Lemselermaten

Lemselermaten

Lemselermaten (LEM) ligt ten zuidoosten van Weerselo, tussen de Weerselerbeek en Dollandbeek. Bij het proces van de Lemselermaten zijn relatief veel grondeigenaren op een klein grondgebied betrokken, oftewel er zijn veel kleine kavels.

Het gebied Lemselermaten is bijzonder vanwege zijn kalkmoerassen en overgangs- en trilvenen. Maatregelen die zich richten op versterking c.q. uitbreiding van deze habitattypen mogen echter niet leiden tot een achteruitgang van het leefgebied van de zeldzame zeggekorfslak.

De ecologische waarde van de Lemselermaten wordt bepaald door de geologische bodemopbouw en de daarmee samenhangende kwelstromen die zorgen voor de aanvoer van basenrijk, matig voedselarm water. Opvallend hierbij is de aanwezigheid van een dekzandrug in het centrum van het gebied. Verder spelen de Weerselerbeek en Dollandbeek spelen een belangrijke rol in de afvoer van water en wordt er grondwater uit het gebied onttrokken door de nabijgelegen drinkwatervoorziening.

In de afgelopen periode zijn aanvullende onderzoeken verricht om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te behalen, en met die gegevens te bepalen welke effect dit heeft op de betreffende percelen. Hierbij ging het met name om onderzoek naar nutriëntenuitspoeling, bodemchemie, kwel en fosfaatgehalte in de gronden.

Lemselermaten in 2025

Meer weten over de Natura 2000-maatregelen en hoe het gebied er in 2025 uit gaat zien?
Bekijk dan deze korte film van Natura 2000 Lemselermaten.

Uitnodiging inloopbijeenkomst op 16 juli

Lemselermaten is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden, zoals de alluviale bossen, blauwgraslanden, heischraalgraslanden, kalkmoerassen en vochtige heide. Om deze kwetsbare natuur te beschermen, nemen we maatregelen in en nabij het Natura 2000-gebied.

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen maatregelen in en rond het gebied. Wij nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op 16 juli 2019 tussen 19.30 en 21.30 uur voor meer informatie.

Datum: 16 juli 2019
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Kulturhus de CoCer, Thijplein 1, 7596 KM ROSSUM

Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er is altijd iemand die u te woord kan staan en er is achtergrondinformatie beschikbaar.

Projectgroep Lemselermaten stelt concept definitief maatrelenpakket vast

Op 30 oktober 2018 heeft de projectgroep Lemselermaten het concept definitief maatregelenpakket vastgesteld. Vervolgens worden de effecten op de waterhuishouding doorgerekend en de bemestingswijzer ingevuld. Dit is een instrument om een inschatting te maken van het risico op uit- of afspoelen van meststoffen naar hiervoor gevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden. 

Na de doorberekening zijn de effecten van de benodigde maatregelen op het grondgebruik per perceel inzichtelijk. Dit wordt verwerkt in eigenarendossiers die in het voorjaar 2019 worden besproken met de betreffende grondeigenaren tijdens keukentafelgesprekken.

Lees meer in de nieuwsbrief van december van Lemselermaten. 

De nieuwsbrief

Ieder kwartaal wordt er voor het gebied LEM een nieuwsbrief uitgebracht en verstuurd naar alle grondeigenaren. In deze nieuwsbrief wordt er een update gegeven van de afgelopen periode en een blik geworpen naar wat er nog allemaal staat te gebeuren.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar natura2000@dinkelland.nl.

Nieuwsbrief 1 Natura 2000 LEM (april 2016)
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 LEM (juli 2016)
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 LEM (november 2016)
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 LEM (april 2017)
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 LEM (oktober 2017)
Nieuwsbrief 6 Natura 2000 LEM (mei 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 LEM (juli 2018)
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 LEM (december 2018)
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 LEM (juni 2019)

Gebiedsdocumenten

Via de website van de provincie Overijssel zijn documenten te vinden met betrekking tot alle Natura 2000-gebieden in Overijssel. Op die website kunt u onder andere terecht voor informatie over de PAS gebiedsanalyse, schadeloosstelling, besluitvorming, etc. Hiervoor gaat u naar Overijssel.nl/lemselermaten

Terugkoppeling

Tijdens de gebiedsavond op 19 februari 2018 is door de provincie Overijssel meer informatie gegeven over grondzaken. Klik hier voor de presentatie die op de avond is gegeven. Vragen over grondzaken? Neem dan contact op met de provincie Overijssel. Meer informatie staat in deze brochure: http://www.overijssel.nl/publish/pages/146971/brochure_grond_in_of_nabij_natura_2000_oktober_2016.pdf. Voor informatie over schadeloos stellen, kijkt u hier: http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave/schadeloos-stellen/

De presentaties:


Opvragen informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie zoals bijvoorbeeld rapportages? Neem dan contact op met Marcel Hesselink om deze informatie op te vragen.

Inloopmiddag

Iedere woensdagmiddag, met uitzondering van de schoolvakanties, zit een werkgroep van Natura 2000 in het Kulturhus in Rossum. Hier kunt u met vragen en/of opmerkingen binnenlopen. U wordt dan te woord gestaan door een lid van de werkgroep. Dit kan de projectleider zijn, maar bij afwezigheid kan dat ook de secretaris zijn of de procesmanager. Zij kunnen dan met u in gesprek over uw vraag en/of opmerking. Wilt u een woensdagmiddag met de projectleider van Lemselermaten  in gesprek? Stuur dan even een e-mail om een afspraak te maken zodat u er zeker van bent dat de projectleider er is.