Coronavirus

LEADER Noordoost Twente Van stuwwal tot Dinkeldal

Leader Noordoost Twente

Wat is LEADER?

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan vervolgens een LEADER-bijdrage aangevraagd worden.

LEADER-groep Noordoost Twente

De uitvoering van LEADER Noordoost Twente ligt in handen van de LEADER-groep. De LEADER-groep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de samenleving.

Maak van uw idee een project

Hebt u een projectidee en denkt u dat het voldoet aan de selectiecriteria (zie onder), neem dan contact op met de LEADER-groep. De LEADER-coördinator is uw eerste aanspreekpunt. Er volgt een intakegesprek en u krijgt informatie over de mogelijkheden van LEADER.

Daarna kunt u het projectidee voorleggen aan de LEADER-groep tijdens een ‘open plein’ zodat de LEADER-groep maar ook andere initiatiefnemers mee kunnen denken in de realisatie van uw project en u wellicht in contact kunnen brengen met andere partners in het netwerk. Vervolgens maakt de LEADER-groep een inschatting of het project kans maakt op een LEADER-bijdrage – dit is een informele toetsing – en denkt de LEADER-groep mee bij het uitwerken van idee naar plan.

Is het idee uitgewerkt tot projectplan, dan kunt u een formele aanvraag indienen bij RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). RVO.nl toetst of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving (EU conformiteit). Daarna stuurt RVO.nl de aanvraag door naar de LEADER-groep voor de inhoudelijke toets. 

Als de aanvraag positief wordt beoordeeld en binnen het opengestelde budget valt, stelt RVO.nl een subsidiebeschikking op namens provincie Overijssel. Als u de beschikking hebt ontvangen, kunt u aan de slag met de uitvoering van uw project!

Selectiecriteria

De LEADER-groep toetst of het project bijdraagt aan één of meer speerpunten van de Lokale Ontwikkelingsstrategie:

  • Aantrekkelijk leefklimaat
  • Nieuw ondernemerschap
  • Innovatief ontmoeten
  • Daarnaast toetst de LEADER-groep in hoeverre het project voldoet aan de LEADER-criteria:

De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van de LOS;
De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER (bottom-up, integraal, innovatief, samenwerkend, gebiedsgericht: van meerwaarde voor Noordoost Twente);
Of het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt;
En de effectiviteit en doelmatigheid van het project.

Voor alle aanvragen geldt dat zij moeten beschikken over vergunningen indien nodig of zicht hebben op het afgeven van deze vergunningen.

De speerpunten en toetsingscriteria voor projecten staan uitgebreid beschreven in de ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER: Van stuwwal tot Dinkeldal 2015-2020’.

Om welk gebied gaat het?

LEADER Noordoost Twente bestaat uit de gemeente Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal. De kern van de gemeente Oldenzaal is uitgesloten voor LEADER. Voor projecten vanuit het buitengebied van Oldenzaal geldt dat zij eerst contact met de gemeente op moeten nemen voor lokale cofinanciering.   

Wie kan er een aanvraag indienen?

Iedereen uit het LEADER-gebied kan een aanvraag indienen, mits het voldoet aan de genoemde speerpunten en criteria.

LEADER-bijdrage

De LEADER-bijdrage is een percentage van de eenmalige investeringskosten. De hoogte van de LEADER-bijdrage staat vast. De LEADER-coördinator kan dit in een gesprek toelichten. De provincie en gemeenten stellen naast de Europese LEADER-bijdrage ook cofinanciering beschikbaar. Daarnaast moet u als initiatiefnemer andere financiering zoeken, bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen. Vanuit LEADER is geen geld beschikbaar voor de exploitatie (jaarlijkse kosten). Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden.

Aan de slag!

Heeft u een projectidee of wilt u de lokale ontwikkelingsstrategie opvragen voor meer informatie over het LEADER-programma in Noordoost Twente? Neem dan contact op met de LEADER-coördinator: Juliëtte Huis in ’t Veld, telefoonnummer 0547-351505 / 06-15131502 of mail: juliette.huisintveld@marb.nl.