Coronavirus

Perspectiefnota Dinkelland; liggende plannen kunnen veelal doorgang vinden, weinig ruimte voor nieuw beleid

Dat de coronamaatregelen invloed hebben op de financiële huishouding van de gemeente Dinkelland lijkt niet meer dan logisch. Hoe groot deze invloed precies is, is nog lastig te zeggen. Eerste vooruitzicht is dat er geen grote bezuinigingen nodig zijn omdat de eerste uitgaven in het zogenaamde weerstandsvermogen opgevangen konden worden.

De perspectiefnota is voorgelegd aan de gemeenteraad in Dinkelland. Het college heeft in de nota richting gegeven en deze keuzerichtingen liggen nu voor aan de raad om beslissingen over te nemen. Dit doen zij op basis van de kennis van nu. De perspectiefnota is de voorbereiding op de begroting van 2021. In het najaar worden de beslissingen genomen voor 2021.

Openbaar groen

In de vooruitblik op de begroting 2021 is een belangrijke post opgenomen voor het Kwaliteitsplan Openbaar Groen. “Er is twee jaar gewerkt aan het in kaart brengen van de kwaliteit, wensen en eisen voor het openbaar groen en de speelvoorzieningen in onze verschillende dorpskernen”, licht wethouder Blokhuis toe. Het groen en de speeltoestellen worden aangepakt wanneer deze aan vervanging toe zijn. “De plannen hiervoor liggen klaar. Het is aan de raad om te bepalen in elke mate uitvoering gegeven kan worden aan de plannen. In totaal is voor de uitvoering 1,6 miljoen euro nodig.”

Geen verhoging belastingen of grote bezuinigingen

Op basis van de scenario’s zoals ze opgesteld zijn door het Centraal Plan Bureau zijn er, met de kennis van nu, op dit moment geen bezuinigingen of verhogingen van de belastingen nodig om de coronamaatregelen op te vangen. “Dat is goed nieuws. Maar er moet wel kritisch gekeken worden naar de plannen die er nog liggen en daar moeten prioriteiten aan gehangen worden. Want alles uitvoeren, dat gaat niet”, geeft wethouder Blokhuis aan. De keuzes die daarin te maken zijn legt het college op 30 juni ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad Dinkelland.

Weerstandsvermogen vangt veel op

Het weerstandsvermogen is een extra post die de gemeente Dinkelland al jaren opneemt om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. Wethouder Blokhuis: “Eigenlijk is het een soort spaarrekening. Net als bij de meeste mensen thuis is er een rekening waar wat geld op staat voor onvoorziene omstandigheden. De coronamaatregelen vallen onder onvoorziene omstandigheden. De coronamaatregelen hebben invloed op uitgaven van de gemeente door bijvoorbeeld financiële steun aan ondernemers. Maar ook de daling aan inkomsten uit toeristenbelasting of inkomsten van sportaccommodaties.” De kosten en het gebrek aan inkomsten kunnen in het weerstandsvermogen, en door het positieve saldo van de jaarrekening 2019, opgevangen worden.

Logo Dinkelland GOED
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-