Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

Het Natura 2000 gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) is gelegen tussen de stuwwal van Ootmarsum en de stuwwal van Oldenzaal, aan het kanaal Almelo Nordhorn. Het gebied AVAV behoort tot een van de grootste aaneengesloten broekbossen van Nederland. Door de plaatselijke aanwezigheid van kalkrijke leem in de ondergrond en door de waterhuishouding zijn dit vanouds zeer soortenrijke gebieden.

De habitattypen die in dit gebied beschermd moeten worden zijn blauwgrasland, eikenhaagbeukenbossen, beekbegeleidende bossen en zwakgebufferde vennen. Daarnaast worden maatregelen getroffen ten behoeve van de zeggekorfslak en de kamsalamander.

Na een intensief en zorgvuldig proces met deskundigen en gebiedspartners zijn de benodigde maatregelen uitgewerkt. De externe maatregelen betreffen voornamelijk het verondiepen en/of verleggen van sloten en waar nodig het beperken van bemesting. Hierdoor verbeteren we de doorstroming van het grondwater in het natuurgebied.

Belangrijkste maatregelen hebben betrekking op de Roelinksbeek, de Tilligterbeek en het Vree. Deze beken hebben namelijk een verdrogende werking op het Agelerbroek en het Voltherbroek. Door deze beken te verleggen, verondiepen en verbreden, kunnen we de invloed van de kweldruk verbeteren. Verder dempen en verondiepen we kleinere watergangen en verbinden we de natuurgebieden met elkaar.

De maatregelen die nodig zijn om de natuurdoelen te realiseren, kunnen effect hebben op de bestemming en het gebruik van gronden. We betrekken dan ook waar mogelijk de huidige grondeigenaren.

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) in 2025

Meer weten over de Natura 2000-maatregelen en hoe het gebied er in 2025 uit gaat zien?
Bekijk dan deze korte film van Natura 2000 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV).

Projectgroep AVAV stelt concept definitief maatrelenpakket vast

Op 6 november 2018 heeft de projectgroep B&B het concept definitief maatregelenpakket vastgesteld. Daarnaast start de uitwerking van de maatregelen in de bestaande natuur. Omdat de eigendom binnen het natuurgebied verweven is, wordt dit samen met de betreffende grondeigenaren gedaan. 

Het concept definitief maatregelenpakket en de toelichting op de benodigde maatregelen in de bestaande natuur, zijn per deelgebied op 11, 12 en 13 december 2018 toegelicht in het veld. De toelichting was op hoofdlijnen, omdat de effecten per perceel op dat moment nog werden doorberekend.

Na de doorberekening zijn de effecten van de benodigde maatregelen op het grondgebruik per perceel inzichtelijk. Dit is verwerkt in eigenarendossiers die in het voorjaar 2019 zijn besproken met de betreffende grondeigenaren tijdens keukentafelgesprekken. Dit heeft geleid tot aanpassingen die in het najaar 2019 met de grondeigenaren worden besproken. De verwachting is dat het maatregelenpakket en het benodigde inrichtplan eind 2019 kunnen worden vastgesteld.

De nieuwsbrief

Ieder kwartaal wordt er voor het gebied AVAV een nieuwsbrief uitgebracht en verstuurd naar alle grondeigenaren. In deze nieuwsbrief wordt een update gegeven van de afgelopen periode en een blik geworpen naar wat er nog allemaal staat te gebeuren.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar natura2000@dinkelland.nl.

Nieuwsbrief 1 Natura 2000 AVAV (april 2016)
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 AVAV (juli 2016)
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 AVAV (november 2016)
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 AVAV (april 2017)
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 AVAV (oktober 2017)
Nieuwsbrief 6 Natura 2000 AVAV (mei 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 AVAV (juli 2018)
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 AVAV (december 2018)
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 AVAV (juni 2019)

Gebiedsdocumenten


Meer weten over Natura 2000? Kijk ook op www.overijssel.nl/nnn

Terugkoppeling

Tijdens de gebiedsavond op 19 februari 2018 is door de provincie Overijssel meer informatie gegeven over grondzaken. Klik hier voor de presentatie die op de avond is gegeven. Vragen over grondzaken? Neem dan contact op met de provincie Overijssel. Meer informatie staat in deze brochure. Voor informatie over schadeloos stellen, kijkt u hier.

De presentaties:

Opvragen informatie

Meer weten? Neem contact op met projectleider Danielle Bonenkamp, d.bonenkamp@noaberkracht.nl, 0610442128.

Inloopmiddag

Iedere woensdagmiddag, met uitzondering van de schoolvakanties, zit een werkgroep van Natura 2000 in het Kulturhus in Rossum. Hier kunt u met vragen en/of opmerkingen binnenlopen. U wordt dan te woord gestaan door een lid van de werkgroep. Dit kan de projectleider zijn, maar bij afwezigheid kan dat ook de secretaris zijn of de procesmanager. Zij kunnen dan met u in gesprek over uw vraag en/of opmerking. Wilt u een woensdagmiddag met de projectleider van AVAV  in gesprek? Stuur dan even een e-mail om een afspraak te maken zodat u er zeker van bent dat de projectleider er is.