Coronavirus

Ontwikkelingen zorgen voor een vooruitkijkend Dinkelland op de uitvoering Participatiewet

Publicatiedatum: 
14 nov 2019

In het coalitieakkoord heeft de gemeente Dinkelland besloten te kijken naar de transformatie uitvoering Participatiewet. Daarbij komen de ontwikkelingen bij Soweco te Almelo en de aflopende dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Almelo op 1 januari 2021 voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in een eerste verkenning op mogelijke uitvoeringsscenario’s waarover het college zich heeft uitgesproken.

“Elke inwoner van Dinkelland moet actief kunnen deelnemen aan de samenleving en daardoor een positieve gezondheid ervaren. Het hebben van werk is daar een onderdeel in. De ontwikkelingen die op dit moment spelen vragen van ons als college om hierop vooruit te kijken. Niet passief, maar actief voor de doelgroep”, licht wethouder Ilse Duursma toe. Het college heeft mogelijkheden geschetst met de daarbij behorende voor- en nadelen. De mogelijkheden hebben betrekking op de onderdelen binnen de sociale werkvoorziening en Participatiewet, zoals; werken in het gemeentelijk groen, beschut werken en individuele en groepsdetachering vanuit de sociale werkvoorziening maar ook de inkomensvoorziening vanuit de Participatiewet.

De mogelijkheden met voor- en nadelen wil zij voorleggen aan de gemeenteraad om daar richting aan te geven. “We nemen dus nu nog geen beslissingen maar vragen de raad richting te geven om uiteindelijk te kunnen komen tot scenario’s. Deze leggen wij ook weer voor aan de gemeenteraad om over te besluiten”, aldus de wethouder. Of dit ook invloed heeft op de huidige manier van werken samen met de Stichting Participatie Dinkelland valt nu nog niet te zeggen. “Maar de ontwikkelingen vragen ons naar de toekomst te kijken en kan het ook de taken raken die daar zijn belegd.” De stichting is in dit voorstadium al actief betrokken bij het opstellen van de eerste verkenning en zal dit gedurende het proces ook blijven. “Uiteindelijk draait het om de mensen die vanuit de sociale werkvoorziening aan het werk zijn of vanuit de Participatiewet op zoek naar werk en daar doen we het voor”, besluit Duursma.

Op 10 december wordt deze eerste verkenning in de commissievergadering besproken.

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-