Coronavirus

Nieuws Weerselo

Werkzaamheden Bisschopstraat Weerselo

Aannemingsbedrijf TWW uit Oldenzaal start met de werkzaamheden aan de Bisschopstraat op 26 augustus. Gedurende de werkzaamheden is van 9 september tot en met 11 oktober 2019 de Bisschopstraat vanaf de kruising met de Beltstraat tot en met De Aanleg gestremd voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer wordt ter plekke omgeleid en doorgaand verkeer wordt vanaf de A1 en vanuit, Oldenzaal, Tubbergen en Almelo omgeleid via het provinciaal wegennet. De winkels blijven tijdens de werkzaamheden ten allen tijde (te voet) bereikbaar.

Voor de busmaatschappij Syntus en de calamiteitendienst van autobedrijf Reinders wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen als enige onder begeleiding van verkeersbegeleiders doorrijden via de Bisschopstraat. Voor de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Gunnerstraat zijn in overleg afspraken gemaakt met de verschillende bedrijven. Zij mogen met vrachtverkeer gedurende de stremming van de Bisschopstraat de Gunnerstraat vanaf Tubbergen via de Weerselerveldweg (eenrichting) rijden om hun bedrijf te kunnen bereiken.

Ontwerp Bisschopstraat

Na meerdere overlegsessies met Stichting Ons Dorp, de Dorpsraad en de ondernemersvereniging is een ontwerp opgesteld voor aanpassingen van de oversteek bij de Plus supermarkt en bij café restaurant Van Olffen. Deze aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere oversteek van de Bisschopstraat, passend bij het centrumplan van Weerselo.

Op 26 augustus start TWW Oldenzaal met het verleggen van kabels en leidingen. Van 9 september tot 11 oktober gaan zij bezig met de rest van de werkzaamheden aan de Bisschopstraat. Op 10 juli jl. is er een informatiebijeenkomst geweest voor direct aanwonenden en overige belangstellenden waar verscheidene punten besproken zijn. Deze hebben geresulteerd in de volgende werkzaamheden:

Lichtmasten Bisschopstraat

Twee van de lichtmasten ter hoogte van Bisschopstraat  16 t/m 24 worden verplaatst naar de nieuwe midden geleiders en één lichtmast wordt verplaatst naar de overzijde van de Bisschopstraat ter hoogte van nummer 43.

Bomen Bisschopstraat

Aandacht voor de bestrating die nu soms niet begaanbaar is. Tegels worden vervangen door nieuwe klinkers en rondom bomen wordt bestrating begaanbaar.

Wateroverlast Bisschopstraat

Enkele bewoners van de Bisschopstraat hebben aangegeven wateroverlast te ervaren. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk tegen te gaan wordt het regenwater in de nieuwe situatie beter afgevoerd naar de kolken door het nieuwe asfalt en vernieuwde stroomgoten. Er worden combikolken geplaatst voor een snellere afvoer. Daarnaast wordt nog bekeken of het plaatsen van extra kolken noodzakelijk is. In het trottoir wordt een lijnafwatering toegepast.

Oversteken Bisschopstraat

De oversteken voor voetgangers in de Bisschopstraat worden voorzien van een duidelijke en dikkere markering zodat deze goed opvallen. Ze krijgen allemaal dezelfde uitstraling. In de Beltstraat komt een voetgangersoversteek, op dezelfde manier als in de Gunnerstraat.

Bereikbaarheid Itterbergstraat

De Itterbergstraat moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten en aanwonenden. Op de Bisschopstraat en de Legtenbergstraat worden hekken geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan.

Bereikbaarheid Winkels/Ondernemers

De meeste ondernemers hebben bezoek gehad van de omgevingsmanager van TWW Oldenzaal. Dat heeft geresulteerd in individuele afspraken. Er worden borden geplaatst met welke winkels of bedrijven bereikbaar zijn voor verkeer.

Bereikbaarheid woningen Bisschopstraat

Woningen aan de Bisschopstraat zijn ten tijde van de werkzaamheden in mindere mate bereikbaar. Hierover zijn de bewoners op 10 juli tijdens een informatieavond geïnformeerd. TWW Oldenzaal informeert de betrokken aanwonenden voor de start van de werkzaamheden over onder meer bereikbaarheid en afvalinzameling.

Start en duur werkzaamheden

Aannemingsbedrijf TWW uit Oldenzaal  start de werkzaamheden 26 augustus 2019. De afzetting  van de Bisschopstraat gaat in op 9 september 2019 en de werkzaamheden zijn gereed op vrijdag 11 oktober 2019. Op 11 oktober aan het einde van de dag is  de Bisschopstraat weer open voor alle verkeer.

 


Informatie Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei.

Dit betekent dat vergunningen en andere toestemmingsbesluiten niet konden worden verleend onder verwijzing naar de passende beoordeling van het PAS. Vergunningen op grond van het PAS waartegen beroep is ingesteld zullen worden vernietigd. Lopende vergunningaanvragen en vergunningen waartegen bezwaar is ingediend, kunnen niet langer worden gebaseerd op het PAS. Voor alle activiteiten die onder de vrijstelling zijn geregistreerd zoals meldingen onder een grenswaarde en beweiden en bemesten moet alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend. De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al onherroepelijk zijn en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten.

Meer weten? Kijk dan hier http://www.overijssel.nl/loket/dossier-pas/

Vragen over PAS?

De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof leidt tot veel vragen. Helaas zijn er nog niet op alle vragen antwoorden.

Graag wijzen we u op de volgende mogelijkheden:

  1. De website van BIJ12. Dit is de website van de gezamenlijke provincies. Zodra meer informatie bekend wordt over hoe er wordt omgegaan met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State dan vindt u op deze pagina meer informatie. Ook staat hier een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden: www.BIJ12.nl
  2. Via de gebiedsprocessen van de Ontwikkelopgave Natura2000. Op informatieavonden wordt er aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen.
  3. Tenslotte is er het Loket Overijssel. Telefoon: 038 499 88 99. Bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur of Meldpunt Overijssel. Via dit loket kunt u uw vragen kwijt over uw individuele situatie. Let op! Helaas zijn er nog niet op alle vragen antwoorden.

Nieuw proces gestart voor verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo (publicatie 30-4-2019)

Er is een nieuw proces gestart om te komen tot de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Weerselo. Dit proces volgt uit de uitvraag naar ideeën voor de invulling van het pand die in 2017 plaatsvond. Het gebouw wordt via makelaarskantoor Snelder Zijlstra bedrijfsmakelaars te koop gezet.

Het voormalig gemeentehuis in Weerselo wordt niet zomaar verkocht. Door voor de verkoop een inschrijvingshandboek te hanteren, wordt ervoor gezorgd dat zowel het plan als de koper bij de verkoop aan bepaalde voorwaarden voldoen. “De invulling moet duurzaam zijn met respect voor de karakteristiek, aansluiten bij het opnieuw ingerichte centrumgebied en de gewenste reuring geven”, vertelt wethouder Ben Blokhuis. “We zetten nu een makelaar in om ons bereik te vergroten en om ons te helpen te komen tot de daadwerkelijke verkoop. We stellen duidelijke voorwaarden aan de voorkant en vragen een jury deze te beoordelen.”

Roy Duijn, makelaar bij makelaarskantoor Snelder Zijlstra is enthousiast over het pand: “Het is een mooi karakteristiek pand op een fraaie plek. Gezien de ontwikkelingen in de markt en de vraag naar soortgelijke panden verwacht ik zeker dat er animo voor is.” De komende week wordt de verkoop breed bekend gemaakt en volgt het proces om tot verkoop te komen. “De verkoop maken wij bekend via diverse mediakanalen en met een verkoopbord aan het pand. Daarbij benaderen wij potentiële kopers uit een databestand en potentiële gegadigden die zich hebben gemeld bij de gemeente. Er volgen kijkdagen, woensdag 7 mei van 15.00 tot 17.00 uur is de eerste gelegenheid. Wanneer iemand geïnteresseerd is sturen wij het inschrijvingshandboek en vragen wij een uitgewerkt voorstel op te sturen dat hieraan voldoet”, legt de makelaar uit. “De vraagprijs is vastgesteld op € 375.000,- kosten koper”, besluit Duijn.

Een jury beoordeelt het ingeleverde voorstel op financiële aspecten en op de kwaliteit van de invulling (o.a. kwaliteit eventuele verbouw of uitbreiding, behoud monumentale status). De jury bestaat uit een tweetal personen uit Weerselo, de makelaar, de stadsbouwmeester,  medewerkers van de gemeente en een voorzitter”, geeft wethouder Blokhuis aan. Het college van de gemeente Dinkelland besluit op basis van het voorstel van de jury of de verkoop kan plaatsvinden. “Zo verwachten wij tot een passende invulling van het pand te komen die ook draagvlak heeft in Weerselo”, besluit Blokhuis.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij makelaar Roy Duijn van het makelaarskantoor Snelder Zijlstra via e-mail op r.duijn@snelderzijlstra.nl of telefonisch op 053-4852244.


Stadtlohnallee Weerselo gaat voor Green to Colour (publicatie 15-3-2019)

Het speelveldje aan de Stadtlohnallee; het is al een tijdje een ontmoetingsplek voor jongeren. Ze trappen er regelmatig een balletje en kunnen zich lekker uitleven op deze mooie plek. Maar de oudere buurtbewoners willen ook graag dat het voor hen een fijne plek wordt om samen te komen. Bovendien verdient de beplanting rondom de speelplek geen schoonheidsprijs. Dat moet anders, vindt de buurt.

Reden genoeg voor Paul Van der Tas om aan te kloppen bij de gemeente. In overleg tussen Alfons Hottenhuis, Contactpersoon Openbare Ruimte, en de buurt is gekeken wat er mogelijk is. “Je kunt gaan lopen klagen, maar daar schiet je niets mee op”, weet Paul. “Als je in gesprek gaat, letterlijk aan de keukentafel, dan maak je samen een plan waar iedereen achter staat. En we steken als buurt zelf natuurlijk ook de handen uit de mouwen, het moet van twee kanten komen.”

Zo heeft buurtbewoner Angelique, die zelf in het vak zit, het ontwerp gemaakt voor de beplanting. “Ik heb een korte stage gelopen bij Tuin- en Landschapsarchitect André Bijkerk en daar heb ik erg veel geleerd en inspiratie opgedaan. Als ik niet bij hem had stage gelopen dan was dit niet zo mooi geworden en daar ben ik André erg dankbaar voor”, vertelt ze.

De Stadtlohnallee mag ruim 3000 nieuwe planten verwelkomen. De omwonenden gaan al deze planten dit weekend zelf inpoten en zij gaan in het vervolg de beplanting onderhouden. Daarnaast is er een nieuw hek om het speelveld geplaatst.

Wat is Green to Colour?
Green to Colour is een gemixte samenstelling van gekleurde, vaste planten in het openbaar groen. Het soort planten dat gebruikt wordt voor Green to Colour vereist weinig onderhoud, is ruim in biodiversiteit en daarnaast een genot voor het oog.

Contactpersoon Openbare Ruimte
Hebt u ook vragen of wilt u meer informatie over wat u in uw omgeving kunt doen of hoe u deze anders kunt inrichten? Dan kunt u contact opnemen met onze Contactpersonen Openbare Ruimte (COR) Jan Busscher en Alfons Hottenhuis via tel. (0546) 854 100.


Nieuwe plek glas- en textielcontainers in Weerselo (publicatie 1-3-2019)

In Weerselo staan de glas- en textielcontainers op de parkeerplaats naast de begraafplaats tegenover ‘t Trefpunt. Aangezien daar ook een oversteekpunt is voor schoolkinderen, kreeg de gemeente klachten over een verkeersonveilige situatie. Daarom is er gekeken naar andere geschikte locaties.

In overleg met de dorpsraad en de Plus supermarkt, worden de containers tijdelijk verplaatst. Bij de ingang van ’t Trefpunt komt één glas- en één textielcontainer. De andere containers worden aan de Loohuisveldweg tegenover de nieuwe locatie van de Plus supermarkt geplaatst.

De verplaatsing van de containers is tijdelijk, omdat de Plus supermarkt na de nieuwbouw weer verhuist naar het centrum van Weerselo. De gemeente is bezig met een locatieonderzoek voor het realiseren van een milieueiland met een aantal ondergrondse containers. Uiteraard worden de gemeenteraad en de dorpsraad hierbij betrokken.


Levensloopbestendige woningen op de plek van Het Hoikinck in Weerselo (publicatie 31-1-2019)

Op de locatie van het voormalig schoolgebouw Het Hoikinck in Weerselo komen 10 levensloopbestendige woningen. Dat heeft het college van B&W besloten op basis van de  openbare inschrijvingsprocedure voor de verkoop van het gemeentelijke vastgoed. De woningen worden ontwikkeld door vof Bijont uit Enschede.

“Als college van B&W zetten we de komende jaren nadrukkelijk in op bouwen naar behoefte, voor jong en oud. Uit onderzoek blijkt dat in Weerselo meer vraag is naar levensloopbestendige woningen dicht bij het centrum en woningen die geschikt zijn voor senioren. We zijn dan ook blij met het ingediende plan van vof Bijont voor de bouw van 10 levensloopbestendige woningen in een groene omgeving. Dit past goed op de locatie van Het Hoikinck,” aldus wethouder Ben Blokhuis. De verkoop verliep volgens inschrijving, waarbij in totaal 7 geïnteresseerden een plan voor het pand en de directe omgeving hebben ingediend. Bij de beoordeling werd rekening gehouden met een aantal voorwaarden en uitgangspunten, die vooraf waren vastgesteld. 

Planning
Voor de realisatie van de levensloopbestendige woningen wordt het voormalige schoolgebouw Het Hoikinck gesloopt. Daarnaast moet de gemeente het geldende bestemmingsplan aanpassen. Naar verwachting start de bouw van de woningen in 2020.


Invulling gemeentehuis Weerselo laat langer op zich wachten (publicatie 21-12-2018)

Het college van B&W heeft besloten om de samenwerking met  East Estate voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Weerselo niet voort te zetten. De  ingediende business case geeft naar het oordeel van het college onvoldoende zekerheid voor een duurzame invulling. De komende weken gaat het college van B&W zich beraden over de vervolgstappen.

In 2016 heeft gemeente Dinkelland een oproep gedaan om ideeën in te dienen voor de invulling van het voormalige gemeentehuis. De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een burgerjury en een vakjury. Het door East Estate ingediende voorstel, een combinatie van versmarkt en  horeca, aangevuld met onder meer appartementen bleek het winnende concept. De gemeente heeft vervolgens East Estate de gelegenheid geboden om dit concept verder uit te werken. Deze uitwerking heeft geleid tot de ingediende business case. “Helaas biedt deze business case naar het oordeel van het college van B&W onvoldoende zekerheid voor een duurzame invulling van het historische pand”, aldus wethouder Ben Blokhuis.

Het college van B&W gaat zich beraden over de vervolgstappen. Naar verwachting komt zij eind januari met meer duidelijkheid hoe zij wil komen tot de invulling van het voormalige gemeentehuis in het centrum van Weerselo. 


‘No-regret’ maatregelen Bisschopstraat (publicatie 21-12-2018)

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers uit Weerselo een ontwerp gemaakt voor een aantal ‘no-regret’ maatregelen op de Bisschopstraat. Dit om de verkeersveiligheid te verhogen en de oversteekbaarheid van de N343 te verbeteren. Uiteraard passend bij het centrumplan van Weerselo. De maatregelen die de gemeente nu gaat realiseren op de Bisschopstraat passen in twee scenario’s: Weerselo met of zonder rondweg. Vandaar ‘no-regret’.

In verschillende bijeenkomsten zijn de wensen van inwoners en ondernemers uit Weerselo verzameld. Deze wensen moesten ook passen binnen de uitgangspunten van de provincie en de gemeente. Wensen en uitgangspunten sloten niet altijd op elkaar aan. Zo kan er op de Bisschopstraat bijvoorbeeld nu geen verkeersplein of verkeerlichten worden gerealiseerd. De weg moet immers de uitstraling houden van doorgaande route. Daarnaast is het belangrijk dat de verwachting van de gebruikers van de weg aansluit bij de functie en uitstraling van de weg. Dit is goed voor de verkeersveiligheid.

Er ligt nu een ontwerp voor aanpassingen bij de oversteek bij de Plus supermarkt en bij café Restaurant Van Olffen. Hierover zijn gemeente, provincie en vertegenwoordigers uit het dorp het eens. Deze aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere oversteek van de Bisschopstraat. De gemeente werkt het ontwerp nu verder uit. De uitvoering hiervan stemmen we af met de werkzaamheden aan de Plus supermarkt en worden in ieder geval in 2019 gerealiseerd.

Ontwerp


Centrum van Weerselo feestelijke geopend (publicatie 14-12-2018)

Met het plaatsten van de laatste sluitsteen hebben gedeputeerde Monique van Haaf van provincie Overijssel en wethouder Ben Blokhuis van gemeente Dinkelland het centrumgebied van Weerselo officieel geopend. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van het Burgemeester Scholtensplein, de omliggende wegen en de aansluitende terreinen van de school, het verzorgingshuis en de kerk.

Het jaar 2018 stond voor Weerselo geheel in het teken van de uitvoering. De werkzaamheden startten in januari en zijn voorspoedig en volgens planning verlopen. “Drie jaar geleden hebben wij samen met inwoners, ondernemers en organisaties van Weerselo nagedacht over een toekomstbesteding ontwikkelperspectief voor het centrum”, aldus wethouder Ben Blokhuis. “Een van de speerpunten daarbij was het creëren van een centraal en levendig plein en het vernieuwen van het omliggende gebied. Met het afronden van de werkzaamheden in het openbaar gebied hebben wij samen een belangrijke, eerste stap gezet.” Komende tijd kijkt de gemeente naar ontwikkelkansen en initiatieven voor nieuwe of andere functies in het gebied.

Provincie Overijssel heeft financieel bijgedragen aan de verbetering van het centrum. Gedeputeerde Monique van Haaf: “Ik vind het belangrijk dat de provincie samen met de gemeente een bijdrage leveren aan het vitaal houden van dorpen in Dinkelland. Door een nieuwe impuls te geven aan het centrum van Weerselo blijft het dorp aantrekkelijk voor haar inwoners en bezoekers.”


Sloopwerkzaamheden achterkant gemeentehuis Weerselo van start (publicatie 30-8-2018)

In de eerste helft van september starten de sloopwerkzaamheden van de achterkant van het gemeentehuis in Weerselo. Dit is volgens planning van de werkzaamheden die in het centrumplan zijn vastgesteld. De sloop wordt uitgevoerd om het karakter van het monumentale pand goed naar voren te laten komen. De achterkant van het gemeentehuis is in een later stadium om praktische redenen achter het pand gezet. Om de originele staat van het gebouw in ere te herstellen, wordt het achterste deel nu gesloopt. Na de sloop kan in de toekomst ook de Weerselerbeek weer in de originele staat worden gebracht. Deze is door de aanbouw destijds verlegd.

Aannemer TWW is de uitvoerder van de werkzaamheden. Tijdens het slopen wordt er zoveel mogelijk aan gedaan de overlast zoveel mogelijk te beperken.


Informatie over Weerselo op www.dinkelland.nl/weerselo (publicatie 14 maart 2018)

De informatie van www.mijnweerselo.nl gaat over naar www.dinkelland.nl/weerselo. Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven heeft bureau Over Morgen het stokje centrumontwikkeling doorgegeven aan de gemeente. De website www.mijnweerselo.nl houdt hierdoor op te bestaan. De informatie die op deze website staat is overgezet naar www.dinkelland.nl/weerselo. Vanaf 12 maart 2018 wordt u via de gemeentelijke website op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in Weerselo.

Een bezoek vanaf 12 maart 2018 aan www.mijnweerselo.nl wordt automatisch doorgeleid naar de informatie op de gemeentelijke website.


Uitnodiging inloopavond maatregelen Bisschopstraat (veiligheid en oversteekbaarheid verbeteren) (publicatie 2-5-2018)

In december 2017 heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers over maatregelen voor de Bisschopsstraat. We hebben tijdens deze werksessie input opgehaald voor scenario’s om de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Bisschopstraat te verbeteren. Samen met de provincie hebben we dit nu uitgewerkt in 3 scenario’s. Deze scenario’s willen we wederom voorleggen aan bewoners en ondernemers uit Weerselo. We nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond op maandag 14 mei tussen 19.00 en 20.30 uur bij Café van Olffen. Tijdens deze avond zijn zowel de provincie als de gemeente aanwezig om met u de scenario’s te bespreken. Tot dan!


Terugkoppeling werksessie maatregelen Bisschopstraat (publicatie 7 februari 2018)

Op donderdag 7 december heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers rond de Bisschopsstraat. We hebben tijdens deze werksessie input opgehaald voor scenario’s om de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Bisschopstraat te verbeteren.


Bureau Over Morgen geeft stokje centrumontwikkeling door (publicatie 7 februari 2018)

Bureau Over Morgen was het voornaamste aanspreekpunt voor de centrumontwikkeling van Weerselo. Inmiddels is de uitvoeringsfase aangebroken en dat betekent dat de inzet van bureau Over Morgen wordt afgebouwd. De gemeente Dinkelland en de aannemer van het werk (Twentse Weg- en Waterbouw) zetten het proces voort.


Tuin St. Jozef

Vlak voor de kerst heeft wethouder Steggink in een overleg met het bestuur van Zorggroep St. Maarten afspraken gemaakt over aanpassingen die de voortuin van het verzorgingshuis meer moeten betrekken bij het centrumgebied. Deze werkzaamheden kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd met het centrumplan.


Plein voor de kerk

Het kerkbestuur heeft te kennen gegeven graag aan te willen haken bij het centrumplan. Het kerkbestuur en de gemeente Dinkelland zijn nu in overleg over de mogelijkheden. Hieruit kan voortkomen dat de werkzaamheden nog meegenomen kunnen worden bij de huidige werkzaamheden.


Bibliotheek (publicatie 10 januari 2018)

Na het rooien van de bomen en vervanging van de waterleidingen, is inmiddels ook het bibliotheekgebouw gesloopt. Op initiatief van de dorpsraad wordt gezocht naar alternatieve huisvesting voor een bibliotheekvoorziening.


Vervanging waterleiding centrum Weerselo (publicatie 27 december 2017)

In het kader van de herinrichting van het Weerselose centrum heeft drinkwaterbedrijf Vitens ook de waterleidingen vervangen.


Uitvoeringsontwerp openbare ruimte centrum opgesteld (publicatie 7 november 2017)

Aannemer TWW heeft het ontwerp van het ontwikkelperspectief uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp voor de openbare ruimte. Dit uitvoeringsontwerp is afgestemd met het dorp tijdens een bijeenkomst voor direct omwonenden (28 sept.) en tijdens een openbare inloopbijeenkomst (11 okt.). Na de carnaval gaat de aannemer echt aan de slag.


Voorbereiding rondweg Weerselo in volle gang (publicatie 27 oktober 2017)

De provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland zijn druk bezig met de voorbereidingen van de rondweg, die aan de oostkant van Weerselo komt. Het ontwerp voor de rondweg is nagenoeg klaar. De Provincie Overijssel werkt aan de laatste details van het ontwerp en de gemeente Dinkelland bereidt de bestemmingsplanprocedure voor.

De gemeente werkt verder ook samen met bewoners en ondernemers uit Weerselo aan de korte termijnmaatregelen  voor de Bisschopstraat. Doel van deze maatregelen is om voor de korte termijn de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van deze straat zoveel mogelijk te verbeteren.


Startsein herinrichting openbare ruimte centrum Weerselo (publicatie 20 oktober 2017)

De openbare ruimte van het centrum van Weerselo wordt vernieuwd. Op donderdag 19 oktober gaven gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel en wethouder Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland het startsein voor de uitvoeringswerkzaamheden.