Coronavirus

Verhoogde woonlasten in Dinkelland gecompenseerd in sluitende begroting

Publicatiedatum: 
14 okt 2021

De periode van het huidige college van de gemeente Dinkelland zit er bijna op. In maart 2022 zijn er weer verkiezingen. In een laatste termijn van een college en gemeenteraad worden er geen ingrijpende beleidskeuzes meer gemaakt. Deze ruimte wordt aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad gelaten. De gemeente Dinkelland legt aan de gemeenteraad een sluitende beleidsarme begroting 2022 voor, waar ruimte is om wat terug te geven aan de inwoners.

De gemeentelijke financiën worden netjes overgedragen naar de nieuwe raadsperiode. In 2022 wordt voortgezet op bestaande ambities en opgaven. Een bestaande opgave voor het college is het zo laag mogelijk en stabiel houden van de woonlasten. In de afgelopen jaren is dat goed gelukt. Zo goed, dat er ruimte is ontstaan om wat terug te geven. In 2022 worden de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met €25,- verhoogd. Omdat er voldoende incidentele middelen beschikbaar zijn is het college in staat om alle huishoudens die worden aangeslagen voor gemeentelijke woonlasten (OZB, riool en afval) te compenseren met €25,-.

In en om de kernen

Energie, stikstof, kringlooplandbouw en biodiversiteit bepalen de agenda voor het landelijk gebied. “We gaan met onze inwoners en stakeholders in gesprek over de opgaven die voor ons liggen. Hierin zoeken we ook zeker de samenwerking met de Noordoost-Twentse gemeenten”, licht wethouder Benno Brand toe. Ook blijft er aandacht uitgaan naar het toerisme. “Het toerisme in onze omgeving groeit. Belangrijk hierin is een goede begeleiding van deze groei met respect voor landschap en natuur”, aldus Brand. “Ook in 2022 werken we nauw samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en kijken we naar wat we samen kunnen doen om onze kernen op lange termijn leefbaar te houden. We zetten de uitspraak “Ja, tenzij” voort. Wij ondersteunen en stimuleren, met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik,” vertelt wethouder Ilse Duursma.

Sociaal domein

Zorg en ondersteuning moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven. Wethouder Ilse Duursma: “Om dat voor elkaar te krijgen blijven we ook de komende jaren inzetten op preventie. Wat we kunnen voorkomen, willen we ook graag voorkomen. Een mooi voorbeeld is het sport- en preventieakkoord. Dit blijven we aanjagen en mooie lokale initiatieven ondersteunen. Daarbij vinden we het belangrijk om zorg zoveel mogelijk dichtbij te organiseren. Kwalitatief hoog en passend bij de vraag. Inzet wordt hierop voortgezet”.

Wonen en afval

Wethouder Ben Blokhuis: “Het aanbod van woningen afstemmen op de lokale behoefte. Dat is de weg die we in zijn geslagen in Dinkelland en deze wordt in 2022 verder voortgezet. Samenhang tussen wonen, werken, gezondheid en welzijn is daarbij belangrijk. Initiatieven waarbij er sprake is van een clustering tussen vastgoed en accommodaties worden gefaciliteerd.” De afvaltarieven stijgen en nog regelmatig is er sprake van vervuilde PMD. Hierdoor stijgen de kosten voor de gemeente, terwijl de inkomsten dalen. “Vervuild PMD levert ons niks op. Daarbij moeten we het laten afvoeren en laten verbranden. Dat kost geld”, vertelt wethouder Blokhuis. “Hierdoor zijn we genoodzaakt om het vastrecht te verhogen. We zetten in op bewustwording over afvalverwerking en hoe het anders moet en kan.”

Duurzaamheid 

“Het thema duurzaamheid staat landelijk, regionaal en ook in onze gemeente steeds sterker op de agenda. Veel mensen zijn er inmiddels van doordrongen dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt en dat de klimaatverandering moet worden tegengegaan,” stelt wethouder Ben Blokhuis. Vergroten van de bewustwording en de dialoog voeren om samen invulling te geven aan mogelijke oplossingen, staat de komende jaren nog meer centraal.

De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om definitieve keuzes te maken.

Foto Ter illustratie: Hand met Euro
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-