Coronavirus

Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs

Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB’s gebruikt u het digitale aanvraagformulier. De gemeente heeft een budget vanuit de Rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat betekent dat ze heeft bepaald dat er een maximum van €1000,- per organisatie wordt toegekend. Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op CTB's vorm te geven. Wanneer aan de voorwaarden van deze regeling voldaan wordt, zal in ieder geval een deel van de kosten gecompenseerd worden. Op basis van het aantal toegekende aanvragen na het verstrijken van de aanvraagtermijn en het totaal bedrag aan gevraagde compensatie wordt (mogelijk) een verdeelsleutel gemaakt. Met behulp van deze verdeelsleutel wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld, het uiteindelijk uit te keren bedrag kan daardoor lager uitvallen. In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u wilt declareren.

Beoordeling en toekenning

 

U ontvangt een reactie op de aanvraag met onderbouwing op het opgegeven mailadres. Een onderbouwing bestaat uit eventuele facturen en/of berekeningen van de gemaakte kosten. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt , stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u een berekening toe.

Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:

  • of u de aangevraagde gelden heeft ingezet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;

 

Na het verstrijken van de aanvraagtermijn op 8 januari 2022 laten wij aan u weten in hoeverre we uw aanvraag toekennen. Uit de toekenning blijkt welk bedrag u krijgt. Het te ontvangen bedrag ontvangt u daarna op de opgegeven rekening.

Algemene info CTB

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren. En onder omstandigheden de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in duidelijke gevallen. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking.

Vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking:

a  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

b  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

d  materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

e  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

 

 

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

a  kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;

b  kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan na 31 december 2021;

c  kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

d  kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.