Nieuwe college Dinkelland houdt koers

Publicatiedatum: 
2 jan 2017

DINKELLAND - De huidige bestuurlijke situatie in Dinkelland, heeft geleid tot nieuwe politieke verhoudingen in de gemeenteraad. Gevolg daarvan is dat een nieuwe coalitie is ontstaan van CDA, VVD en Algemeen Belang Dinkelland (ABD). Deze nieuwe coalitie heeft zich onder leiding van formateur Prof. Dr. Wolter Lemstra beraden over de gewenste politiek-bestuurlijke richting gedurende de resterende raadsperiode en over de samenstelling van een nieuw college.

De richting

Veel ambities uit het bestaande coalitieprogramma 2014-2018 ‘Nieuw Perspectief’ zijn inmiddels in gang gezet of al gerealiseerd. Daarom vindt het nieuwe college het niet wenselijk om voor de resterende raadsperiode een volledig nieuw coalitieprogramma op te stellen. “Wij hebben de overtuiging dat Dinkelland gebaat is bij politiek-bestuurlijke stabiliteit. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het bestaande coalitieprogramma als uitgangspunt te hanteren voor de politiek-bestuurlijke richting tot aan de raadsverkiezingen in 2018”, meldt Jos Jogems (CDA). “Zeker nu op basis daarvan recent de begroting voor het jaar 2017 is vastgesteld. Ons motto is dan ook: ‘Koers houden’. Maar omdat de samenleving voortdurend in beweging is en omstandigheden en inzichten in de loop van de huidige raadsperiode zijn gewijzigd, is het noodzakelijk om op onderdelen bij te sturen om ook daadwerkelijk koers te kunnen houden. Wij doen dat door middel van een Addendum, dat een aanvulling is op het bestaande coalitieprogramma en waarmee wij op een aantal thema’s en dossiers nadere accenten aanbrengen.”

Het nieuwe college
Omdat de huidige raadsperiode al flink gevorderd is, hebben de coalitiepartijen gekozen voor een in omvang beperkter college dan voorheen. “Wij gaan er vanuit dat wij de geformuleerde ambities kunnen realiseren met een college dat naast de burgemeester bestaat uit 3 wethouders voor in totaal 2,85 fte”, aldus Agnes ten Dam (ABD).

De samenstelling van het nieuwe college is als volgt:
•           Ilse Duursma (namens CDA) voor1,0 fte;
•           Benno Brand (namens VVD) voor 0,85 fte;
•           Alfons Steggink (namens ABD) voor 1,0 fte.

Het verdere proces
Omdat op dit moment nog steeds de burgemeester in de plaats van het college treedt, vindt de coalitie het belangrijk om zo spoedig mogelijk weer een volwaardig college te hebben. Daarom zal er op 10 januari 2017 een extra raadsvergadering zijn, waarin de nodige formaliteiten kunnen worden afgerond om het nieuwe college te kunnen laten functioneren. In die extra raadsvergadering zal ook het Addendum ‘Koers houden’ aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tenslotte
“Wij realiseren ons dat Dinkelland zich bevindt in een bijzondere politiek-bestuurlijke situatie. De vorming van een nieuw college is weliswaar een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot stabiliteit, maar daarnaast zal er meer moeten gebeuren”, aldus Benno Brand. “Het rapport van verkenner mr. Geert Jansen is daar duidelijk over. Dit vraagt van alle betrokkenen een forse inzet. Voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werken aan verdere politiek-bestuurlijke stabiliteit in Dinkelland.”

Namens CDA Dinkelland, Jos Jogems
Namens VVD Dinkelland, Benno Brand
Namens Algemeen Belang Dinkelland, Agnes ten Dam

Gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-