Coronavirus

Coronavirus en sport

Heeft u als sporter of ouder nog vragen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel informatie: klik hier voor de link. U kunt ook de vragenlijst van de NOC*NSF bekijken, klik hier

Wilt u als (sport)vereniging meer weten over steunmaatregelen? Kijk dan hier

Sporten met spe(e)lregels

De informatie op deze pagina is voor alle sport- en speelaanbieders (zoals Scouting/Jong NL/ondernemers), met betrekking tot de verruiming van de sport- en speelmogelijkheden.

Gezien de ernst van het corona virus moet het sporten en bewegen met veel voorzichtigheid gebeuren. Daarvoor zijn (veel) spe(e)lregels nodig. Op die manier hopen we met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen dat het corona virus in alle hevigheid weer om zich heen gaat grijpen.
 

Belangrijke informatie

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Er is geen maximale groepsgrootte.
 • Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. Binnen maximaal 100 personen.
 • Het is toegestaan zomerkampen voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar te organiseren. Dit betreft kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen georganiseerd door o.a. gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. Op deze website zijn de protocollen en factsheets hiervoor te vinden.
 • De sanitaire voorzieningen mogen weer gebruikt worden. De kleed- en doucheruimtes mogen dus weer open voor sporters, op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd.

  Let op: het protocol kan door veranderende richtlijnen aangepast worden. Check daarvoor de website van NOC*NSF of consulteer uw bond/belangenbehartiger.

 

Wilt u sport of beweegactiviteiten aanbieden? Dan verzoeken wij u hiervoor een aanvraag in te dienen. Hoe dit werkt en wat u hiervoor moet aanleveren leest u hier


Let op! 

Heeft u al een goedgekeurde aanvraag sport/bewegen? 

U hoeft ons NIET op de hoogte te brengen van:

 • De activiteiten die weer binnen gaan plaatsvinden.
 • Verruiming of wijziging in de tijden of activiteiten die u aanbiedt. Zorg uiteraard dat hierbij voldaan wordt aan de verschillende protocollen ('Veilig Sporten' en van uw eigen bond).

U moet ons WEL op de hoogte brengen wanneer:

 • u voor 18- al een goedgekeurde aanvraag hebt, maar nu ook sport/bewege voor 18+ gaat aanbieden.
 • u de locatie van de sportactiviteiten gaat wijzigen; hiervoor heeft u toestemming nodig. 

Binnensport

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Voor (commerciële) exploitanten en beheerders van binnensportaccommodaties is er de handreiking ‘Verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties’. De meest actuele versie is te vinden op de volgende website https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/. Daarnaast moet het protocol ‘Verantwoord Sporten’ gevolgd worden. Deze is te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol. Wanneer locaties weer openen is het belangrijk om álle leidingen en tappunten overmatig te doorspoelen i.v.m. het gevaar op legionella.

Voor de openstelling van de binnensportaccommodaties hoeft geen expliciete toestemming te worden gevraagd aan de gemeente. De accommodatie mag open gesteld worden waarbij deze handreiking zoveel mogelijk dient te worden gevolgd. Vanzelfsprekend kunt u bij de gemeente terecht voor eventuele vragen (via aanvraagsport@noaberkracht.nl).

Toestemming vragen?

U hoeft voor alle versoepelingen die ingaan per 1 juli 2020 geen toestemming te vragen aan de gemeente. Als u voldoet aan het protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF en/of het protocol van uw bond/belangenbehartiger, is dat voldoende: https://nocnsf.nl/sportprotocol. Mocht u als vereniging een vraag hebben over het weer opstarten van de binnensportactiviteiten op desbetreffende locatie, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de partij waarvan u de accommodatie huurt.

Kantine / horeca

Per 1 juli mogen de sportkantines weer geopend worden. Sportkantines dienen te kunnen voldoen aan alle voorwaarden, die ook gelden voor de horeca conform de aanwijzing en noodverordeningen. De vele vrijwilligers die in de sportkantines werkzaam zijn, dienen goed geïnformeerd te worden over de inhoud van deze protocollen.

Voor het weer openen van de eet- en drinkgelegenheden hoeft u uw protocollen (van de branchevereniging) niet door ons te laten toetsen. U hoeft ons ook niet op de hoogte te stellen dat u uw eet- en drinkgelegenheid opent. Wij kunnen wel met u meedenken wanneer u dit prettig vindt.

Waar kunnen amateursportverenigingen terecht voor kortlopend krediet?

Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) € 10 miljoen om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet.

Financiële steun (amateur)sportclubs

Update: 22-07-2020

Hieronder staan een aantal (financiële) steunmaatregelen. Wilt u als (amateur) sportvereniging weten welke (financiële) steunmaatregelen er nog meer zijn? Kijk dan hier: www.dinkelland.nl/sport-en-cultuurorganisaties-kulturhusen-ed

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TAC)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TAC) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de coronamaatregelen.

In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die:

 • in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen;
 • geen tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangen hebben op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID19.

Aanvragen kunnen van 1 september t/m 4 oktober 2020 worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Meer over de voorwaarden, hoogte van de tegemoetkoming en het indienen van een aanvraag vindt u op: www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Huurcompensatie regeling

De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisatie i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 worden gecompenseerd via de gemeenten. De overheid streeft ernaar dat dit een eenvoudige regeling wordt. Zij hopen voor 1 augustus verder te kunnen informeren over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. Zodra hier meer over bekend is leest u het hier.