Werkzaamheden Bisschopstraat Weerselo

Publicatiedatum: 
14 aug 2019

Aannemingsbedrijf TWW uit Oldenzaal start met de werkzaamheden aan de Bisschopstraat op 26 augustus. Gedurende de werkzaamheden is van 9 september tot en met 11 oktober 2019 de Bisschopstraat vanaf de kruising met de Beltstraat tot en met De Aanleg gestremd voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer wordt ter plekke omgeleid en doorgaand verkeer wordt vanaf de A1 en vanuit, Oldenzaal, Tubbergen en Almelo omgeleid via het provinciaal wegennet. De winkels blijven tijdens de werkzaamheden ten allen tijde (te voet) bereikbaar.

Voor de busmaatschappij Syntus en de calamiteitendienst van autobedrijf Reinders wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen als enige onder begeleiding van verkeersbegeleiders doorrijden via de Bisschopstraat. Voor de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Gunnerstraat zijn in overleg afspraken gemaakt met de verschillende bedrijven. Zij mogen met vrachtverkeer gedurende de stremming van de Bisschopstraat de Gunnerstraat vanaf Tubbergen via de Weerselerveldweg (eenrichting) rijden om hun bedrijf te kunnen bereiken.

Ontwerp Bisschopstraat

Na meerdere overlegsessies met Stichting Ons Dorp, de Dorpsraad en de ondernemersvereniging is een ontwerp opgesteld voor aanpassingen van de oversteek bij de Plus supermarkt en bij café restaurant Van Olffen. Deze aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere oversteek van de Bisschopstraat, passend bij het centrumplan van Weerselo.

Op 26 augustus start TWW Oldenzaal met het verleggen van kabels en leidingen. Van 9 september tot 11 oktober gaan zij bezig met de rest van de werkzaamheden aan de Bisschopstraat. Op 10 juli jl. is er een informatiebijeenkomst geweest voor direct aanwonenden en overige belangstellenden waar verscheidene punten besproken zijn. Deze hebben geresulteerd in de volgende werkzaamheden:

Lichtmasten Bisschopstraat

Twee van de lichtmasten ter hoogte van Bisschopstraat  16 t/m 24 worden verplaatst naar de nieuwe midden geleiders en één lichtmast wordt verplaatst naar de overzijde van de Bisschopstraat ter hoogte van nummer 43.

Bomen Bisschopstraat

Aandacht voor de bestrating die nu soms niet begaanbaar is. Tegels worden vervangen door nieuwe klinkers en rondom bomen wordt bestrating begaanbaar.

Wateroverlast Bisschopstraat

Enkele bewoners van de Bisschopstraat hebben aangegeven wateroverlast te ervaren. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk tegen te gaan wordt het regenwater in de nieuwe situatie beter afgevoerd naar de kolken door het nieuwe asfalt en vernieuwde stroomgoten. Er worden combikolken geplaatst voor een snellere afvoer. Daarnaast wordt nog bekeken of het plaatsen van extra kolken noodzakelijk is. In het trottoir wordt een lijnafwatering toegepast.

Oversteken Bisschopstraat

De oversteken voor voetgangers in de Bisschopstraat worden voorzien van een duidelijke en dikkere markering zodat deze goed opvallen. Ze krijgen allemaal dezelfde uitstraling. In de Beltstraat komt een voetgangersoversteek, op dezelfde manier als in de Gunnerstraat.

Bereikbaarheid Itterbergstraat

De Itterbergstraat moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten en aanwonenden. Op de Bisschopstraat en de Legtenbergstraat worden hekken geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan.

Bereikbaarheid Winkels/Ondernemers

De meeste ondernemers hebben bezoek gehad van de omgevingsmanager van TWW Oldenzaal. Dat heeft geresulteerd in individuele afspraken. Er worden borden geplaatst met welke winkels of bedrijven bereikbaar zijn voor verkeer.

Bereikbaarheid woningen Bisschopstraat

Woningen aan de Bisschopstraat zijn ten tijde van de werkzaamheden in mindere mate bereikbaar. Hierover zijn de bewoners op 10 juli tijdens een informatieavond geïnformeerd. TWW Oldenzaal informeert de betrokken aanwonenden voor de start van de werkzaamheden over onder meer bereikbaarheid en afvalinzameling.

Start en duur werkzaamheden

Aannemingsbedrijf TWW uit Oldenzaal  start de werkzaamheden 26 augustus 2019. De afzetting  van de Bisschopstraat gaat in op 9 september 2019 en de werkzaamheden zijn gereed op vrijdag 11 oktober 2019. Op 11 oktober aan het einde van de dag is  de Bisschopstraat weer open voor alle verkeer.

Weerselo
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-