Coronavirus

Verkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Info voor politieke partijen

Deelname politieke partij raadsverkiezing 16 maart 2022

De gemeenteraadsverkiezing wordt gehouden op woensdag 16 maart 2022. Om als politieke partij deel te kunnen nemen moeten een aantal zaken tijdig geregeld zijn. De Kieswet is hierin leidend en zeer duidelijk.

De twee zaken die tijdig geregeld moeten worden zijn:

 1. Registratie partijnaam, vóór maandag 20 december 2021 (voor nieuwe politieke partij)
 2. Kandidaatstelling, op 31 januari 2022.


Er komt eind 2021 speciale software beschikbaar die partijen hiervoor kunnen gebruiken. De politieke partij is en blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct uitvoeren van alle vereiste werkzaamheden. Het team Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken is altijd bereid advies in dit proces te verlenen. Belangrijke data in het proces hebben we op een rijtje gezet, bekijk deze hier.

Het Team Verkiezingen is bereikbaar via:

0541-854100 of mail naar verkiezingen@dinkelland.nl

BEGIN TIJDIG MET ALLE VEREISTE WERKZAAMHEDEN!


Registratie partijnaam

Een politieke partij die nog niet onder deze naam heeft deelgenomen aan een gemeenteraadsverkiezing in Dinkelland moet de partijnaam laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeente.

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren.

Bij het registratieverzoek moeten de volgende stukken worden ingeleverd:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte),
 • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom,
 • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen.


Zie Kieswet art. G 3.

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Zie Kiesbesluit art. G 1.

Bevoegde bestuurders

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Registratie niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en op het stembiljet en geen naam.

Doorwerking

Geregistreerde aanduidingen (“partijnamen”) voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten hebben in principe ‘doorwerking’ naar gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat deze aanduidingen (“partijnaam”) niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezing. Zie Kieswet art. G 4.

Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 3 van de Kieswet.

Wel moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Datum registratie

Vóór 20 december 2021 moet het volledige en correcte registratieverzoek van de nieuwe partij zijn ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Dinkelland. In de praktijk wordt een registratieverzoek eerder ingediend, zodat er voldoende tijd is eventuele ontbrekende stukken aan te leveren. Het indienen van het registratieverzoek gebeurt op afspraak. Neem hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken, team Verkiezingen.


Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 moeten alle partijen, zowel nieuwe als zittende partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente Dinkelland.

Voorinlevering kandidatenlijst

Politieke partijen kunnen hun kandidatenlijst en de bijbehorende stukken vóór de dag van kandidaatstelling laten controleren door het centraal stembureau van de gemeente. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij deze voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten partijen de stukken alsnog op de dag van kandidaatstelling inleveren.

Dag van de kandidaatstelling 31 januari 2022

Op de dag van kandidaatstelling moeten politieke partijen hun kandidatenlijst (Model H 1) inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. Stukken die partijen ook moeten inleveren zijn (voor zover van toepassing):

 1. instemmingsverklaringen en kopieën identiteitsbewijzen van kandidaten,
 2. ondersteuningsverklaringen,
 3. een bewijs betaling waarborgsom,
 4. verklaringen van voorgenomen vestiging, indien een kandidaat niet in de gemeente woont,
 5. machtiging van de partij aan de indiener van de lijst om de naam van de partij boven de lijst te zetten.
   

Het inleveren van de kandidatenlijsten moet maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

Stukken kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten naast de kandidatenlijst (Model H 1) verschillende stukken worden ingeleverd. Politieke partijen machtigen een kiezer om de kandidatenlijst namens de partij in te leveren.

Het gaat om de volgende stukken:

1. Instemmingsverklaring
Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden overgelegd. Zie Kieswet art. H 9 en model H 9. Binnenkort komt hiervoor een speciale software beschikbaar.

2. Kopie identiteitsbewijs
Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op Identificatieplicht). Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het identiteitsbewijs gekopieerd worden.

3. Verklaringen van voorgenomen vestiging
Van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente wonen, moet een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de betreffende gemeente te vestigen. Zie Kieswet art. H 7.

4. Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst
Om een geregistreerde aanduiding (”partijnaam”) van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de landelijke partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen (Model H 3-1). Zie Kieswet art.H 3.

5. Bewijs betaling waarborgsom
Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor kandidaatstelling een waarborgsom betalen.

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing bedraagt € 225,-. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren. Zie Kieswet art. H 14.

6. Ondersteuningsverklaringen
Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten voldoende ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling inleveren (Model H 4).

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf, dit is 31 januari 2022.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
 • bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald, of
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).
   

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen
Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen de gemeente Dinkelland. als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de gemeente Tubbergen als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art.H 4.

Aantal ondersteuningsverklaringen
Het noodzakelijke aantal ondersteuningsverklaringen voor een partij hangt samen met de omvang van een gemeenteraad; voor de gemeente Dinkelland zijn dit 20 ondersteuningsverklaringen.