Coronavirus

Vooruitblik op begroting 2020 vraagt om aanpassing gemeente Dinkelland

Publicatiedatum: 
1 jul 2019

De gemeente Dinkelland is financieel gezond en wil dat ook blijven. Door oplopende kosten kan de financiële positie in de toekomst wel onder druk komen te staan. Daarom heeft het college van Dinkelland verschillende mogelijkheden in kaart gebracht waarmee bespaard kan worden. De gemeenteraad beslist uiteindelijk in de perspectiefnota welke keuzerichtingen er door het college nader uitgewerkt gaan worden. 

“De gestelde ambities van het college in het akkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen 2018-2022 blijven overeind, maar het vraagt wel om een versobering”, geeft wethouder Blokhuis aan. “De mogelijkheden voor versobering variëren van het verminderen van de interne dienstverlening door Noaberkracht en het schrappen van de ruimte voor nieuw beleid  tot het verlagen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte” , aldus Blokhuis. Ook het verminderen van handhaving en toezicht in de openbare ruimt en het verhogen van de leges voor rijbewijzen en paspoorten is wat het college betreft bespreekbaar.

De mogelijkheden die door het college in de perspectiefnota in kaart zijn gebracht kunnen in totaal een besparing van ruim € 1,4 miljoen opleveren. Deze besparingen zorgen ervoor dat de investering die het sociaal domein vraagt, wat een groot deel van de oplopende kosten vormt, kan worden voortgezet. Het uitgangspunt hierbij is en blijft dat elke inwoner de zorg en ondersteuning moet blijven krijgen die hij of zij nodig heeft. En dat dit bereikbaar en betaalbaar moet blijven.

Perspectiefnota
De perspectiefnota, zoals de voorbereiding op de begroting heet, geeft inzicht in trends en ontwikkelingen en wat deze voor de gemeente Dinkelland betekenen. Het college kiest hoe zij daarop willen inspelen en legt dat voor aan de gemeenteraad. Zij beslist uiteindelijk welke keuzes er daadwerkelijk worden gemaakt en deze worden door het college verder uitgewerkt. In de begroting, die dit najaar wordt opgesteld, neemt de gemeenteraad de uiteindelijke beslissingen over 2020.

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-