Eurowerft Denekamp

Status: In voorbereiding

In Denekamp wordt hard gewerkt aan het creëren van een levendig winkelgebied dat draait om beleving. Met recente ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van Aldi aan de kop van de Eurowerft, staat het centrum voor verdere verbeteringen. De gemeente streeft naar een aantrekkelijker Eurowerft, met focus op ruimtelijke kwaliteit, beleving en duurzaamheid. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden worden actief betrokken via een vragenlijst en een klankbordgroep, om zo samen concrete toekomstscenario's te ontwikkelen voor dit gebied.

Algemene info

Sinds een aantal jaren wordt nog duidelijker dat het voor winkelgebieden van groot belang is om volop in te zetten op 'beleving'. Het gaat vaak om meer dan alleen de boodschappen/producten zelf. Het gaat om een wisselwerking tussen horeca, retail, vastgoed, openbare ruimte. 

Ondernemers hebben vanwege hun omzet baat bij een kwalitatief goed centrum. Vastgoedeigenaren vanwege de waarde van hun panden. Voor inwoners is het belangrijk dat er een prettig centrumgebied is in hun dorp. De gemeente vindt het belangrijk dat het de centrumondernemers goed gaat vanwege de leefbaarheid van Denekamp, de werkgelegenheid, ondersteuning van ondernemers aan plaatselijke verenigingen en evenementen. 

Het is daarmee dus een gezamenlijk belang dat het centrum van Denekamp ook in de toekomst voldoende bezoekers heeft en houdt. Daarvoor is een aantrekkelijk centrumgebied erg belangrijk. 

Met de nieuwbouw van de Aldi heeft de kop van de Eurowerft als entree naar het centrum van Denekamp een verandering ondergaan. Nu dit plan gerealiseerd is, kan van daar uit een verdere verbeterslag worden gemaakt van de (openbare) ruimte in dat gebied. 

Doelstelling

Aantrekkelijker centrumgebied Eurowerft, verbeterde ruimtelijke kwaliteit en beleving (openbare) ruimte, met koppelkansen voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat.

Aanpak

De gemeente brengt in beeld hoe de Eurowerft op dit moment is, wat is goed, wat kan beter, waar liggen kansen, etc. Daarnaast willen we erg graag weten van aanwonenden, inwoners, ondernemers, pandeigenaren en bezoekers wat zij vinden van de Eurowerft. Daarom hebben we een viertal studenten van Saxion gevraagd om hier inzicht in te krijgen door middel van een vragenlijst. De uitnodiging voor de vragenlijst is verstuurd naar aanwonenden, pandeigenaren en ondernemers van de Eurowerft. Daarnaast is de vragenlijst ook gestuurd naar de Denekampse leden van het Gemeentepanel. Ook zijn de studenten in gesprek gegaan met verschillende vertegenwoordigers (waaronder stichting Shopdoarp, VVV).

Vragenlijst

De vragenlijst kon worden ingevuld van 19 april 2024 tot en met 5 mei 2024 en is door 39 respondenten ingevuld. Deze groep bestaat voornamelijk uit leden van het Dinkellandpanel en nog enkele bewoners, ondernemers en pandeigenaren aan de Eurowerft. De resultaten zijn voornamelijk afkomstig vanuit betrokken inwoners van Denekamp (niet wonend aan de Eurowerft). De resultaten geven een grof beeld van het perspectief vanuit inwoners en kunnen gebruikt worden als indicatie. Vanwege de beperkte respons kunnen er geen harde conclusies uit het onderzoek worden getrokken. 

De resultaten van de vragenlijst geven het volgende beeld:

  • Het is goed om extra parkeerplekken voor fietsen aan te brengen.
  • Het parkeeraanbod voor auto’s wordt als goed ervaren.
  • 47% geeft aan dat de ontmoetingsfunctie in de huidige situatie de minst belangrijke functie is
  • De verbinding tussen de Eurowerft en de rest van het centrum in Denekamp moet benadrukt worden.
  • De verkeersveiligheid van de Eurowerft wordt relatief slecht beoordeeld (34% onvoldoende). 

Klankbordgroep

De gemeente vindt het belangrijk om niet alleen door middel van een vragenlijst te horen wat Denekamp belangrijk vindt, maar wil ook graag in gesprek. Daarom is er een klankbordgroep gevormd. Daarin zijn ondernemers, aanwonenden en pandeigenaren van de Eurowerft vertegenwoordigd. 

Studieopdracht studenten Saxion

Op basis van de vragenlijst, interviews en bureau-onderzoek heeft een viertal studenten van Saxion ‘out-of-the-box’ enkele scenario’s voor de Eurowerft ontworpen/geschetst. De scenario’s hebben mede tot doel om scherp(er) te krijgen welke opties wenselijk en haalbaar zijn. Deze scenario’s, die ook zijn toegelicht aan de klankbordgroep, zijn hieronder te vinden. Belangrijk om te vermelden is dat geen enkel scenario financieel is doorgerekend. 

Parkeeronderzoek

De haalbaarheid van enkele scenario’s is mede afhankelijk van de vraag hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn op de Eurowerft. Er wordt daarom een parkeeronderzoek uitgevoerd. 

Vervolg

OmschrijvingPlanning
ParkeeronderzoekJuli 2024
OntwerpSeptember 2024
Ontwerp doorrekenenSeptember 2024
SubsidiemogelijkhedenSeptember 2024
Terugkoppeling aan klankbordgroepSeptember / oktober 2024
BesluitvormingOktober / november 2024
Voorbereiding uitvoeringEind 2024
AanbestedingEerste kwartaal 2025
Start werkzaamheden*Medio 2025

* Mede afhankelijk van de planning aanbestedende partij

* Planning werkzaamheden / fasering t.z.t. waar mogelijk in overleg met ondernemers en aanwonenden

Vragen

Als u vragen heeft over het project “Eurowerft”, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Leferink via i.leferink@noaberkracht.nl of via telefoonnummer 0541 - 854 100.