Coronavirus

Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen

Publicatiedatum: 
5 aug 2019

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Punthuizen Stroothuizen
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 4 december 2018 het inrichtingsplan Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld vastgesteld. Het inrichtingsplan is een uitwerking van de maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen te herstellen en versterken. De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen zijn vooral gericht op het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Op meerdere landbouwpercelen wordt drainage verwijderd en worden sloten verondiept of gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan(PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald.

Stand van zaken
Het inrichtingsplan Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld, ontwerp-PIP, MER, Reactienota en overige bijlagen zijn op 4 december 2018 vastgesteld en hebben zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging is er een inloopavond georganiseerd op 9 en 16 januari 2019 voor belanghebbenden en geïnteresseerden. In totaal zijn er 12 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord en hebben geleid tot aanpassing van het PIP. Tevens zijn er ambtelijk enkele wijzigingen doorgevoerd.

Gelijktijdig met het ontwerp-PIP lagen een ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerp-waterwetvergunning ter inzage. Het PIP en de vergunningen volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten op 25 november 2016 is vastgesteld.

Op 10 juli 2019 hebben Provinciale Staten het definitieve PIP en de Nota van Antwoord vastgesteld.

Terinzagelegging PIP en gecoördineerde vergunningen
Het PIP ligt inclusief bijlagen en gecoördineerde vergunningen van 6 augustus tot en met 16 september ter inzage. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via:
- www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen
- www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipPuntenStroot-va01.

Tevens is het PIP als inkijkexemplaar beschikbaar op:
- Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
- Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
- Waterschapshuis Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ ALMELO
- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

De vergunningen zijn niet digitaal te raadplegen maar liggen als inkijkexemplaar op de boven genoemde locaties.

Indienen beroep PIP
In de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en/of de vergunningen, of als in redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Punthuizen Stroothuizen’ aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:
a) Naam en adres;
b) Dagtekening;
c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet
Op het PIP is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen naafloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening
Het PIP en de vergunningen treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schortenkunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen over de procedure? Neem contact op met Ronald Orie, r.orie@overijssel.nl, 038 499 76 69.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen.