Zienswijze, bezwaar en beroep

Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Dinkelland? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. Wat u moet weten

Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpvergunning, een ontwerpontheffing of een ontwerpbestemmingsplan.
Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal  zes weken. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u uw een zienswijze kunt indienen.
U kunt een zienswijze indienen in een gesprek of per brief of mail. Voor een gesprek maakt u een afspraak.

Antwoord van de gemeente

Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekt zij daar uw zienswijze bij. U krijgt een brief met het definitieve besluit. Als u het niet eens bent met dat besluit kunt u meestal beroep instellen. Wat u dan kunt doen, staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen.

Kosten

Geen

Bezwaar en beroep

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? En  heeft er niet eerder een ontwerpbesluit ter inzage gelegen waar u een zienswijze tegen kon indienen?  Dan kunt u  meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen  zes weken. Hoe u bezwaar kunt maken, staat vermeld bij het besluit.

Bezwaar maken per brief of per email

U kunt  per brief of email bezwaar maken tegen een besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente of geef het af in het gemeentehuis.

Let op: uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen binnen  zes weken nadat het besluit door de gemeente is verzonden aan degene die het besluit heeft aangevraagd. Soms is een besluit niet tot iemand in het bijzonder gericht. Dan moet het bezwaar zijn ontvangen binnen  zes weken na bekendmaking van het besluit.

Gemeente Dinkelland
Postbus 11
7590 AA Denekamp

Let op:  bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u hier tegen bezwaar maken.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. Als ook anderen belang hebben bij het besluit, worden die ook uitgenodigd voor de hoorzitting. De commissie adviseert aan de gemeente. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad.

De gemeente neemt vervolgens een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. De beslissing op bezwaar kan anders zijn dan het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt een brief met het advies van de commissie en de beslissing op bezwaar..

Beroep

Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit?  Dien dan schriftelijk een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het beroepschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u in beroep gaat
  • Kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat
  • Waarom u daartegen in beroep gaat
  • Uw handtekening

Stuur uw beroepschrift naar de bevoegde bestuursrechter. Welke rechter bevoegd is, staat in de brief die u gekregen heeft. Dit is afhankelijk van het soort besluit waar u het niet mee eens bent. Voor informatie over het elektronisch indienen van een beroepsschrift kunt u terecht op www.rechtspraak.nl

Hoger beroep

Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak.

Voorlopige voorziening

Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar heeft ingediend, beroep of hoger beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.

Kosten

Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort zaak. De rechter bepaalt dat u het geld terugkrijgt als hij uw verzoek inwilligt.

Contactgegevens, voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften

 

Gemeente Dinkelland:
Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp
Postbus 11, 7590 AA Denekamp
Tel: 0541-854100
E-mail: info@dinkelland.nl

 

Agenda Commissie bezwaarschriften

In de periode 1 juli 2024 tot en met 31 augustus 2024 zijn er geen vergaderingen van de commissie bezwaarschriften.