Coronavirus

Weerselo

Rond het jaar 2000 heeft de provincie besloten een onderzoek te starten naar de aanleg van een rondweg in Weerselo. Aanleiding daarvoor vormde de taak om de weg duurzaam en veilig in te richten in relatie tot de functie van de weg in zijn omgeving. In de jaren daarvoor was vanuit de inwoners al een enkele keer tevergeefs geprobeerd een rondweg bij de provincie op de agenda te krijgen. Het onderzoek van de provincie heeft in 2004 geleid tot het rapport ‘Door of om Weerselo’. De provincie is vervolgens met de uitwerking van de plannen gestart. In 2007 hebben provincie en de gemeente Dinkelland een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over, onder andere de taakverdeling, en de, in de plannen op te nemen, gemeentelijke voorzieningen zoals fietstunnels en een landbouwroute.

Meer informatie

Meer informatie over de rondweg Weerselo kunt u vinden op de website van de provincie: www.overijssel.nl. U kunt dan de zoekfunctie op de website gebruiken of als u de volgende stappen volgt komt u bij de informatie over de Rondweg terecht: Onderwerpen › Verkeer en Wegen › Wegenprojecten › Alle wegenprojecten op nummer › N343 Rondweg

Voor verdere vragen aan de gemeente rondom de uitvoering en voortgang van het project kunt u contact opnemen met projectleider Coen Dercksen (c.dercksen@noaberkracht.nl)

Vergadering Provinciale Staten
https://overijssel.stateninformatie.nl/vergadering/392693/Verkeer%20en%2....

Voor meer informatie over de rolverdeling tussen provincie en gemeente zie hier 

Laatste update project Rondweg Weerselo

Hieronder treft u de laatste openbare informatie rondom het project Rondweg Weerselo.

Verkeershinder in verband met groot onderhoud N738 Deurningerstraat en aanleg rotonde N343 Bornsestraat

De provincie Overijssel gaat binnenkort starten met groot onderhoud aan de N738 Deurningerstraat tussen Hengelo en de Gammelkerstraat te Weerselo. Naast het vervangen van het asfalt worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan bermen en kruispunten.

Tegelijkertijd wordt het kruispunt van de Bisschopstraat – Bornsestraat op de N343 ter hoogte van Het Stift omgebouwd tot een rotonde. Tevens wordt de omgeving van de rotonde mooier gemaakt door het aanplanten van bloemrijk gras, bomen en het plaatsen van een kunstwerk “HET STIFT”. Extra bijzonder is dat de rotonde op een vernieuwende manier wordt gemaakt van beton waarvan de CO2-uitstoot veel lager is dan een rotonde gemaakt van normaal beton.

Deze werkzaamheden worden gecombineerd waarbij hinder voor het verkeer zo klein mogelijk gemaakt wordt.

Gebiedsontwikkeling Weerselo (Rondweg / Traverse)

In 2020 is het wegontwerp voor de rondweg geactualiseerd en in detail uitgewerkt. Aan de hand van dit wegontwerp is een SSK-raming (Standaardsystematiek voor Kostenramingen)  opgesteld  in opdracht van de Provincie. Hieruit blijkt dat de kosten hoger zijn. Om zo dicht mogelijk bij de huidige begroting te blijven van zowel de gemeente als van de provincie is de keuze gemaakt om de tunnel Legtenbergerstraat die bekostigd wordt door de gemeente en de tunnel Eertmansweg die bekostigd wordt door de provincie te schrappen. Vanuit veiligheidsperspectief is dit een verantwoorde keuze.

Stikstof

De provincie verricht de onderzoeken met betrekking tot stikstof. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) was de rondweg Weerselo aangewezen als prioritair project. Dit hield in dat op basis van de PAS voor de rondweg de benodigde ontwikkelingsruimte (stikstof) was gereserveerd. In haar uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS in strijd met de Habitatrichtlijn was vastgesteld en is de PAS vernietigd. Hiermee is ook de aan de rondweg toegekende ontwikkelingsruimte komen te vervallen. Vanaf het moment dat er duidelijkheid was over deze beleidsregels zijn oplossingen gezocht en deze oplossing was gevonden door met een locatie nabij de rondweg te salderen. Begin dit jaar heeft de Raad van State echter een nieuwe uitspraak gedaan die betrekking heeft op het rekenmodel AERIUS Calculator en de wijze waarop de stikstofdepositie van verkeer moet worden berekend. Uit de meest recente stikstofberekening, in deze berekening is rekening gehouden met deze laatste uitspraak, blijkt dat de salderingslocatie alleen niet meer toereikend is qua benodigde stikstofruimte. Op dit moment wordt door de Provincie onderzocht op welke wijze aanvullend stikstofruimte kan worden verkregen voor de rondweg Weerselo.

Fietstunnel Legtenbergerstraat (Gemeente)

In verband met veiligheids –en financiële afwegingen is het schrappen van de fietstunnel Legtenbergerstraat (fietsintensiteit 60 fietsers/etmaal (werkdag), 9.000-10.000 mvt/etmaal op rondweg). De fietstunnel wordt dan vervangen door een (in één richting bereden) fietspadstructuur op maaiveldniveau bij de rotonde met aanvullende attenderende maatregelen.

Fietstunnel Deurningerstraat (Gemeente)

In verband met veiligheidsafwegingen wordt de tunnel Deurningerstraat niet geschrapt (fietsintensiteit 320 fietsers/etmaal (werkdag), rondweg 9.000 mvt/etmaal) omdat hier veel schoolgaande kinderen fietsen die de toekomstige rondweg moeten oversteken.

Tunnel Eertmansweg (Provincie)

Op basis van de beperkte aanwezige verkeersintensiteit (fietsintensiteit 120 fietsers/etmaal (werkdag), 420 mvt/etmaal op Eertmansweg en 10.000 mvt/etmaal op rondweg)lijkt het schrappen van de tunnel Eertmansweg acceptabel. Schrappen van tunnel Eertmansweg betekent dat de Eertmansweg ter hoogte van de Rondweg wordt afgesloten. Echter, voor een circa tiental erven heeft het schrappen van de tunnel Eertmansweg wel aanzienlijke (omrijd)gevolgen (tot circa 2-3 kilometer). Voor gemotoriseerd verkeer wordt dit acceptabel geacht, maar voor fietsverkeer is de omrijdafstand (te) aanzienlijk. Omdat omrijden voor gemotoriseerd verkeer minder hinderlijk is dan voor fietsers, ligt de vraag voor de hand of louter het realiseren van een fietsoversteek ter plaatse van de kruising Eertmansweg / Rondweg mogelijk is. Dat betekent dat de oversteek voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten en wordt omgeleid. Louter fietsers worden via een fietsoversteek gefaciliteerd waardoor er geen sprake is van een omrijdafstand. Gezien de beperkte fietsintensiteit van 120 fietsers per etmaal in combinatie met de verkeersintensiteit van 9.880 mvt/etmaal (werkdag) op de Rondweg zal er geen sprake zijn van een oversteekbaarheidsknelpunt. Daarmee wordt deze oplossing, hoewel niet ideaal in de voorliggende situatie als acceptabel gekwalificeerd.

Historie en downloads

Historie

In Weerselo wordt al lang gesproken over de aanleg van de rondweg. In dit historisch overzicht over de rondweg, vindt u de belangrijkste stappen die hierin genomen zijn plus aanvullende documenten over de Rondweg Weerselo.

2020 / 2021

Fietstunnel Legtenbergerstraat (Gemeente)

In verband met veiligheids- en financiële afwegingen is het schrappen van de fietstunnel Legtenbergerstraat (fietsintensiteit 60 fietsers/etmaal (werkdag), 9.000-10.000 mvt/etmaal op rondweg). De fietstunnel wordt dan vervangen door een (in één richting bereden) fietspadstructuur op maaiveldniveau bij de rotonde. Hoewel dit verkeerskundig gezien minder veilig is dan een fietstunnel, kan gezien de verkeersintensiteit op de Rondweg en de lage snelheid ter plaatse van de rotonde, het fietsverkeer hier voldoende verkeersveilig oversteken. Wel dienen naar verwachting aanvullende attenderende maatregelen ten behoeve van het fietsverkeer getroffen te worden.
 

Fietstunnel Deurningerstraat (Gemeente)

In verband met veiligheidsafwegingen wordt de tunnel Deurningerstraat niet geschrapt (fietsintensiteit 320 fietsers/etmaal (werkdag), rondweg 9.000 mvt/etmaal) omdat hier veel schoolgaande kinderen fietsen die de toekomstige rondweg moeten oversteken
 

Tunnel Eertmansweg (Provincie)

Op basis van de beperkte aanwezige verkeersintensiteit (fietsintensiteit 120 fietsers/etmaal (werkdag), 420 mvt/etmaal op Eertmansweg en 10.000 mvt/etmaal op rondweg)lijkt het schrappen van de tunnel Eertmansweg acceptabel. Gezien de korte nabijheid van rotonde Legtenbergerstraat en rotonde Haarstraat is aanleg van een rotonde (in plaats van een tunnel), op deze locatie vanuit verkeerskundig oogpunt en provinciale richtlijnen met betrekking tot afstanden tussen rotondes op provinciale wegen, geen optie. Schrappen van tunnel Eertmansweg betekent dat de Eertmansweg ter hoogte van de Rondweg wordt afgesloten. Echter, voor een circa tiental erven heeft het schrappen van de tunnel Eertmansweg wel aanzienlijke (omrijd)gevolgen (tot circa 2-3 kilometer).

 

Voor gemotoriseerd verkeer wordt dit acceptabel geacht, maar voor fietsverkeer is de omrijdafstand (te) aanzienlijk. Omdat omrijden voor gemotoriseerd verkeer minder hinderlijk is dan voor fietsers, ligt de vraag voor de hand of louter het realiseren een fietsoversteek ter plaatse van de kruising Eertmansweg / Rondweg mogelijk is. Dat betekent dat de oversteek voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten en wordt omgeleid. Louter fietsers worden via een fietsoversteek gefaciliteerd waardoor er geen sprake is van een omrijdafstand. Gezien de beperkte fietsintensiteit van 120 fietsers per etmaal in combinatie met de verkeersintensiteit van 9.880 mvt/etmaal (werkdag) op de Rondweg zal er geen sprake zijn van een oversteekbaarheidsknelpunt. Daarmee wordt deze oplossing, hoewel niet ideaal in de voorliggende situatie als acceptabel gekwalificeerd.

2018 / 2019 / 

2020

Centrumontwikkeling in gang gezet en afgerond. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) was de rondweg Weerselo aangewezen als prioritair project. Dit hield in dat op basis van de PAS voor de rondweg de benodigde ontwikkelingsruimte (stikstof) was gereserveerd. In haar uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS in strijd met de Habitatrichtlijn was vastgesteld en is de PAS vernietigd. Hiermee is ook de aan de rondweg toegekende ontwikkelingsruimte komen te vervallen. De gevolgen van de uitspraak waren groot en het heeft de nodige tijd gekost om onder meer provinciale beleidsregels in het kader van de Wet natuurbescherming uit te werken en vast te stellen. Vanaf het moment dat er duidelijkheid was over deze beleidsregels zijn oplossingen gezocht en deze oplossing was gevonden door met een locatie nabij de rondweg te salderen. Begin dit jaar heeft de Raad van State echter een nieuwe uitspraak gedaan die betrekking heeft op het rekenmodel AERIUS Calculator en de wijze waarop de stikstofdepositie van verkeer moet worden berekend. Uit de meest recente stikstofberekening, in deze berekening is rekening gehouden met deze laatste uitspraak, blijkt dat de salderingslocatie alleen niet meer toereikend is qua benodigde stikstofruimte. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze aanvullend stikstofruimte kan worden verkregen voor de rondweg Weerselo.

2017

In februari 2017 is er tijdens de Vergadering Verkeer en Vervoer van de provincie Overijssel de motie van D66 behandeld. Uitkomst van dit debat is dat de rondweg er gaat komen. Tijdens een

Statenvergadering in maart 2017 is een brief van de gemeente besproken, waarin de gemeente toelichting geeft hoe de centrumontwikkeling, de rondweg en de herinrichting van de Bisschopstraat met elkaar samenhangen.

2016 In 2016 heeft D66 een motie ingediend betreffende de rondweg Weerselo. Door D66 wordt vastgesteld dat het gewenst is dat er een door de inwoners van Weerselo gedragen oplossing wordt gevonden van de traverse Weerselo van de N343.
2014

Voor de aanleg van de oostelijke rondweg heeft een meerderheid van de statenleden gevraagd om nog eens goed te kijken naar de opbrengsten van de nieuwe rondweg voor de samenleving. Daarom heeft gedeputeerde Kok toegezegd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

In 2014 werd er een enquête uitgevoerd door de dorpsraad m.b.t de rondweg in Weerselo. In totaal zijn er 907 stemmen uitgebracht. De voorkeur ging uit naar het handhaven en het aanpassen van de bestaande doorgaande route (64,61%).

2007

In 2007 is het Gewijzigde Plan in Hoofdlijnen door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

2005

Het ontwerp oostelijk tracé is in januari 2005 vastgesteld. Dit is gedaan in samenspraak met o.a. de gemeente Dinkelland, Waterschap Regge en Dinkel, Dorpsraad Weerselo en LTO.

2004 In 2004 heeft de provincie Overijssel het ontwerpplan ’Door of om Weerselo’ ter visie gelegd. Tot 8 mei 2004 was er de mogelijkheid om op het ontwerpplan te reageren. Hier hebben bijna 80 bewoners gebruik van gemaakt.

 

 

Download

Vergadering Provinciale Staten

pdf 162410+Advies+rondweg+Weerselo+def (PDF, 450.61 KB)
pdf 171219_notulen-werksessie-verkeersmaatregelen-Bisschopstraat (PDF, 614.45 KB)
pdf 20070514gewijzigdplaninhoofdlijnenn343rondwegwee (PDF, 45.27 KB)
pdf Brief-provincie-mei-2017 (PDF, 2.25 MB)
pdf D66_Motie_Weerselo_20160207 (PDF, 78.73 KB)
pdf Enquete+dorpsraad (PDF, 134.69 KB)
pdf MKBA_Rondweg_Weerselo (PDF, 845.4 KB)
pdf MKBA+N343+rondweg+Weerselo+definitief+171215 (PDF, 872.36 KB)
pdf MKBA+Rondweg+Weerselo+-+Samenvatting+en+conclusies (PDF, 267.36 KB)
pdf ontwerpplan_in_hoofdlijnen_weerselo_hfdst_12 (PDF, 999.27 KB)
pdf ps2017278-n343-rondweg-weerselo-ontwikkelingen-centrumplan (PDF, 3.52 MB)
pdf Raadsbericht+rondweg+Weerselo+28+okt+2016 (PDF, 118.33 KB)