Coronavirus

Bezwaar Belastingen / WOZ / Leges

Algemene regels voor het maken van bezwaar

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u schriftelijk of digitaal bezwaar maken. U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking en/of tegen een aanslag gemeentelijke belastingen. Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van:

•  de naam en adres van de indiener;

•  de dagtekening;

•  het aanslagnummer, soort belasting en/of WOZ-waarde, waartegen het bezwaar gericht is;

•  de gronden (motivering) van het bezwaar;

• uw handtekening.


Horen

In het bezwaarschrift kan worden aangegeven dat de bezwaarmaker gehoord wil worden door de heffingsambtenaar voordat deze op het bezwaarschrift een uitspraak doet.

Opschorting van de betalingsverplichting

Een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Voor dat deel van het belastingbedrag, waartegen het bezwaarschrift gericht is, kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de invorderingsambtenaar. Het bedrag, waarvoor geen uitstel van betaling is verleend, moet in overeenstemming met de op de belastingaanslag vermelde termijnen (vervaldagen) worden betaald. Wordt niet aan deze verplichting voldaan, dan worden - zonder nadere aankondiging - invorderingsmaatregelen getroffen voor het volledige belastingbedrag, dus inclusief het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend.

Digitaal bezwaar/ Schriftelijk bezwaar

Digitaal bezwaar

Een bezwaarschrift kan digitaal ingediend worden via deze website. Hiervoor maakt u gebruik van uw DigiD. Beschikt u nog niet over DigiD dan kan deze worden aangevraagd op DigiD.nl.

Schriftelijk bezwaar

 

Zorg er voor dat uw schriftelijke bezwaarschrift is ondertekend. U kunt uw schriftelijke bezwaar indienen bij:

Gemeente Dinkelland

t.a.v. de heffingsambtenaar

Postbus 11

7590 AA Denekamp

Horen

In het bezwaarschrift kunt u aangeven dat u gehoord wilt worden door de heffingsambtenaar voordat deze een uitspraak doet over het bezwaarschrift.