Proces Natura 2000

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Voor deze uitvoering heeft zij een stappenplan voor alle gebiedsprocessen opgesteld.

Planning op hoofdlijnen

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Voor deze uitvoering heeft zij een stappenplan voor alle gebiedsprocessen opgesteld. Dit stappenplan bestaat uit de volgende vier fasen:

  1. Verkenning
  2. Planuitwerking
  3. Realisatie
  4. Beheer


De verkenning is uitgevoerd onder regie van de gemeente Dinkelland. Voor de planuitwerking neemt de gemeente deze rol wederom op zich.

Planuitwerking

Tijdens de planuitwerkingen moeten alle vragen uit de verkenning worden beantwoord. In de periode van 2016 tot en met 2018 hebben deskundigen en gebiedspartners een intensief en zorgvuldig proces doorlopen om de maatregelen verder uit te werken. Het uitgangspunt van deze uitwerking is dat de Natura 2000-doelen worden behaald met zo min mogelijk negatief effect op de omgeving.

Om goed in kaart te brengen aan welke knoppen we kunnen draaien, hebben we het afgelopen jaar gekeken welke maatregelen het beste bijdragen aan de (natuur)doelen. Dit proces heeft verschillende scenario’s opgeleverd. De scenario’s zijn de afgelopen periode doorgerekend door een deskundigenteam in samenwerking met de bestuurlijk trekker gemeente Dinkelland en de gebiedspartners. Uiteindelijk heeft dit geleid tot drie concept definitief maatregelenpakketten die in het najaar 2018 zijn vastgesteld door de projectgroepen AVAV, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Lemselermaten.

Eind 2018 zijn de effecten op de waterhuishouding doorgerekend. Daarnaast is voor ieder gebied een bemestingswijzer ingevuld. Dit is een instrument om een inschatting te maken van het risico op uit- of afspoelen van meststoffen naar hiervoor gevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden.

Na de doorberekening zijn de effecten van de benodigde maatregelen op het grondgebruik per perceel inzichtelijk. Dit wordt verwerkt in eigenarendossiers die begin 2019 worden besproken met de betreffende grondeigenaren tijdens keukentafelgesprekken.

De benodigde maatregelen binnen en buiten de bestaande natuur worden verwerkt in een inrichtingsplannen voor AVAV, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Lemselermaten. Als blijkt dat de maatregelen of effecten ervan wijzigingen vereisen van het grondgebruik of de bestemming, dan is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig om die wijzigingen vast te leggen. Deze wordt gerealiseerd door provincie Overijssel, in samenwerking met de gemeente Dinkelland. Medio 2019 levert de gemeente Dinkelland als bestuurlijk trekker het inrichtingsplan op met de bijbehorende onderbouwing en het voorontwerp-PIP aan de provincie Overijssel als opdrachtgever.

Verkenning

In deze fase heeft de gemeente Dinkelland met alle betrokken partijen gekeken op welke wijze er uitvoering kan worden gegeven aan de Natura 2000 opgave die er in AVAV, B&B en LEM ligt. De herstelmaatregelen, welke per gebied zijn omschreven in een gebiedsanalyse, moeten worden uitgevoerd om ruimte te geven voor natuur en economie. In de verkenningsfase is een onafhankelijk bureau gevraagd hun visie op deze maatregelen te geven. Reden hiervoor was dat niet alle betrokkenen overtuigd waren van de noodzaak en de zorgvuldigheid van de maatregelen. De resultaten hiervan zijn op 12 mei 2015 met de drie gebieden gedeeld.

Hoofdconclusie is dat er nog onvoldoende informatie bekend is om de maatregelen concreet te maken. In hoofdlijnen gaat het om het nader uitwerken en in beeld brengen van: de werking van het hydrologisch systeem, kwaliteit en afvoer van het water, de bodemchemie en de invloed van bemesting op de aanwezige natuurwaarden. De nadere uitwerkingen van maatregelen en de daarvoor nog uit te voeren onderzoeken zijn in de planuitwerking opgepakt.