Coronavirus

Klimaatatlas

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. In verband daarmee is er in Nederland het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) opgesteld, waarbij de ambitie is vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om deze ambitie waar te maken moet bepaald worden wat de klimaatopgaven zijn. Een klimaatatlas (ook wel stresstest) is een passend middel om de klimaatopgaven zichtbaar te maken. In Twente heeft het Twents waternet deze klimaatatlas laten opstellen.

De klimaatatlas geeft een toekomstbeeld van de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen in Twente in 2050 als we geen maatregelen treffen. Daarbij zijn de kwetsbaarheden voor weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstroming in beeld gebracht.  Met behulp van de klimaatatlas gaan we in gesprek met de raad, bewoners en bedrijven, om inzichtelijk te krijgen waar maatregelen nodig zijn en wie de maatregelen moet nemen. 

Klik hier als u wilt weten hoe de situatie in onze gemeente is.

Verhalen over een veranderend klimaat in Twente
 

Veel gestelde vragen Klimaatatlas