Coronavirus

Rondweg - Historie en Downloads

 

Historie

In Weerselo wordt al lang gesproken over de aanleg van de rondweg. In dit historisch overzicht over de rondweg, vindt u de belangrijkste stappen die hierin genomen zijn plus aanvullende documenten over de Rondweg Weerselo.

 

 

2004

In 2004 heeft de provincie Overijssel het ontwerpplan ’Door of om Weerselo’ ter visie gelegd. Tot 8 mei 2004 was er de mogelijkheid om op het ontwerpplan te reageren. Hier hebben bijna 80 bewoners gebruik van gemaakt.

2005

Het ontwerp oostelijk tracé is in januari 2005 vastgesteld. Dit is gedaan in samenspraak met o.a. de gemeente Dinkelland, Waterschap Regge en Dinkel, Dorpsraad Weerselo en LTO.
2007 In 2007 is het Gewijzigde Plan in Hoofdlijnen door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

2014

Voor de aanleg van de oostelijke rondweg heeft een meerderheid van de statenleden gevraagd om nog eens goed te kijken naar de opbrengsten van de nieuwe rondweg voor de samenleving. Daarom heeft gedeputeerde Kok toegezegd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

In 2014 werd er een enquête uitgevoerd door de dorpsraad m.b.t de rondweg in Weerselo. In totaal zijn er 907 stemmen uitgebracht. De voorkeur ging uit naar het handhaven en het aanpassen van de bestaande doorgaande route (64,61%).

2016

In 2016 heeft D66 een motie ingediend betreffende de rondweg Weerselo. Door D66 wordt vastgesteld dat het gewenst is dat er een door de inwoners van Weerselo gedragen oplossing wordt gevonden van de traverse Weerselo van de N343.

2017

In februari 2017 is er tijdens de Vergadering Verkeer en Vervoer van de provincie Overijssel de motie van D66 behandeld. Uitkomst van dit debat is dat de rondweg er gaat komen. Tijdens een Statenvergadering in maart 2017 is een brief van de gemeente besproken, waarin de gemeente toelichting geeft hoe de centrumontwikkeling, de rondweg en de herinrichting van de Bisschopstraat met elkaar samenhangen.

Download

Vergadering Provinciale Staten

 

pdf 162410+Advies+rondweg+Weerselo+def (PDF, 450.61 KB) pdf 171219_notulen-werksessie-verkeersmaatregelen-Bisschopstraat (PDF, 614.45 KB) pdf 20070514gewijzigdplaninhoofdlijnenn343rondwegwee (PDF, 45.27 KB) pdf Brief-provincie-mei-2017 (PDF, 2.25 MB) pdf D66_Motie_Weerselo_20160207 (PDF, 78.73 KB) pdf Enquete+dorpsraad (PDF, 134.69 KB) pdf MKBA_Rondweg_Weerselo (PDF, 845.4 KB) pdf MKBA+N343+rondweg+Weerselo+definitief+171215 (PDF, 872.36 KB) pdf MKBA+Rondweg+Weerselo+-+Samenvatting+en+conclusies (PDF, 267.36 KB) pdf ontwerpplan_in_hoofdlijnen_weerselo_hfdst_12 (PDF, 999.27 KB) pdf ps2017278-n343-rondweg-weerselo-ontwikkelingen-centrumplan (PDF, 3.52 MB) pdf Raadsbericht+rondweg+Weerselo+28+okt+2016 (PDF, 118.33 KB)