtenaren en RMC zich specifiek richten op het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Dit doen ze door een preventieve aan-pak na te streven. Door deze preventieve aanpak zijn de Noordoost Twentse gemeenten in staat gebleken om het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016-2017 verder terug te drin-gen. Wanneer jongeren hun opleiding voortijdig beëindigen begeleidt het RMC ze samen met ke-tenpartners richting onderwijs/arbeidsmarkt of een passend (zorg)traject.


Aantal voortijdig schoolverlaters succesvol begeleid door het RMC:

Schooljaar Gemeente Oldenzaal Gemeente Losser Gemeente Dinkelland
2014-2015 34 26 12
2015-2016 36 25 18
2016-2017 29 16 13


Regionaal plan ‘De Twentse Belofte’


In 2016 hebben de 14 Twentse gemeenten en het Ministerie van OC&W een nieuw convenant opgesteld voor de periode 2017-2020. Het streven is het aantal voortijdig schoolverlaters verder te verlagen. Volgens het landelijk beleid mogen er in heel Nederland in 2021 maximaal 20.000 voor-tijdig schoolverlaters zijn. Het nieuwe convenant is gekoppeld aan de totstandkoming van een regi-onaal plan voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten en het creëren van een regionaal vang-net voor kwetsbare jongeren (leerlingen van het Praktijkonderwijs en VSO-scholen) te weten ‘De Twentse belofte’.

logo Dinkelland Oldenzaal Losser
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-