Coronavirus

Coronavirus en sport

Heeft u als sporter of ouder nog vragen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel informatie: klik hier voor de link. U kunt ook de vragenlijst van de NOC*NSF bekijken, klik hier

Wilt u als (sport)vereniging meer weten over steunmaatregelen? Kijk dan hier

Sporten met spe(e)lregels

De informatie op deze pagina is voor alle sport- en speelaanbieders (zoals Scouting/Jong NL/ondernemers), met betrekking tot de van de sport- en speelmogelijkheden.

Gezien de ernst van het corona virus moet het sporten en bewegen met veel voorzichtigheid gebeuren. Daarvoor zijn (veel) spe(e)lregels nodig. Op die manier hopen we met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen dat het corona virus in alle hevigheid weer om zich heen gaat grijpen. Onderstaande maatregelen gelden voor ten minste 4 weken.

Belangrijke informatie

  • De douches en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
  • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
  • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand. Het is de bedoeling dat je na afloop van de training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;
  • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
  • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes voor 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
  • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
  • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);

Let op: het protocol kan door veranderende richtlijnen aangepast worden. Check daarvoor de website van NOC*NSF of consulteer uw bond/belangenbehartiger.

Meer info/protocollen

Voor het meest actuele protocol zie https://nocnsf.nl/sportprotocol.
Veel gestelde vragen zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-e...
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

Binnensport

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Voor (commerciële) exploitanten en beheerders van binnensportaccommodaties is er de handreiking ‘Verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties’. De meest actuele versie is te vinden op de volgende website https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/. Daarnaast moet het protocol ‘Verantwoord Sporten’ gevolgd worden. Deze is te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol. Wanneer locaties weer openen is het belangrijk om álle leidingen en tappunten overmatig te doorspoelen i.v.m. het gevaar op legionella.

Voor de openstelling van de binnensportaccommodaties hoeft geen expliciete toestemming te worden gevraagd aan de gemeente. De accommodatie mag open gesteld worden waarbij deze handreiking zoveel mogelijk dient te worden gevolgd. Vanzelfsprekend kunt u bij de gemeente terecht voor eventuele vragen (via aanvraagsport@noaberkracht.nl).

Toestemming vragen?

U hoeft voor alle versoepelingen die ingaan per 1 juli 2020 geen toestemming te vragen aan de gemeente. Als u voldoet aan het protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF en/of het protocol van uw bond/belangenbehartiger, is dat voldoende: https://nocnsf.nl/sportprotocol. Mocht u als vereniging een vraag hebben over het weer opstarten van de binnensportactiviteiten op desbetreffende locatie, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de partij waarvan u de accommodatie huurt.

Kantine / horeca

Alle sportkantines moeten weer sluiten. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

Waar kunnen amateursportverenigingen terecht voor kortlopend krediet?

Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) € 10 miljoen om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet.

Financiële steun (amateur)sportclubs

Update 21-09-2020

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties.

Hieronder staan een aantal (financiële) steunmaatregelen. Wilt u als (amateur) sportvereniging weten welke (financiële) steunmaatregelen er nog meer zijn? Kijk dan hier: www.dinkelland.nl/sport-en-cultuurorganisaties-kulturhusen-ed

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de coronamaatregelen.

In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die:

  • in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren als gevolg van de coronamaatregelen;;
  • geen tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangen hebben op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID19.

Aanvragen kunnen van dinsdag 22 september t/m zondag 11 oktober 2020 worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Meer over de voorwaarden, hoogte van de tegemoetkoming en het indienen van een aanvraag vindt u op: www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Huurcompensatie regeling

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Aanvragen is mogelijk van 15 september tot en met 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier vindt u op de pagina hieronder.

Over de hoogte van de tegemoetkoming, voorwaarden en alle overige informatie hierover, verwijzen wij u naar de site van het Ministerie van VWS.