Coronavirus

Actueel Natura 2000

Nieuws

Gemeente bestuurlijk trekker uitvoering Natura2000

Gemeente Dinkelland is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-gebiedsprocessen Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) en Lemselermaten. Deze rol hebben we vervuld bij de verkenning, in de planuitwerking, maar straks ook in de uitvoering.

In tijden van de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om u bij te praten tijdens een informatiebijeenkomst. Eind april versturen we een uitgebreide nieuwsbrief met de laatste stand van zaken waarvoor u zich kunt aanmelden.

Meer weten? Normaal konden geïnteresseerden iedere woensdagmiddag het Kulturhus de CoCer in Rossum bezoeken met eventuele vragen. Dit is nu gesloten vanwege coronamaatregelen. U kunt ons wel bereiken via natura2000@dinkelland.nl of telefonisch via Gerard Davina, 06 51 28 45 05.

Afronding planuitwerking

In april 2020 vindt de afronding van de planuitwerkingsfase plaats. We streven ernaar om eind april een inrichtingsplan op te leveren voor de Natura 2000-gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) en Lemselermaten aan onze opdrachtgever provincie Overijssel. De doorvertaling van de maatregelen in de bestemming en het gebruik van gronden wordt vastgelegd in de vorm van een (voor)ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Medio 2020 zijn de (voor)ontwerp PIP’s gereed.

Het inrichtingsplan ligt te zijner tijd samen met het (voor)ontwerp PIP ter inzage. De betrokken grondeigenaren ontvangen hiervan persoonlijk bericht. Andere geïnteresseerden worden geïnformeerd via algemene berichtgeving op deze website, in de nieuwsbrief en in de Huis-Aan-Huis krant.

Aanpak stikstof in Overijssel

Teveel stikstof is slecht voor de kwetsbare natuur in de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Als we de kwaliteit van onze natuurgebieden ook in de toekomst willen behouden, is het belangrijk om maatregelen te nemen om de natuur te versterken en de neerslag van stikstof terug te dringen. In Overijssel werken we samen met een vertegenwoordiging vanuit overheden, natuur, landbouw, bouw, industrie en mobiliteit aan een brede aanpak. Daarbij staat voorop dat we de leefbaarheid in de buitengebieden willen behouden en zorgen voor een nieuwe balans tussen economie en ecologie.

Meer weten over de aanpak stikstof in Overijssel? Kijk op www.overijssel.nl/stikstof.

Uitspraak Raad van State over PAS 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Deze uitspraak raakt iedereen die vergunningsaanvragen heeft lopen. Het blijft onze ambitie om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Samen met de PAS-partners ga ik bekijken op welke manier ik die ambitie in de toekomst goed kan invullen.”

De opschorting van de toestemmingsverlening op basis van het PAS die 23 mei is ingegaan, blijft van kracht. Ook is het niet mogelijk om meldingen in te dienen.

Lees meer over wat de uitspraak van Raad van State op: www.bij12.nl/nieuws/raad-van-state-accepteert-pas-niet.

Bestuurlijk adviesgroep

Op 6 december vond de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) plaats. De betrokken bestuurders van gemeente Dinkelland, LTO Noord, Landschap Overijssel, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Vitens en Waterschap Vechtstromen, zijn geïnformeerd over de voortgang van de Natura 2000-gebieden AVAV, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Lemselermaten. Voor al deze gebieden is een concept definitief maatregelenpakket vastgesteld door de betrokken projectgroepen. Deze zijn in de BAG toegelicht. Ook zijn de vervolgstappen genoemd, zoals de doorvertaling naar de effecten per perceel eind 2018 en het feit dat begin 2019 keukentafelgesprekken plaatsvinden.

Artikelen Natura 2000 TC Tubantia

In de periode van september 2016 tot en met april 2017 schenkt TC Tubantia aandacht aan de Natura 2000-gebieden in het verspreidingsgebied van TC Tubantia. In december en januari zijn de artikelen van AVAV, B&B en Lemselermaten aan bod gekomen. Het artikel over AVAV kunt u hier vinden, het artikel over B&B hier en het artikel over de Lemselermaten hier. Voorafgaand aan deze artikelen heeft Hester Maij de aftrap gedaan met het volgende artikel:

Natura 2000 Hester Maij

Bestuurlijke aftrap

Met de keukentafelgesprekken en het starten van de veldonderzoeken is de planuitwerking in gang gezet. Tijdens de bestuurlijke aftrap op 24 juni jl. is er aandacht besteed aan de start van de planuitwerking. Samen met alle partners uit het gebied heeft een gezamenlijke handeling, het leggen van een puzzel, de start gesymboliseerd. De puzzel werd gevormd met drie foto’s van de drie verschillende gebieden. De puzzel is door de partners samen gelegd om aan te geven dat we samen met elkaar gaan voor een passende oplossing voor ecologie en economie. De bestuurlijke aftrap vond plaats in het gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld, in Huis te Breckelenkamp.

Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Gemeente Dinkelland