Actueel Natura 2000

Nieuws

Uitnodiging inloopbijeenkomst AVAV op 11 juli 

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden, zoals de vochtige alluviale bossen, eikenhaagbeukbossen, en blauwgraslanden. Om deze kwetsbare natuur te beschermen, nemen we maatregelen in en nabij het Natura 2000-gebied.

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen maatregelen in en rond het gebied. Wij nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op 11 juli 2019 tussen 19.30 en 21.30 uur voor meer informatie.

Datum: 11 juli 2019
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Kulturhus de CoCer, Thijplein 1, 7596 KM ROSSUM

Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er is altijd iemand die u te woord kan staan en er is achtergrondinformatie beschikbaar.

Uitnodiging inloopbijeenkomst op 16 juli

Lemselermaten is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden, zoals de alluviale bossen, blauwgraslanden, heischraalgraslanden, kalkmoerassen en vochtige heide. Om deze kwetsbare natuur te beschermen, nemen we maatregelen in en nabij het Natura 2000-gebied.

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen maatregelen in en rond het gebied. Wij nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op 16 juli 2019 tussen 19.30 en 21.30 uur voor meer informatie.

Datum: 16 juli 2019
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Kulturhus de CoCer, Thijplein 1, 7596 KM ROSSUM

Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er is altijd iemand die u te woord kan staan en er is achtergrondinformatie beschikbaar.

Uitspraak Raad van State over PAS 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Deze uitspraak raakt iedereen die vergunningsaanvragen heeft lopen. Het blijft onze ambitie om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Samen met de PAS-partners ga ik bekijken op welke manier ik die ambitie in de toekomst goed kan invullen.”

De opschorting van de toestemmingsverlening op basis van het PAS die 23 mei is ingegaan, blijft van kracht. Ook is het niet mogelijk om meldingen in te dienen.

Lees meer over wat de uitspraak van Raad van State op: www.bij12.nl/nieuws/raad-van-state-accepteert-pas-niet.

Nieuwsbrief 9 B&B, mei 2019

Op 19 september 2018 is het benodigde maatregelenpakket als eindconcept vastgesteld. Ook zijn in januari 2019 de bemestingsmaatregelen per perceel doorberekend. Alle resultaten zijn per perceel vastgelegd in een dossier. Dat geldt voor alle percelen waar maatregelen moeten worden uitgevoerd en/of effecten van deze maatregelen te verwachten zijn. In februari en maart 2019 hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden met de grondeigenaren en langjarige pachters van deze percelen. De grondeigenaren met percelen nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld, waar geen effecten van de maatregelen worden verwacht, zijn geïnformeerd via een brief. Alle belangstellenden en belanghebbenden kunnen op 29 mei 2019 de informatiebijeenkomst bezoeken voor de laatste stand van zaken.

Lees meer in de nieuwsbrief van december van Bergvennen & Brecklenkampse Veld. 

Projectgroep B&B stelt concept definitief maatrelenpakket vast

Op 19 september 2018 heeft de projectgroep B&B het concept definitief maatregelenpakket vastgesteld. Vervolgens zijn de effecten op de waterhuishouding doorgerekend en is de bemestingswijzer ingevuld. Dit is een instrument om een inschatting te maken van het risico op uit- of afspoelen van meststoffen naar hiervoor gevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden.

Na de doorberekening zijn de effecten van de benodigde maatregelen op het grondgebruik per perceel inzichtelijk. Dit wordt verwerkt in eigenarendossiers die eind januari/begin februari 2019 worden besproken met de betreffende grondeigenaren tijdens keukentafelgesprekken. Op basis van de uitkomsten van het keukentafelgesprek wordt een vervolggesprek gepland waarbij ook een rentmeester van de provincie aanwezig is. In dat gesprek wordt de compensatie voor de vastgestelde schade besproken.

Lees meer in de nieuwsbrief van december van Bergvennen & Brecklenkampse Veld. 

Projectgroep Lemselermaten stelt concept definitief maatrelenpakket vast

Op 30 oktober 2018 heeft de projectgroep B&B het concept definitief maatregelenpakket vastgesteld. Vervolgens worden de effecten op de waterhuishouding doorgerekend en de bemestingswijzer ingevuld. Dit is een instrument om een inschatting te maken van het risico op uit- of afspoelen van meststoffen naar hiervoor gevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden.

Na de doorberekening zijn de effecten van de benodigde maatregelen op het grondgebruik per perceel inzichtelijk. Dit wordt verwerkt in eigenarendossiers die in het voorjaar 2019 worden besproken met de betreffende grondeigenaren tijdens keukentafelgesprekken.

Lees meer in de nieuwsbrief van december van Lemselermaten. 

Projectgroep AVAV stelt concept definitief maatrelenpakket vast

Op 6 november 2018 heeft de projectgroep B&B het concept definitief maatregelenpakket vastgesteld. Daarnaast start de uitwerking van de maatregelen in de bestaande natuur. Omdat de eigendom binnen het natuurgebied verweven is, wordt dit samen met de betreffende grondeigenaren gedaan.

Het concept definitief maatregelenpakket en de toelichting op de benodigde maatregelen in de bestaande natuur, zijn per deelgebied op 11, 12 en 13 december 2018 toegelicht in het veld. De toelichting was op hoofdlijnen, omdat de effecten per perceel op dat moment nog werden doorberekend.

Na de doorberekening zijn de effecten van de benodigde maatregelen op het grondgebruik per perceel inzichtelijk. Dit wordt verwerkt in eigenarendossiers die in het voorjaar 2019 worden besproken met de betreffende grondeigenaren tijdens keukentafelgesprekken.

Lees meer in de nieuwsbrief van december van AVAV. 

Bestuurlijk adviesgroep

Op 6 december vond de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) plaats. De betrokken bestuurders van gemeente Dinkelland, LTO Noord, Landschap Overijssel, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Vitens en Waterschap Vechtstromen, zijn geïnformeerd over de voortgang van de Natura 2000-gebieden AVAV, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Lemselermaten. Voor al deze gebieden is een concept definitief maatregelenpakket vastgesteld door de betrokken projectgroepen. Deze zijn in de BAG toegelicht. Ook zijn de vervolgstappen genoemd, zoals de doorvertaling naar de effecten per perceel eind 2018 en het feit dat begin 2019 keukentafelgesprekken plaatsvinden.

Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen en gecoördineerde vergunningen

Aanleiding
Punthuizen Stroothuizen is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor Punthuizen Stroothuizen zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan.

  • Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 de volgende documenten vastgesteld:
  • Geactualiseerd inrichtingsplan Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld
  • Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Punthuizen Stroothuizen
  • MER
  • Reactienota

Lees hier het hele bericht.

Gebiedsavond 19 februari 2018

Tijdens de gebiedsavond op 19 februari 2018 is door de provincie Overijssel meer informatie gegeven over grondzaken. Klik hier voor de presentatie die op de avond is gegeven. Vragen over grondzaken? Neem dan contact op met de provincie Overijssel. Of kijk voor meer informatie over grondzaken eens op de website van de provincie: http://www.overijssel.nl

Of in de deze brochure: http://www.overijssel.nl/publish/pages/146971/brochure_grond_in_of_nabij_natura_2000_oktober_2016.pdf.

Meer informatie over de gebieden? Klik dan hier voor de provinciale website: https://www.overijssel.nl

Gebiedsavonden juni 2017

Tijdens de gebiedsavonden in juni is er informatie gedeeld rondom de Lesa, de concept maatregelen en zijn de resultaten van het onderzoek naar de gebruikswaarde van de gronden gedeeld. Kijk bij het tabblad van de gebieden voor verdere informatie per gebied.

Tijdens de gebiedsavonden in juni is er informatie gedeeld rondom de Lesa, de concept maatregelen en zijn de resultaten van het onderzoek naar de gebruikswaarde van de gronden gedeeld. Kijk bij het tabblad van de gebieden voor verdere informatie per gebied.

Artikelen Natura 2000 TC Tubantia

In de periode van september 2016 tot en met april 2017 schenkt TC Tubantia aandacht aan de Natura 2000-gebieden in het verspreidingsgebied van TC Tubantia. In december en januari zijn de artikelen van AVAV, B&B en Lemselermaten aan bod gekomen. Het artikel over AVAV kunt u hier vinden, het artikel over B&B hier en het artikel over de Lemselermaten hier. Voorafgaand aan deze artikelen heeft Hester Maij de aftrap gedaan met het volgende artikel:

Natura 2000 Hester Maij

Terugkoppeling resultaten onderzoek

Op 15, 16 en 17 november 2016 hebben de informatieavonden plaatsgevonden waarin de terugkoppeling werd gegeven van de resultaten van de onderzoeken. Kon u er niet bij zijn of wilt u de presentaties nog eens nakijken? U kunt deze onder het kopje van de gebieden vinden.

Bestuurlijke aftrap

Met de keukentafelgesprekken en het starten van de veldonderzoeken is de planuitwerking in gang gezet. Tijdens de bestuurlijke aftrap op 24 juni jl. is er aandacht besteed aan de start van de planuitwerking. Samen met alle partners uit het gebied heeft een gezamenlijke handeling, het leggen van een puzzel, de start gesymboliseerd. De puzzel werd gevormd met drie foto’s van de drie verschillende gebieden. De puzzel is door de partners samen gelegd om aan te geven dat we samen met elkaar gaan voor een passende oplossing voor ecologie en economie. De bestuurlijke aftrap vond plaats in het gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld, in Huis te Breckelenkamp.

 

Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Gemeente Dinkelland