Coronavirus

Meerjarenbegroting van de gemeente Dinkelland sluit, maar de rek is er wel uit

Publicatiedatum: 
21 okt 2019

Regeren is vooruitzien. Volgens dat motto heeft de gemeente Dinkelland haar huishoudboekje beheerd, met als resultaat dat Dinkelland ondanks de stijgende kosten op het gebied van zorg en ondersteuning, een sluitende meerjarenbegroting kan presenteren.

De vergoeding van het Rijk voor de kosten binnen het sociaal domein is ongeveer 1,8 miljoen euro lager dan de uitgaven die de gemeente Dinkelland doet voor de zorg en ondersteuning van jongeren en ouderen. Toch kan de gemeente haar meerjarenbegroting sluitend houden. “Dit komt doordat Dinkelland al in een heel vroeg stadium voortvarend heeft geanticipeerd op de te verwachten tegenvallers binnen het sociaal domein”, meldt wethouder Ilse Duursma.

Voorzorgsmaatregelen

Al in de begroting 2019 en in de perspectiefnota 2020 zijn maatregelen genomen om de meerjarige tekorten binnen het sociaal domein op te vangen. Het uitvoeringsplan van het Sociaal Domein is daarvoor een belangrijke pijler, maar ook binnen de overige beleidsterreinen zijn de nodige maatregelen genomen. “Als college zijn en blijven wij namelijk van mening dat de oplossing voor de tekorten binnen het sociaal domein niet alleen gevonden kan worden binnen dat sociaal domein, maar dat ook breder moet worden gekeken”, zegt financieel wethouder Ben Blokhuis. “Dat betekent een zo afgewogen mogelijke set aan maatregelen, variërend van het kritisch kijken naar hoe wij binnen onze organisatie nog slimmer kunnen werken, verhogingen van leges, uitstellen van wegenonderhoud, het aanpassen van het onderhoudsniveau in het groen en het afstoten van maatschappelijk vastgoed.”

Daarnaast is er ook drastisch gesneden in de potjes voor nieuw beleid. Dat betekent in de praktijk dat er de komende jaren geen ruimte is voor nieuwe zaken die jaarlijks geld gaan kosten. Mocht dat wel nodig zijn, dan is daar alleen geld voor als andere zaken worden geschrapt of als gekozen wordt voor een lastenverzwaring voor onze burgers. “Juist dat laatste wil het college zoveel mogelijk voorkomen”, benadrukt Blokhuis. “Het college is er daarom ook best trots op dat de stijging van de lokale in de thans voorliggende begroting beperkt is gebleven tot slechts een inflatiecorrectie op de Onroerend Zaak Belasting.”

Ondanks het feit dat het huishoudboekje van de gemeente als gevolg van de toenemende druk vanuit het sociaal domein onder druk staat ziet het college toch kans om ten investeren. Zo wordt ruim een half miljoen vrijgemaakt voor het toekomstbestendig maken van het zwembad de Kuiperberg. “Hiervoor wordt een beroep gedaan op de reservepositie”, legt wethouder Benno Brand uit. “Wij denken dat deze reservepositie daarvoor de ruimte biedt, omdat voldoende geld gereserveerd blijft voor mogelijke tegenvallers.”

Te vaak wil het college echter geen gebruik maken van deze reserves. “Want eerlijk is eerlijk, als gevolg van de jaarlijks toenemende druk op de begroting is Dinkelland de afgelopen jaren wel wat ingeteerd op haar reserves”, stelt financieel wethouder Blokhuis. “De rek is eruit, bij nieuw beleid zullen er keuzes gemaakt moeten worden.”

Meerjarenbegroting Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Bekijk hier de afbeelding als pdf.