Coronavirus

Inkoop en aanbestedingen

Inkoop en aanbestedingen

Vanaf 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De gemeente Dinkelland heeft samen met Twentse gemeenten, de Veiligheidsregio en de Regio Twente het inkoop en aanbestedingsbeleid aangepast aan de wetgeving.

Heeft u als ondernemer vragen over het inkoopbeleid of aanbestedingsbeleid van de gemeente? Dan vindt u hier nadere informatie.

De gemeente als inkoper
In de  gemeente Dinkelland zijn de verschillende afdelingen zelf verantwoordelijk voor de inkoop. Ter ondersteuning en advisering hiervan heeft de gemeente twee inkoopcoördinatoren aangesteld. Deze inkoopcoördinatoren hebben als taken:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van de afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures;
  • Coördineren en signaleren;
  • Opstellen, uitdragen en bewaken van het beleid;
  • Adviseren, gevraagd en ongevraagd.


Inkoopcoördinatoren gemeente Dinkelland
De inkoopcoördinatoren van de gemeente Dinkelland zijn Mariëlle Eshuis en Cindy Meijer. U kunt hen als volgt bereiken:

 

Inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid
Op 17 april 2018 heeft het college van B&W het inkoop en aanbestedingsbeleid en de (regionale) klachtenregeling vastgesteld. Hierbij is gekozen om Twentebreed hetzelfde beleid vast te stellen, zodat ondernemers bij alle gemeenten (en de Regio Twente en de Veiligheidsregio) te maken hebben met dezelfde uitgangspunten en voorwaarden. Ook gebruiken we dezelfde inkoopvoorwaarden in Twente.
Uit gesprekken met ondernemersvertegenwoordigingen in Twente (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland) blijkt dat er veel behoefte is aan uniformiteit in de inkoop- en aanbestedingspraktijk van gemeentelijke opdrachtgevers. Door de vaststelling van dit beleid is daarmee aan die wens voldaan.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het modelbeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en is het raamwerk voor inkoop en aanbestedingen.

Lokale en regionale Ondernemers
De gemeente vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers daar waar mogelijk de kans hebben om een opdracht van de gemeente te ontvangen. Dit is ook in het beleid opgenomen. Benadrukt wordt dat met het (nieuwe) beleid geen sprake is van protectionisme en dat niet-lokale ondernemers ook nog steeds kans blijven maken op opdrachten. Aanleiding voor dit uitgangspunt is dat de gemeente hiermee borgt dat ze oog heeft voor de belangrijke taak die lokale en regionale ondernemers vervullen als ruggengraat van de economie en werkgelegenheid in de omgeving.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Waar mogelijk zal de gemeente haar positie als opdrachtgever aanwenden om arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen uit de samenleving te realiseren. Gezien ervaring uit de afgelopen jaren is het niet wenselijk hier een uniforme werkwijze voor vast te leggen maar zal er (in samenspraak met ondernemers(organisaties)) en Regiogemeenten gezocht worden naar optimale invulling van deze doelstelling.

Duurzaam inkopen: Manifest Duurzaam Inkopen
Op 4 maart 2014 is het Manifest Duurzaam Inkopen ondertekend door de burgemeester. Met de ondertekening van dit Manifest verklaart de gemeente Dinkelland dat duurzaam inkopen de aandacht heeft. Dit zal de komende tijd in beleid worden uitgewerkt. 

Procedures

Publicatieplicht
In het kader van de Aanbestedingswet 2012 is het voor overheden verplicht om de (voor) aankondigingen te publiceren op www.tenderned.nl. Deze verplichting geldt voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels. Voor opdrachten onder de drempel en voor bepaalde diensten(genoemd in de Aanbestedingswet) geldt deze publicatieplicht niet. Daarnaast is de gemeente na gunning verplicht op Tenderned te publiceren wie de opdracht heeft gekregen.

Welke inkoopprocedure?
De gemeente hanteert in haar inkoop en aanbestedingsbeleid de volgende richtbedragen voor de te volgen procedure:

Bedragen zijn excl. BTW Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig tot € 50.000 tot € 25.000

tot € 25.000
 

Meervoudig

vanaf € 50.000  tot € 1.500.000

vanaf € 25.000

tot Europees drempelbedrag

vanaf € 25.000

tot Europees drempelbedrag
Nationaal openbaar

vanaf € 1.500.000

tot Europees drempelbedrag
n.v.t. n.v.t.
Europees

Vanaf Europees drempelbedrag

(jan. 2018: € 5.548.000)

Vanaf Europees drempelbedrag

(jan. 2018: € 221.000)

Vanaf Europees drempelbedrag

(jan. 2018: € 221.000)

Het is mogelijk om goed onderbouwd te kiezen voor een lichtere of een zwaardere procedure. Hierbij geldt één uitzondering. Zodra de opdrachtwaarde de Europese drempel heeft bereikt, moet er Europees aanbesteed worden. Uiteraard mag de gemeente geen opdrachten splitsen om onder dat bedrag te blijven om op deze manier een lichtere procedure te kunnen volgen. Omgekeerd mogen opdrachten ook niet samengevoegd worden die heel goed als aparte opdrachten behandeld kunnen worden.

 

Zaken met de gemeente doen


In tegenstelling tot private ondernemingen zijn gemeenten niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Daarom is het goed dat u zich als ondernemer vooraf verdiept in de gemeente als mogelijke opdrachtgever. Er zijn verschillende branche- en ondernemingsverenigingen die u hierover kunnen informeren. Ook kunt u op diverse websites terecht voor informatie, zoals:

  • De website van mkb servicedesk: deze site bevat veel informatie over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld Samen Inschrijven bij een aanbesteding, hoe werkt dat?.
  • De website van het aanbestedingsinstituut: dit is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt.
  • De website van Pianoo: deze site is in eerste instantie voor overheden c.q. aanbestedende diensten, maar biedt veel informatie over alle regels en voorschriften rond inkoop- en aanbestedingen, die ook voor bedrijven interessant kunnen zijn.

Hoe weet ik wanneer de gemeente start met inkoop/aanbesteding?
Zoals aangegeven heeft de gemeente een publicatieplicht voor alle opdrachten vanaf een bepaald bedrag (Diensten & Leveringen vanaf € 221.000,- en Werken van € 5.548.000,-). Deze publicaties staan vermeld op de website van tenderned. U kunt zich daar als ondernemer gratis inschrijven. U kunt op de site aangeven in welk type opdrachten u geïnteresseerd bent. U ontvangt dan automatisch bericht als er een opdracht op uw bedrijf van toepassing is.

Digitaal inkopen/aanbesteden
De gemeente wil haar inkoop- en aanbestedingstrajecten zo transparant en efficiënt mogelijk laten verlopen. Daarom worden de inkoop- en aanbestedingentrajecten volledig digitaal gedaan. In Twente hebben we gekozen om dat via www.negometrix.com te laten verlopen. Dit is een website die borgt dat een aanbestedingstraject volledig digitaal kan verlopen.
Ook bij deze website kunt u zich als ondernemer gratis inschrijven. En ook van deze site krijgt u automatisch bericht, als er een aankondiging van het soort opdracht geplaatst is, waarvoor u uw interesse hebt laten blijken. Op Negometrix worden overigens ook aanbestedingen gehouden van niet-overheden.

Contact
Voor meer informatie staat het u vrij om contact op te nemen met de persoon van een desbetreffende afdeling binnen de gemeente die de taken uitvoert/beheert. Ondernemen is nu eenmaal ook acquisitie voeren, en zorgen dat de betrokkenen uw bedrijf en haar diensten/producten kennen. Mocht u niet weten bij wie u moet zijn, neem dan contact op met de gemeente of met de inkoopcoördinatoren Mariëlle Eshuis en Cindy Meijer (0541 – 854 100).

Inkoopkalender

De gemeente is wettelijk verplicht opdrachten van een bepaalde waarde te publiceren. Voor opdrachten met een lagere waarde geldt deze publicatieplicht niet. Dinkelland streeft echter naar een zo groot mogelijke transparantie bij haar handelen. Daarom publiceert ze op haar website ook aankondigingen van opdrachten waarvoor deze wettelijke plicht niet geldt.

Hieronder staan de geplande aanbestedingen voor 2019/2020, zowel voor de gemeente Dinkelland, de gemeente Tubbergen als voor Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 

 

Inkoopprojecten Noaberkracht Dinkelland Tubbergen verwachte publicatie type aanbesteding
Bruginspecties Tubbergen 1e kwartaal 2020 MVO
Bruginspecties Dinkelland 1e kwartaal 2020 MVO
Inzameling en verwerking oud papier en karton 13 gemeenten 2e kwartaal 2019 Europese aanbesteding
MaaS Piliot 8 gemeenten 2e kwartaal 2019 Minicompetitie
Aanbesteding WOZ diensten 5 gemeenten 2e kwartaal 2019 Europese aanbesteding
Zonnepanelen gemeentewerf Ootmarsum 1e kwartaal 2020 Meervoudig onderhands
Aanbesteding gas gezamelijke Twentse gemeenten 2020 1e kwartaal 2019 Negometrix 116291
Raamovereenkomsten diverse adviesdiensten 2019 Europese aanbesteding
Afdrukapparatuur 8 gemeenten 2019 Europse aanbesteding
Bedrijfsartsdiensten 14 gemeenten 2019 n.t.b.
Diverse laptops 1e kwartaal 2020 Meervoudig onderhands
Vervanging Switches 2e kwartaal 2020 Meervoudig onderhands
Diverse Microsoft licenties 4e kwartaal 2020 Meervoudig onderhands
Deurninger Es, 4de veld – bouwrijp maken

4e kwartaal 2020

Meervoudig onderhands
Hutten 2 (Geesteren) – bouwrijp maken

4e kwartaal 2020

Meervoudig onderhands
Inzameling bedrijfsafval gemeentehuis en gebouwen 2020 Meervoudig onderhands
Nieuwbouw  gemeentehuis Tubbergen "Glashoes" 2020 n.t.b.
Verbouwing gemeentehuis Denekamp 2020 n.t.b.
Renovatie parochiehuis st. Nicolaaskerk Denekamp 2020 Meervoudig onderhands
Aanbesteding energie (gas en elektra) gezamelijke Twentse gemeenten 2021 en verder 2020 Europese aanbesteding
Vervanging tractie Werf Ootmarsum 2020-2021 n.t.b.

 

Voor onderstaande aanbestedingen is tussentijdse toetreding mogelijk:

 

Negometrixnummer

Hoofdtender voor integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet t.b.v. het Twents model   87613
Twents model: Ondersteuningsbehoeften Wmo 88169
Twents model: Ondersteuningsbehoeften Jeugd 88170
Twents model: Diagnostiek Jeugdwet 87770
Twents model: Wonen en Verblijf (Dakjes 0 (A en B), 1,2  en 3 87839
Twents model: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 89545