Coronavirus

Beleefbaar Ootmarsum

In het centrum van Ootmarsum wordt sinds enkele jaren een aantal knelpunten ervaren waardoor de (be)leefbaarheid van het centrum onder druk komt te staan. Dit is het gevolg van het stijgende aantal bezoekers, meer bewoners in het centrum, de groeiende vraag naar ruimte voor activiteiten en de beperkte ruimte in de historische binnenstad. De gemeente wil graag weten wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden als het gaat om prettig wonen, toerisme en gastvrijheid, ondernemerschap, mobiliteit en parkeren. Daarom is er een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften. De onderzoeksresultaten hebben we gedeeld tijdens een webinar op 25 maart. De resultaten en het webinar zijn ook op deze pagina terug te vinden. 


Vragen rondom de uitvoering en voortgang van het project mijn (be)leefbaar Ootmarsum kunt u stellen via centrumootmarsum@dinkelland.nl. Of telefonisch aan Ingrid Leferink op 06-14475403.

Onderzoek (be)leefbaarheid centrum Ootmarsum
Op 25 maart 2021 hebben we een webinar gehouden waarin de resultaten van het onderzoek naar de (be)leefbaarheid van het centrum van Ootmarsum zijn besproken.

Het webinar is hier terug te kijken.

De onderzoeksresultaten en de vragen en antwoorden die tijdens het webinar zijn gesteld, zijn hieronder terug te vinden:
Vraag en antwoord
Resultaten onderzoek 

Samenstelling klankbordgroep (Be)leefbaar centrum Ootmarsum
Er is een klankbordgroep samengesteld met inwoners en ondernemers(vertegenwoordigers). Deze groep denkt mee over hoe de inwoners en ondernemers betrokken kunnen worden bij oplossingsrichtingen voor het centrum van Ootmarsum. Daarnaast heeft de klankbordgroep ook een signaalfunctie. Door hun contacten in Ootmarsum weten ze goed wat er speelt. De klankbordgroep (Be)leefbaar centrum Ootmarsum bestaat uit:

* Marco Scholte
* Erik Zikken (OndernemersFederatie Ootmarsum)
* Marijke Kuiphuis
* Jeroen Enkelaar (VVV)
* Gerard Essink
* Gerard Bult (Stadsberaad)
* Tom Veelers

Update (be)leefbaar centrum Ootmarsum - september 2021

Autoluwe(re) binnenstad
Een autoluwe(re) binnenstad is een wens voor Ootmarsum. Om hieraan te voldoen is de eerste stap gezet door parkeerplaatsen van de blauwe zone in de binnenstad weg te halen. Hierdoor wordt ‘zoekverkeer’ in het centrum aanzienlijk minder. Vijf parkeerplaatsen zijn gebleven waar kort geparkeerd mag worden (snel iets of iemand ophalen of wegbrengen). De ‘oude’ parkeerplaatsen zijn jarenlang onderdeel geweest van het centrum en om te voorkomen dat iemand vanuit gewoonte toch nog gaat parkeren, niet realiserende dat de parkeerplaats er niet meer is, zijn er op sommige plekken paaltjes geplaatst. Voor vergunninghouders zijn er, tijdelijk, zes parkeerplaatsen aan de achterkant van de kerk gemaakt. Wethouder Brand: “De maatregelen die genomen zijn, kunnen (deels) van tijdelijke aard zijn. Er zijn geen definitieve besluiten genomen. We gaan de komende periode samen met Ootmarsum kijken naar de ervaringen tot nu toe  en bekijken samen wat het centrum nodig heeft om ook in de toekomst (be)leefbaar te zijn.”

Samen met Ootmarsummers
Begin dit jaar is er door de gemeente, in samenwerking met een klankbordgroep van inwoners en ondernemers uit Ootmarsum, een enquête uitgestuurd om de behoefte van Ootmarsum in beeld te krijgen. De enquête is opgevolgd met een webinar waarin inwoners ‘live’ vragen konden stellen. Alle momenten hebben goede respons gehad en daarmee een goed beeld opgeleverd van Ootmarsum. In navolging op deze enquête, gesprekken met de klankbordgroep en het webinar zijn er, tijdelijk, keuzes gemaakt met betrekking tot parkeren. “Om Ootmarsum nog verder klaar te maken voor de toekomst moeten er nog meer maatregelen genomen worden. Maar dit willen we zoveel mogelijk samen met de verschillende partijen in Ootmarsum doen. Vragen waar we antwoorden op moeten vinden zijn: hoe wordt invulling geven aan de vrijgekomen ruimte van de verwijderde parkeerplaatsen? Waar moeten  fietsenstallingen komen? Is er behoefte aan een bewaakte fietsenstalling? De huidige terrassen zijn nog ‘corona-terrassen’, hoe gaan we daar in de toekomst mee om?, etc.”, vertelt wethouder Brand.

Bijeenkomst(en) zodra het kan 
Zodra de coronamaatregelen het toelaten worden er weer bijeenkomsten georganiseerd voor de inwoners van Ootmarsum. Tot die tijd wordt er gecommuniceerd door middel van persberichten, video’s, online bijeenkomsten en op deze pagina. 

Lees het hele persbericht van september hier 


Update (be)leefbaar centrum Ootmarsum – juni 2021

Om de (be)leebaarheid in het centrum van Ootmarsum te vergroten wordt er gestart met het actieplan parkeren. Om het actieplan parkeren te kunnen realiseren worden diverse werkzaamheden verricht. Er wordt onder andere onderzocht welke locaties geschikt zijn voor vijf ultrakorte parkeerplaatsen. Daarnaast wordt beoordeeld of de beleidsregels voor het vergunningparkeren met betrekking tot de geldigheidsduur en leges aangepast moet worden.

Parkeerplaatsen in de binnenstad verwijderen
We beginnen allereerst met het weghalen van de parkeerplaatsen van de parkeerschijfzone binnen de Wallen in de binnenstad. De parkeerplaatsen van deze blauwe zone in de binnenstad op locaties waar op dit moment nog kan worden geparkeerd worden vanaf deze week weggehaald. Tevens worden hier soms paaltjes geplaatst, zodat het ook in de praktijk niet meer mogelijk is om daar te parkeren. Deze werkzaamheden nemen een beperkte tijd in beslag. De blauwe zone parkeerplaatsen waar tijdelijke ‘corona’-terrassen staan, worden eventueel later dit jaar weggehaald. De invalidenparkeerplaatsen blijven gehandhaafd.

Voor korte bezoekjes aan het centrum worden er vijf parkeerplekken bestemd voor ultra kort parkeren (15 minuten). Bedoeld om bijvoorbeeld pakketjes op te halen of weg te brengen, bagage in- en uit te laden of eten af te halen. Bij de keuze voor de locaties is gekeken naar spreiding in het centrum: Het verkeersbesluit daarvoor ligt vanaf 15 juni 2021 ter inzage

Herinvulling parkeerplaatsen
Over de herinvulling van de ruimte die vrijkomt door het verwijderen van de parkeerplaatsen wordt later een besluit genomen. Bijvoorbeeld het realiseren van fietsenstallingen, bomen, terrassen, vergunning-parkeren etcetera. Uitzondering hierop is een zestal parkeerplaatsen langs het kerkplein (oostkant). Deze parkeerplaatsen worden nu al aangemerkt als vergunninghoudersparkeren en worden daarmee toegevoegd aan de parkeercapaciteit voor vergunninghouders. Verder verandert er op dit moment niets voor de personen die over een parkeervergunning beschikken.

Aanleg fietsenstallingen 
Er is een tijdelijke fietsenstalling aangelegd op het Kerkplein (ongeveer 100 stuks). Er is bewust gekozen voor een tijdelijke oplossing, zodat we kunnen bekijken of er gebruik van wordt gemaakt of dat fietsenstalling (ook) op een andere locatie plaats moet vinden.

Voorbereiding parkeervergunningzone Oostwal – Westwal
Het is de bedoeling om ook op de Oostwal en de Westwal parkeren voor vergunninghouders in te voeren, maar dat vraagt om langere voorbereiding en om communicatie met de aanwonenden. Een zone voor vergunninghouders betekent dat bewoners van de Oost- en Westwal een vergunning kunnen aanvragen voor het parkeren op de Oost- en Westwal, mits zij voldoen aan de voorwaarden (waaronder geen parkeerplaats op eigen erf). Voor bewoners proberen we een zo goed mogelijke parkeersituatie te creëren, zodat bewoners op redelijke afstand van de woning kunnen parkeren. Dit gaat in combinatie met circa 20-30 parkeerplaatsen in een parkeerschijfzone waar ook de bezoekers kunnen parkeren. Zodra we over meer informatie beschikken, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.


Update (be)leefbaar centrum Ootmarsum – april 2021

De op handen zijnde versoepelingen rondom het openen van de terrassen en verruiming van de winkelmogelijkheden heeft direct invloed de (be)leefbaarheid van het centrum van Ootmarsum. De Rijksoverheid heeft in de persconferentie van 20 april jl. aangegeven dat er versoepelingen van de coronamaatregelen komen per 28 april aanstaande.

Realisatie 1,5 meter-samenleving

Ootmarsum kent als stad een gezellig centrum met kleine smalle straatjes, vele winkels, musea, galerieën en horecagelegenheden. Dit is in de jaren altijd een goede mix geweest in aantrekkingskracht op vele bezoekers. Binnenkort mag de horeca weer van start gaan en worden beperkingen voor winkels (gedeeltelijk) opgeheven. De verwachting is dat mede hierdoor het aantal bezoekers in het centrum weer kan gaan toenemen.

Het is belangrijk dat het centrum van Ootmarsum klaar is voor de 1,5-meter samenleving. Dit betekent dat er verschillende claims ontstaan ten aanzien van de openbare ruimte. Zo moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen bezoekers mogelijk zijn, is er de vraag om het oppervlak van terrassen uit te breiden om te kunnen voldoen aan de normen, moet er geparkeerd kunnen worden, etc.  Daarom heeft de gemeente Dinkelland een plan gemaakt waarbij de 1,5 meter samenleving gerealiseerd wordt. Dit plan moet ervoor zorgen dat de mogelijke toestroom in goede banen geleid wordt. Dat het veilig, maar ook gezellig blijft in Ootmarsum. Daarbij hebben we uiteraard ook de ervaring van vorig jaar meegenomen.

Wat gaat er gebeuren?

1. Gedeeltelijke afsluiting van het centrum
Het centrum wordt op zaterdag en zondag (en feestdagen) afgesloten zoals de standaard zondag afsluiting. Op zaterdag is de afsluiting van 14.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 22.00 uur. Hiervoor is gekozen om met name de 1,5 meter afstand onderling tussen bezoekers te kunnen waarborgen. Veel voetgangers, ruime terrassen en tevens (auto)verkeer in/naast de straten levert onveilige situaties op en maakt het op verschillende plaatsen in de stad onmogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Daarom is er voor gekozen om de Grotestraat tussen de Oldenzaalsestraat en de Westwal tijdelijk aan te merken als éénrichtingsverkeer, op de dagen dat de stad niet is afgesloten. Dit houdt in dat autoverkeer vanuit de Oldenzaalsestraat het centrum in kan rijden, maar dat er vanuit de Westwal niet rechts afgeslagen kan worden de Grotestraat in.

gedeeltelijke afsluiting centrum Ootmarsum
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


2. Terrassen worden verruimd
Horecaondernemers krijgen ook dit seizoen tijdelijk vanwege de Corona-maatregelen meer ruimte om terrassen aan te passen aan de normen die gelden voor de 1,5 meter-samenleving. Daarbij geldt dat de extra ruimte toegekend wordt tot maximaal het aantal stoelen dat standaard is toegestaan. De terrassen mogen ook buiten de periode dat het centrum is afgesloten, blijven staan (dus ook op maandag tot en met vrijdag).

De terrassen mogen als volgt worden geplaatst:

verruimde terrassen centrum Ootmarsum
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


3. Parkeren buiten het centrum
Bezoekers zullen worden verwezen naar parkeerplaatsen buiten het centrum (Stadsweide). Dit gebeurt door middel van tijdelijke borden vanaf verschillende invalswegen naar Ootmarsum, en bij het centrum.

4. Fietsenstalling
Er is behoefte aan extra fietsenstallingen. Dit blijkt uit de ervaring van vorig jaar en reacties die we hebben ontvangen, maar ook uit het onderzoek naar de (be)leefbaarheid van het centrum. Daarom worden er per half mei tijdelijke fietsenstallingen geplaatst op het kerkplein (zie bovenstaand kaartje). We gaan dit voorjaar  en deze zomer bekijken of deze locatie geschikt is en of er voldoende gebruik van wordt gemaakt. Ook kunnen we zo ervaren of er voldoende fietsenstallingen zijn.

5. Toezicht
De toezichtscapaciteit wordt uitgebreid. Vanuit verschillende hoeken is aangegeven dat er vorig jaar te weinig toezicht is geweest vanuit de gemeente als het gaat om het naleven van afspraken en/of coronamaatregelen. Er zal dan ook vaker gecontroleerd worden op het naleven van hiervan.