Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Het Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld (B&B) ligt tegen de Duitse grens en heeft een totale oppervlakte van 146 hectare. Tussen de twee deelgebieden ligt een landbouwenclave, die ook binnen de begrenzing van dit Natura 2000 gebied valt.

De Bergvennen is een heidegebied op dekzandruggen met daarin een aantal grote, zwakgebufferde vennen. Langs de vennen liggen smalle gordels met overgangen van natte naar droge heide. Langs één van de vennen groeit gagelstruweel. Het Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden van de Bergvennen en betreft een heuvelachtig landschap met dekzandruggen. Ook komen hier vochtige eiken-berkenbossen voor. Op de flanken van de ruggen ligt heischraal grasland en blauwgrasland.

Natura2000 stelt ons voor de opgave om in het aangewezen gebied het mogelijk te maken dat een aantal genoemde habitattypen in stand te kunnen houden of uit te breiden. Aan deze doelen kunnen we niet tornen.

Wel kunnen we proberen deze doelen te halen met een zo gering mogelijk effect voor de omgeving.  Om de doelen te kunnen halen zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen willen we vaststellen op basis van onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels voor een belangrijk deel afgerond. De uitkomsten daarvan zijn tijdens een bijeenkomst op 15 november 2016 gepresenteerd. Die uitkomsten bleken voor belanghebbende in het gebied in grote mate herkenbaar. Op basis van deze onderzoeksresultaten worden de noodzakelijke maatregelen bepaald. Dat werk bevindt zich in een afrondende fase.

Om het effect van de maatregelen op de grondwaterstand (wordt het droger of natter) in het gebied te bepalen wordt er aan een grondwatermodel gewerkt. Ook gaan we onderzoeken wat het effect van een mogelijke wijziging van de grondwaterstand is op de waarde van landbouwgronden. Daarvoor is hier en daar aanvullend bodemonderzoek nodig.

Bergvennen & Brecklenkampse Veld in 2025

Meer weten over de Natura 2000-maatregelen en hoe het gebied er in 2025 uit gaat zien?
Bekijk dan deze korte film van Natura 2000 Bergvennen & Brecklenkampse Veld.

Projectgroep B&B stelt concept definitief maatrelenpakket vast

Op 19 september 2018 heeft de projectgroep B&B het concept definitief maatregelenpakket vastgesteld. Vervolgens zijn de effecten op de waterhuishouding doorgerekend en is de bemestingswijzer ingevuld. Dit is een instrument om een inschatting te maken van het risico op uit- of afspoelen van meststoffen naar hiervoor gevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden.

Na de doorberekening zijn de effecten van de benodigde maatregelen op het grondgebruik per perceel inzichtelijk. Dit wordt verwerkt in eigenarendossiers die eind januari/begin februari 2019 worden besproken met de betreffende grondeigenaren tijdens keukentafelgesprekken. Op basis van de uitkomsten van het keukentafelgesprek wordt een vervolggesprek gepland waarbij ook een rentmeester van de provincie aanwezig is. In dat gesprek wordt de compensatie voor de vastgestelde schade besproken.

Lees meer in de nieuwsbrief van december van Bergvennen & Brecklenkampse Veld. 

Volledige schadeloosstelling of nadeelcompensatie?

Grondeigenaren met percelen waar maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen te behalen of effecten  plaatsvinden, worden uitgenodigd voor een keukentafelgesprek eind januari/ begin februari 2019. De vertrouwenspersoon Gerrit Slagman zal dit gesprek voeren, samen met de heer Eijsink van de Unie van Bosgroepen en de heer van Essen van Aequator. De heren Eijsink en Van Essen zijn nauw betrokken bij de onderzoeken die zijn uitgevoerd. De resultaten van het keukentafelgesprek worden schriftelijk aan u bevestigd en meegenomen in de eindrapportage van de planuitwerking Natura 2000. 

De hoogte van de schadeloosstelling is afhankelijk van de maatregelen die op de grond moeten worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat er op de grond geen maatregelen worden uitgevoerd, maar dat er effecten zijn van maatregelen die op andere gronden worden uitgevoerd.

Als de bestemming van de grond moet wijzigen van landbouw naar natuur of er is sprake van een fysieke maatregel (sloot dempen, verwijderen drainage e.a.), dan wordt er een volledige schadeloosstelling aangeboden. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld minder bemesting en/of beperken van drainage, komt de regeling nadeelcompensatie in beeld. De nadeelcompensatie is ook van toepassing als er effecten, zoals natschade, op uw grond ontstaan door maatregelen die op grond van de buurman worden uitgevoerd.

In de ‘Beleidsregel Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave Natura 2000 Overijssel 2017 wordt beschreven hoe u een verzoek tot nadeelcompensatie moet indienen en hoe deze wordt behandeld. Belangrijk is dat er sprake is van een causaal verband tussen de schade en de maatregelen vanuit de Ontwikkelopgave Natura 2000. Schade die eventueel is ontstaan vanuit peilverhoging uit het verleden wordt niet via deze regeling vergoed.

De nieuwsbrief

Ieder kwartaal wordt er voor het gebied B&B een nieuwsbrief uitgebracht en verstuurd naar alle grondeigenaren. In deze nieuwsbrief wordt er een update gegeven van de afgelopen periode en een blik geworpen naar wat er nog allemaal staat te gebeuren.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar natura2000@dinkelland.nl.

Nieuwsbrief 1 Natura 2000 BB (april 2016)
Nieuwsbrief 1 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 BB (juli 2016)
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 BB (november 2016)
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 BB (april 2017)
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 BB (oktober 2017)
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 6 Natura 2000 BB (mei 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 BB (juli 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 BB (december 2018)
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 BB Duits
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 BB (mei 2019)
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 BB Duits

Gebiedsdocumenten

Via de website van de provincie Overijssel zijn documenten te vinden met betrekking tot alle Natura 2000-gebieden in Overijssel. Op die website kunt u onder andere terecht voor informatie over de PAS gebiedsanalyse, schadeloosstelling, besluitvorming, etc. Hiervoor gaat u naar: Overijssel.nl/bergvennenbrecklenkampseveld

Grondzaken

Tijdens de gebiedsavond op 19 februari 2018 is door de provincie Overijssel meer informatie gegeven over grondzaken. Klik hier voor de presentatie die op de avond is gegeven. Vragen over grondzaken? Neem dan contact op met de provincie Overijssel. Meer informatie staat in deze brochure. Voor informatie over schadeloos stellen, kijkt u hier: Schadeloosstellen

De presentaties:


Opvragen informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie zoals bijvoorbeeld rapportages? Neem dan contact op met Wim Valk om deze informatie op te vragen.

Inloopmiddag

Iedere woensdagmiddag, met uitzondering van de schoolvakanties, zit een werkgroep van Natura 2000 in het Kulturhus in Rossum. Hier kunt u met vragen en/of opmerkingen binnenlopen. U wordt dan te woord gestaan door een lid van de werkgroep. Dit kan de projectleider zijn, maar bij afwezigheid kan dat ook de secretaris zijn of de procesmanager. Zij kunnen dan met u in gesprek over uw vraag en/of opmerking. Wilt u een woensdagmiddag met de projectleider van Bergvennen en Brecklenkampse Veld  in gesprek? Stuur dan even een e-mail om een afspraak te maken zodat u er zeker van bent dat de projectleider er is.