Coronavirus

Integrale aanpak voor uitvoer maatregelen in 3 Natura 2000-gebieden gemeente Dinkelland

Publicatiedatum: 
2 dec 2020

De gemeente Dinkelland, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel gaan de realisatie van de maatregelen voor natuurherstel in drie Natura 2000-gebieden integraal aanpakken. Het gaat voor Staatsbosbeheer over de gebieden Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. Voor Landschap Overijssel betreft het Bergvennen & Brecklenkampse Veld. Voor de technische voorbereiding en uitvoering van de maatregelen in deze drie gebieden zal de gemeente Dinkelland het centrale aanspreekpunt zijn. De bestuurders van de gemeente, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel hebben hiervoor vandaag een afsprakenkader ondertekend.

In de afgelopen jaren – tijdens de planfase – was de gemeente Dinkelland als bestuurlijk trekker al verantwoordelijk voor de maatregelen rondom de drie natuurgebieden. Voor de maatregelen in de natuurgebieden zelf zijn Staatsbosbeheer (voor Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek & Volterbroek) en Landschap Overijssel (Bergvennen & Brecklenkampse Veld) verantwoordelijk. Deze maatregelen zijn afgestemd met het projectteam van de gemeente Dinkelland en de provincie. Ook waren vertegenwoordigers van waterschap, LTO en overige eigenaren hierbij betrokken.

Nauwe samenwerking tijdens voorbereiding en uitvoering
In overleg zijn de uitwerkingen van de maatregelen (in én rondom het natuurgebied) verwerkt in één inrichtingsplan per gebied. Dit heeft de basis gelegd om ook in de realisatiefase één gezicht naar buiten te vormen: met de gemeente Dinkelland als bestuurlijk trekker en het projectteam als centraal aanspreekpunt. Hiermee komen de technische voorbereiding en uitvoering van de maatregelen in handen te liggen van het projectteam, zodat dit ook in één keer kan worden aanbesteed.

Het betreft maatregelen om de unieke, kwetsbare natuur in de gebieden te beschermen en weerbaarder te maken tegen invloeden van buiten. Zo dragen de maatregelen in Bergvennen & Brecklenkampse Veld onder meer bij aan de instandhouding en uitbreiding van de waterlobelia. Bijzonder in Lemselermaten zijn onder andere stukjes kalkmoeras en restanten van trilveenvegetatie. In Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek bestaat het toekomstbeeld onder meer uit herstelde alluviale bossen, eikenhaagbeukbossen en blauwgraslanden.

Eenduidig gezicht naar omgeving
Volgens Benno Brand, wethouder gemeente Dinkelland, benadrukt de ondertekening van het afsprakenkader nogmaals het vertrouwen in elkaar: “Dit vertrouwen vormt de basis voor een goede samenwerking en is met name ook in het belang van onze inwoners.”

“We hebben er vertrouwen in dat dit afsprakenkader leidt tot een duidelijke en integrale aanpak van de opgave”, vult Hans Pohlmann, bestuurder Landschap Overijssel, aan. “Hiermee borgen we bovendien een eenduidig gezicht naar de omgeving.” Herman Brink, provinciehoofd bij Staatsbosbeheer: “Met de ondertekening van deze samenwerking markeren we een belangrijke stap in het proces van instandhouding van de Natura 2000-parels Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek & Volterbroek.”

Natura 2000 in de gemeente Dinkelland
De provincie Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. De gemeente Dinkelland is bestuurlijk trekker van drie van deze gebieden: Lemselermaten, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. Deze gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden vanwege de bijzondere natuurwaarden. Om de kwetsbare natuur in de gebieden te beschermen, herstellen en versterken, worden maatregelen genomen.

Ondertekening afsprakenkader Natura2000-gebieden
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Benno Brand (wethouder gemeente Dinkelland), Hans Pohlmann (bestuurder Landschap Overijssel) en Herman Brink (provinciehoofd Staatsbosbeheer) ondertekenen afsprakenkader