Coronavirus

Actueel Natura 2000

Nieuws

Excursie: start herstelwerkzaamheden in natuur Bergvennen

Dit najaar starten we met het herstellen van de natuur in Natura 2000-gebied de Bergvennen. De natuur in het gebied staat namelijk onder druk. Het gebied is op veel plekken te droog en het water in de vennen is te zuur. Onderdeel van het natuurherstel is het verbeteren van de waterhuishouding en het weghalen van naaldbomen. Hiermee beschermen we de Bergvennen voor de toekomst en houden de planten en dieren die er leven een geschikte leefomgeving.

De herstelwerkzaamheden waarmee we beginnen, zijn voorbereidende maatregelen en vinden plaats op gronden in eigendom van Landschap Overijssel. Voor de maatregelen waarmee we starten, is geen vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP)* nodig. Daarom kunnen we in het najaar aan de slag. (*Een PIP is een provinciaal ruimtelijk plan; net als een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Lees hier meer over het PIP.)

De plannen voor dit najaar: weghalen naaldbomen
Een probleem in de Bergvennen is dat er veel naaldbomen staan. In de loop van de jaren is het heidelandschap er meer en meer als een naaldbos uit gaan zien. De naaldbomen nemen grondwater op en verdampen dat. Omdat naaldbomen altijd groen blijven, verdampen ze het hele jaar door. Zo gebruiken ze veel van het grondwater dat de vennen juist zo hard nodig hebben.

Om dit te veranderen, starten we in het najaar van 2021 met het verwijderen van naaldbomen. Daarmee herstellen we het halfopen heidelandschap bij de Bergvennen. In het halfopen heidelandschap blijven groepjes loofbomen, jeneverbesstruwelen en andere struiken staan. Ook blijven enkele karakteristieke grove dennen behouden. Aan de randen van het gebied planten we singels en houtwallen. In totaal halen we in een gebied van 16 hectare de naaldbomen weg. We doen dit niet in één keer. We verwachten dit werk over twee jaar te spreiden.
 

De plannen na vaststelling van het PIP: verbeteren waterhuishouding
Voldoende water van precies de juiste kwaliteit, dat is wat we willen bereiken met de natuurherstelmaatregelen. Daarom gaan we de waterhuishouding in het gebied verbeteren. We zorgen ervoor dat meer water het gebied instroomt en dat het water beter wordt vastgehouden. Dit deel van de maatregelen vindt na vaststelling van het PIP plaats. Dan gaan we onder andere sloten dempen of minder diep maken, verouderde stuwen vervangen en de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld met elkaar verbinden.

Ga mee op excursie en kom erachter wat we precies gaan doen
Benieuwd naar wat we gaan doen in het gebied? Kom dan naar een van de veldexcursies die we organiseren, op zaterdagochtend 3 juli of dinsdagavond 6 juli. We organiseren de excursie uiteraard volgens de regels van het RIVM. In kleine groepjes, van maximaal 4 personen, vertellen we wat we gaan doen en kunt u vragen stellen.

Omdat we beperkt zijn in het aantal deelnemers, is aanmelden noodzakelijk. Aanmelden gaat via deze link.

Gemeente bestuurlijk trekker uitvoering Natura2000

Gemeente Dinkelland is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-gebiedsprocessen Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) en Lemselermaten. Deze rol hebben we vervuld bij de verkenning, in de planuitwerking, maar straks ook in de uitvoering.

In tijden van de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om u bij te praten tijdens een informatiebijeenkomst. Eind april versturen we een uitgebreide nieuwsbrief met de laatste stand van zaken waarvoor u zich kunt aanmelden.

We willen de omgeving goed op de hoogte houden van de stand van zaken. Vanaf maandag 2 augustus kunt u weer iedere week terecht bij Kulturhus de Cocer in Rossum met vragen. Iedere maandagmiddag zijn daar leden van ons projectteam aanwezig om u te woord te staan.

Afronding planuitwerking

In april 2020 vindt de afronding van de planuitwerkingsfase plaats. We streven ernaar om eind april een inrichtingsplan op te leveren voor de Natura 2000-gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) en Lemselermaten aan onze opdrachtgever provincie Overijssel. De doorvertaling van de maatregelen in de bestemming en het gebruik van gronden wordt vastgelegd in de vorm van een (voor)ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Medio 2020 zijn de (voor)ontwerp PIP’s gereed.

Het inrichtingsplan ligt te zijner tijd samen met het (voor)ontwerp PIP ter inzage. De betrokken grondeigenaren ontvangen hiervan persoonlijk bericht. Andere geïnteresseerden worden geïnformeerd via algemene berichtgeving op deze website, in de nieuwsbrief en in de Huis-Aan-Huis krant.

Aanpak stikstof in Overijssel

Teveel stikstof is slecht voor de kwetsbare natuur in de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Als we de kwaliteit van onze natuurgebieden ook in de toekomst willen behouden, is het belangrijk om maatregelen te nemen om de natuur te versterken en de neerslag van stikstof terug te dringen. In Overijssel werken we samen met een vertegenwoordiging vanuit overheden, natuur, landbouw, bouw, industrie en mobiliteit aan een brede aanpak. Daarbij staat voorop dat we de leefbaarheid in de buitengebieden willen behouden en zorgen voor een nieuwe balans tussen economie en ecologie.

Meer weten over de aanpak stikstof in Overijssel? Kijk op www.overijssel.nl/stikstof.

Uitspraak Raad van State over PAS 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Deze uitspraak raakt iedereen die vergunningsaanvragen heeft lopen. Het blijft onze ambitie om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Samen met de PAS-partners ga ik bekijken op welke manier ik die ambitie in de toekomst goed kan invullen.”

De opschorting van de toestemmingsverlening op basis van het PAS die 23 mei is ingegaan, blijft van kracht. Ook is het niet mogelijk om meldingen in te dienen.

Lees meer over wat de uitspraak van Raad van State op: www.bij12.nl/nieuws/raad-van-state-accepteert-pas-niet.

Bestuurlijk adviesgroep

Op 6 december vond de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) plaats. De betrokken bestuurders van gemeente Dinkelland, LTO Noord, Landschap Overijssel, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Vitens en Waterschap Vechtstromen, zijn geïnformeerd over de voortgang van de Natura 2000-gebieden AVAV, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Lemselermaten. Voor al deze gebieden is een concept definitief maatregelenpakket vastgesteld door de betrokken projectgroepen. Deze zijn in de BAG toegelicht. Ook zijn de vervolgstappen genoemd, zoals de doorvertaling naar de effecten per perceel eind 2018 en het feit dat begin 2019 keukentafelgesprekken plaatsvinden.

Artikelen Natura 2000 TC Tubantia

In de periode van september 2016 tot en met april 2017 schenkt TC Tubantia aandacht aan de Natura 2000-gebieden in het verspreidingsgebied van TC Tubantia. In december en januari zijn de artikelen van AVAV, B&B en Lemselermaten aan bod gekomen. Het artikel over AVAV kunt u hier vinden, het artikel over B&B hier en het artikel over de Lemselermaten hier. Voorafgaand aan deze artikelen heeft Hester Maij de aftrap gedaan met het volgende artikel:

Natura 2000 Hester Maij

Bestuurlijke aftrap

Met de keukentafelgesprekken en het starten van de veldonderzoeken is de planuitwerking in gang gezet. Tijdens de bestuurlijke aftrap op 24 juni jl. is er aandacht besteed aan de start van de planuitwerking. Samen met alle partners uit het gebied heeft een gezamenlijke handeling, het leggen van een puzzel, de start gesymboliseerd. De puzzel werd gevormd met drie foto’s van de drie verschillende gebieden. De puzzel is door de partners samen gelegd om aan te geven dat we samen met elkaar gaan voor een passende oplossing voor ecologie en economie. De bestuurlijke aftrap vond plaats in het gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld, in Huis te Breckelenkamp.

Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Gemeente Dinkelland