Coronavirus

Planschade

Een aanvraag om vergoeding van planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stellen indieningseisen aan een verzoek om planschadevergoeding. Om die reden wordt u gevraagd om de oorzaak, de aard en de hoogte van de planschade nader te onderbouwen. Dit aanvraagformulier is afgestemd op deze voor de gemeente belangrijke informatie. Verder heeft het formulier als doel om de afhandeling van uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij voorbaat wijst het college u erop dat voor het behandelen van de aanvraag een bedrag van € 300,00 verschuldigd is.

De gang van zaken is als volgt: U dient het aanvraagformulier met bijlagen bij het college in, waarna u een bevestiging van ontvangst krijgt met de mededeling dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de ontvangstbevestiging op rekening van de gemeente moet zijn bijgeschreven. Een volledig ingevuld aanvraagformulier zal na tijdige ontvangst van de €300,- in behandeling worden genomen.

 

Aanvraagformulier planschadevergoeding

Folder planschadevergoeding