Coronavirus

Lemselermaten

Lemselermaten ligt ten zuidoosten van Weerselo, tussen de Weerselerbeek en Dollandbeek. Bijzonder in het gebied zijn stukjes kalkmoeras en restanten van trilveenvegetatie in het centrale deel van het gebied (de ‘maatjes’), omgeven door blauwgrasland en nat broekbos nabij beide beken.

In en nabij het Natura 2000-gebied Lemselermaten nemen we maatregelen om de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, zodat de natuurgebieden robuuster en weerbaarder zijn tegen invloeden van buiten. We realiseren de (Europese) natuurdoelen, met zo min mogelijk (negatief) effect op de omgeving. Het toekomstbeeld bestaat uit herstelde alluviale bossen, heischrale graslanden, blauwgraslanden, kalkmoerassen, vochtige heide en een verbeterde leefomgeving van de zeggekorfslak.

We nemen maatregelen, zoals het dempen, verondiepen en verleggen van watergangen en het stoppen of beperken van bemesting. Bovendien verbeteren we de waterkwaliteit door de waterafvoer beter te reguleren. Binnen het natuurgebied creëren we ruimte voor kalkmoerassen en vochtige heide.

De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst.

Nieuwsbrief Lemselermaten

Met regelmaat versturen we voor het gebied Lemselermaten een nieuwsbrief naar alle betrokken grondeigenaren en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief geven we een update van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar natura2000@dinkelland.nl.

Nieuwsbrief 1 Natura 2000 LEM (april 2016)
Nieuwsbrief 2 Natura 2000 LEM (juli 2016)
Nieuwsbrief 3 Natura 2000 LEM (november 2016)
Nieuwsbrief 4 Natura 2000 LEM (april 2017)
Nieuwsbrief 5 Natura 2000 LEM (oktober 2017)
Nieuwsbrief 6 Natura 2000 LEM (mei 2018)
Nieuwsbrief 7 Natura 2000 LEM (juli 2018)
Nieuwsbrief 8 Natura 2000 LEM (december 2018)
Nieuwsbrief 9 Natura 2000 LEM (juni 2019)
Nieuwsbrief 10 Natura 2000 LEM (januari 2020)
Nieuwsbrief 11 Natura 2000 LEM (mei 2020)
Nieuwsbrief 12 Natura 2000 LEM (november 2020)

Gebiedsdocumenten


Meer informatie

Meer weten? Neem contact op via natura2000@dinkelland.nl of telefonisch via met Miriam Leferink via 06 46 14 17 01.

Meer weten over Natura 2000? Kijk ook op www.overijssel.nl/nnn
Voor informatie over schadevergoedingen, kijkt u hier.

Inloopmiddag

We willen de omgeving goed op de hoogte houden van de stand van zaken. Vanaf maandag 2 augustus kunt u weer iedere week terecht bij Kulturhus de Cocer in Rossum met vragen. Iedere maandagmiddag zijn daar leden van ons projectteam aanwezig om u te woord te staan.