Coronavirus

Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

Het Natura 2000 gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) ligt tussen de stuwwal van Ootmarsum en de stuwwal van Oldenzaal, aan het kanaal Almelo Nordhorn. Het gebied AVAV behoort tot een van de grootste aaneengesloten broekbossen van Nederland. Door de plaatselijke aanwezigheid van kalkrijke leem in de ondergrond en door de waterhuishouding zijn dit vanouds zeer soortenrijke gebieden.

In en nabij het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek nemen we maatregelen om de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, zodat de natuurgebieden robuuster en weerbaarder zijn tegen invloeden van buiten. Deze maatregelen verbeteren onder meer de leefomgeving van de zeggekorfslak en de kamsalamander. We realiseren de (Europese) natuurdoelen, met zo min mogelijk (negatief) effect op de omgeving. Het toekomstbeeld bestaat uit herstelde alluviale bossen, eikenhaagbeukbossen en blauwgraslanden.

We nemen maatregelen, zoals het dempen, verondiepen en verleggen van watergangen en het stoppen of beperken van bemesting. Bovendien verbinden we het Agelerbroek en het Voltherbroek met elkaar, zodat de doorstroming van het grond- en oppervlaktewater verbetert.

De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst.

Nieuwsbrief AVAV

Met regelmaat versturen we voor het gebied AVAV een nieuwsbrief naar alle betrokken grondeigenaren en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrieven geven we een update van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar natura2000@dinkelland.nl.

Nieuwsbrief 1 Natura 2000 AVAV (april 2016)
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 AVAV (juli 2016)
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 AVAV (november 2016)
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 AVAV (april 2017)
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 AVAV (oktober 2017)
Nieuwsbrief 6 Natura 2000 AVAV (mei 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 AVAV (juli 2018)
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 AVAV (december 2018)
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 AVAV (juni 2019)
Nieuwsbrief 10 Natura 2000 AVAV (januari 2020)
Nieuwsbrief 11 Natura 2000 AVAV (mei 2020)
Nieuwsbrief 12 Natura 2000 AVAV (November 2020)

Gebiedsdocumenten


Meer informatie

Meer weten? Neem contact op via natura2000@dinkelland.nl of telefonisch via Gerard Davina, 06 51 28 45 05.

Meer weten over Natura 2000? Kijk ook op www.overijssel.nl/nnn
Voor informatie over schadeloos stellen, kijkt u hier.

Inloopmiddag

We willen de omgeving goed op de hoogte houden van de stand van zaken. Vanaf maandag 2 augustus kunt u weer iedere week terecht bij Kulturhus de Cocer in Rossum met vragen. Iedere maandagmiddag zijn daar leden van ons projectteam aanwezig om u te woord te staan.