Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Algemeen

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.

De gemeente maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1-op-1 uitgifte.

De voorgenomen uitgiften vindt u op het tablad ‘Voorgenomen uitgiften.'
Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar info@dinkelland.nl.

Kort geding

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot een onroerende zaak op de lijst, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Overijssel. Met het oog op de voortgang in deze verkooptrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn.

Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20  kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan info@dinkelland.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

Voorgenomen uitgiften

Verhuur van percelen voor Tiny Houses nabij “Denekamp Oost te Denekamp”
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om percelen te verhuren aan burgers die zelf een Tiny House willen gaan plaatsen en bewonen. Het betreft percelen grond welke zijn gelegen nabij het nieuwbouwplan Denekamp Oost te Denekamp en zijn voorzien van kadastrale nummers gemeente Denekamp (DNK00), sectie P, nummers 2695 tot en met 2710.
Meer informatie vindt u hier.

Voornemen tot verkoop van een groenstrook nabij “Vinkenbek 1, 3, 5 en 7”
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan een derde/derden. Het betreft een groenstrook welke is gelegen nabij Vinkenbek 1, 3, 5 en 7 en is voorzien van het kadastrale nummer(s) gemeente Ootmarsum sectie B nummer 774 Gedeeld. Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.
Meer informatie vindt u hier.

Voornemen tot verkoop van een woningbouwkavel in het plan “Denekamp Oost” te Denekamp
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan een derde/derden. Het betreft grond welke is gelegen in het plan Denekamp Oost te Denekamp en is voorzien van het kadastrale nummer gemeente Denekamp (DNK00), sectie P, nummer: 2602.
Meer informatie vindt u hier.

Verkoop kavel 15 in het plan “Denekamp-Oost te Denekamp”
Kavel 15, een kavel voor de helft van een twee onder een kap woning, in het plan ‘Denekamp-Oost te Denekamp’ zal beschikbaar komen voor verkoop. Er wordt een openbare selectieprocedure gevolgd.
Meer informatie vindt u hier.

Voornemen tot verkoop van woningbouwkavels “plan Denekamp Oost te Denekamp”
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om onroerende zaken te verkopen aan een derde voor de projectmatige ontwikkeling van rijenwoningen. Het gaat om gronden die zijn gelegen in het plan Denekamp Oost te Denekamp. Het gaat om 2 afzonderlijke percelen en met elk hun eigen selectieprocedure.
Meer informatie vindt u hier.