Nieuws Weerselo

Invulling gemeentehuis Weerselo laat langer op zich wachten (publicatie 21-12-2018)

Het college van B&W heeft besloten om de samenwerking met  East Estate voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Weerselo niet voort te zetten. De  ingediende business case geeft naar het oordeel van het college onvoldoende zekerheid voor een duurzame invulling. De komende weken gaat het college van B&W zich beraden over de vervolgstappen.

In 2016 heeft gemeente Dinkelland een oproep gedaan om ideeën in te dienen voor de invulling van het voormalige gemeentehuis. De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een burgerjury en een vakjury. Het door East Estate ingediende voorstel, een combinatie van versmarkt en  horeca, aangevuld met onder meer appartementen bleek het winnende concept. De gemeente heeft vervolgens East Estate de gelegenheid geboden om dit concept verder uit te werken. Deze uitwerking heeft geleid tot de ingediende business case. “Helaas biedt deze business case naar het oordeel van het college van B&W onvoldoende zekerheid voor een duurzame invulling van het historische pand”, aldus wethouder Ben Blokhuis.

Het college van B&W gaat zich beraden over de vervolgstappen. Naar verwachting komt zij eind januari met meer duidelijkheid hoe zij wil komen tot de invulling van het voormalige gemeentehuis in het centrum van Weerselo. 


‘No-regret’ maatregelen Bisschopstraat (publicatie 21-12-2018)

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers uit Weerselo een ontwerp gemaakt voor een aantal ‘no-regret’ maatregelen op de Bisschopstraat. Dit om de verkeersveiligheid te verhogen en de oversteekbaarheid van de N343 te verbeteren. Uiteraard passend bij het centrumplan van Weerselo. De maatregelen die de gemeente nu gaat realiseren op de Bisschopstraat passen in twee scenario’s: Weerselo met of zonder rondweg. Vandaar ‘no-regret’.

In verschillende bijeenkomsten zijn de wensen van inwoners en ondernemers uit Weerselo verzameld. Deze wensen moesten ook passen binnen de uitgangspunten van de provincie en de gemeente. Wensen en uitgangspunten sloten niet altijd op elkaar aan. Zo kan er op de Bisschopstraat bijvoorbeeld nu geen verkeersplein of verkeerlichten worden gerealiseerd. De weg moet immers de uitstraling houden van doorgaande route. Daarnaast is het belangrijk dat de verwachting van de gebruikers van de weg aansluit bij de functie en uitstraling van de weg. Dit is goed voor de verkeersveiligheid.

Er ligt nu een ontwerp voor aanpassingen bij de oversteek bij de Plus supermarkt en bij café Restaurant Van Olffen. Hierover zijn gemeente, provincie en vertegenwoordigers uit het dorp het eens. Deze aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere oversteek van de Bisschopstraat. De gemeente werkt het ontwerp nu verder uit. De uitvoering hiervan stemmen we af met de werkzaamheden aan de Plus supermarkt en worden in ieder geval in 2019 gerealiseerd.

Ontwerp


Centrum van Weerselo feestelijke geopend (publicatie 14-12-2018)

Met het plaatsten van de laatste sluitsteen hebben gedeputeerde Monique van Haaf van provincie Overijssel en wethouder Ben Blokhuis van gemeente Dinkelland het centrumgebied van Weerselo officieel geopend. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van het Burgemeester Scholtensplein, de omliggende wegen en de aansluitende terreinen van de school, het verzorgingshuis en de kerk.

Het jaar 2018 stond voor Weerselo geheel in het teken van de uitvoering. De werkzaamheden startten in januari en zijn voorspoedig en volgens planning verlopen. “Drie jaar geleden hebben wij samen met inwoners, ondernemers en organisaties van Weerselo nagedacht over een toekomstbesteding ontwikkelperspectief voor het centrum”, aldus wethouder Ben Blokhuis. “Een van de speerpunten daarbij was het creëren van een centraal en levendig plein en het vernieuwen van het omliggende gebied. Met het afronden van de werkzaamheden in het openbaar gebied hebben wij samen een belangrijke, eerste stap gezet.” Komende tijd kijkt de gemeente naar ontwikkelkansen en initiatieven voor nieuwe of andere functies in het gebied.

Provincie Overijssel heeft financieel bijgedragen aan de verbetering van het centrum. Gedeputeerde Monique van Haaf: “Ik vind het belangrijk dat de provincie samen met de gemeente een bijdrage leveren aan het vitaal houden van dorpen in Dinkelland. Door een nieuwe impuls te geven aan het centrum van Weerselo blijft het dorp aantrekkelijk voor haar inwoners en bezoekers.”


Sloopwerkzaamheden achterkant gemeentehuis Weerselo van start (publicatie 30-8-2018)

In de eerste helft van september starten de sloopwerkzaamheden van de achterkant van het gemeentehuis in Weerselo. Dit is volgens planning van de werkzaamheden die in het centrumplan zijn vastgesteld. De sloop wordt uitgevoerd om het karakter van het monumentale pand goed naar voren te laten komen. De achterkant van het gemeentehuis is in een later stadium om praktische redenen achter het pand gezet. Om de originele staat van het gebouw in ere te herstellen, wordt het achterste deel nu gesloopt. Na de sloop kan in de toekomst ook de Weerselerbeek weer in de originele staat worden gebracht. Deze is door de aanbouw destijds verlegd.

Aannemer TWW is de uitvoerder van de werkzaamheden. Tijdens het slopen wordt er zoveel mogelijk aan gedaan de overlast zoveel mogelijk te beperken.


Informatie over Weerselo op www.dinkelland.nl/weerselo (publicatie 14 maart 2018)

De informatie van www.mijnweerselo.nl gaat over naar www.dinkelland.nl/weerselo. Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven heeft bureau Over Morgen het stokje centrumontwikkeling doorgegeven aan de gemeente. De website www.mijnweerselo.nl houdt hierdoor op te bestaan. De informatie die op deze website staat is overgezet naar www.dinkelland.nl/weerselo. Vanaf 12 maart 2018 wordt u via de gemeentelijke website op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in Weerselo.

Een bezoek vanaf 12 maart 2018 aan www.mijnweerselo.nl wordt automatisch doorgeleid naar de informatie op de gemeentelijke website.


Uitnodiging inloopavond maatregelen Bisschopstraat (veiligheid en oversteekbaarheid verbeteren) (publicatie 2-5-2018)

In december 2017 heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers over maatregelen voor de Bisschopsstraat. We hebben tijdens deze werksessie input opgehaald voor scenario’s om de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Bisschopstraat te verbeteren. Samen met de provincie hebben we dit nu uitgewerkt in 3 scenario’s. Deze scenario’s willen we wederom voorleggen aan bewoners en ondernemers uit Weerselo. We nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond op maandag 14 mei tussen 19.00 en 20.30 uur bij Café van Olffen. Tijdens deze avond zijn zowel de provincie als de gemeente aanwezig om met u de scenario’s te bespreken. Tot dan!


Terugkoppeling werksessie maatregelen Bisschopstraat (publicatie 7 februari 2018)

Op donderdag 7 december heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers rond de Bisschopsstraat. We hebben tijdens deze werksessie input opgehaald voor scenario’s om de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Bisschopstraat te verbeteren.


Bureau Over Morgen geeft stokje centrumontwikkeling door (publicatie 7 februari 2018)

Bureau Over Morgen was het voornaamste aanspreekpunt voor de centrumontwikkeling van Weerselo. Inmiddels is de uitvoeringsfase aangebroken en dat betekent dat de inzet van bureau Over Morgen wordt afgebouwd. De gemeente Dinkelland en de aannemer van het werk (Twentse Weg- en Waterbouw) zetten het proces voort.


Tuin St. Jozef

Vlak voor de kerst heeft wethouder Steggink in een overleg met het bestuur van Zorggroep St. Maarten afspraken gemaakt over aanpassingen die de voortuin van het verzorgingshuis meer moeten betrekken bij het centrumgebied. Deze werkzaamheden kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd met het centrumplan.


Plein voor de kerk

Het kerkbestuur heeft te kennen gegeven graag aan te willen haken bij het centrumplan. Het kerkbestuur en de gemeente Dinkelland zijn nu in overleg over de mogelijkheden. Hieruit kan voortkomen dat de werkzaamheden nog meegenomen kunnen worden bij de huidige werkzaamheden.


Bibliotheek (publicatie 10 januari 2018)

Na het rooien van de bomen en vervanging van de waterleidingen, is inmiddels ook het bibliotheekgebouw gesloopt. Op initiatief van de dorpsraad wordt gezocht naar alternatieve huisvesting voor een bibliotheekvoorziening.


Vervanging waterleiding centrum Weerselo (publicatie 27 december 2017)

In het kader van de herinrichting van het Weerselose centrum heeft drinkwaterbedrijf Vitens ook de waterleidingen vervangen.


Uitvoeringsontwerp openbare ruimte centrum opgesteld (publicatie 7 november 2017)

Aannemer TWW heeft het ontwerp van het ontwikkelperspectief uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp voor de openbare ruimte. Dit uitvoeringsontwerp is afgestemd met het dorp tijdens een bijeenkomst voor direct omwonenden (28 sept.) en tijdens een openbare inloopbijeenkomst (11 okt.). Na de carnaval gaat de aannemer echt aan de slag.


Voorbereiding rondweg Weerselo in volle gang (publicatie 27 oktober 2017)

De provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland zijn druk bezig met de voorbereidingen van de rondweg, die aan de oostkant van Weerselo komt. Het ontwerp voor de rondweg is nagenoeg klaar. De Provincie Overijssel werkt aan de laatste details van het ontwerp en de gemeente Dinkelland bereidt de bestemmingsplanprocedure voor.

De gemeente werkt verder ook samen met bewoners en ondernemers uit Weerselo aan de korte termijnmaatregelen  voor de Bisschopstraat. Doel van deze maatregelen is om voor de korte termijn de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van deze straat zoveel mogelijk te verbeteren.


Startsein herinrichting openbare ruimte centrum Weerselo (publicatie 20 oktober 2017)

De openbare ruimte van het centrum van Weerselo wordt vernieuwd. Op donderdag 19 oktober gaven gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel en wethouder Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland het startsein voor de uitvoeringswerkzaamheden.