Coronavirus

Groen en spelen in de wijk

In de gemeente Dinkelland zijn we steeds meer gewend om veel samen met inwoners te doen. Het maken van nieuw beleid is hier ook onderdeel van. Daar is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) een mooi voorbeeld van. Tijdens verschillende avonden voor inwoners, hebben we kennis en ervaring uitgewisseld en informatie met elkaar gedeeld over het openbaar groen. De ervaringen en wensen die opgehaald zijn, vormden samen met de kennis van vakspecialisten de input voor het KOG.

In het KOG staat beschreven hoe we de inrichting binnen de bebouwde kom graag zien als we het hebben over groenvoorzieningen, zoals bomen, plantsoenen en gazons.  Maar het KOG gaat ook over de openbare ontmoetingsplekken en speel- en sportvoorzieningen. Bij de inrichting van al deze plekken streven we naar een duurzame openbare ruimte. Om dit te realiseren, hebben we oog voor de leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Deze projectpagina vullen wij met de actuele stand van zaken rondom projecten binnen het KOG.

Wilt u participeren in het onderhoud?

Het is ook mogelijk om zelf aan de slag te gaan in het onderhoud van de groenstroken in uw buurt. Hierdoor draagt u (en eventueel uw buren) zorg voor uw naaste omgeving en kunt het kwaliteitsniveau naar een hoger niveau tillen. Met onderhoud kunt u denken aan water geven, onkruid wieden en gras maaien. Onze Contactpersoon Openbare Ruimte (de heren J. Busscher of A. Hottenhuis) bespreekt graag met u de mogelijkheden en stelt desgewenst een overeenkomst op.