Gokautomaten, aanwezigheidsvergunning

Algemeen

De plaatsing van kansspelautomaten, zoals gokautomaten en fruitautomaten, is geregeld in de Wet op de Kansspelen (WodK) en het Speelautomatenbesluit. Op grond van artikel 30b WodK is het verboden zonder vergunning van de burgemeester één of meer kansspelautomaten in een horecabedrijf te hebben.

Aanvragen

U kunt voor maximaal twee kansspelautomaten een vergunning aanvragen. Voor het aanvragen van de aanwezigheidsvergunning moet u het aanvraagformulier kansspelautomaten volledig invullen en ondertekenen, deze vindt u onder downloads onderaan de pagina. Deze aanvraag kunt u schriftelijk of digitaal naar ons toesturen.

Gemeente Dinkelland
Team APV/Bijzondere wetten
Postbus 11
7590 AA Denekamp
t. 0541 854100
e-mail: info@dinkelland.nl

Bijlagen bij de aanvraag

U dient de volgende bijlagen mee te sturen:

 • plattegrond van uw inrichting, onder vermelding van de verschillende lokaliteiten (genoemd in uw drank- en horecavergunning

Zonder deze bijlage kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen.

Behendigheidsautomaten

De aanwezigheid van behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten, is vergunningvrij.

Voorwaarden

Bij de behandeling van een aanvraag voor kansspelautomaten wordt gekeken naar het volgende:

 • inrichtingseisen, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige en samengestelde inrichtingen;
 • voldoen ondernemer en leidinggevenden van de inrichting aan de zedelijkheidseisen?
 • het komt er op neer dat leidinggevenden in elk opzicht van onberispelijk gedrag moeten zijn, dus recent geen strafbare feiten hebben gepleegd;
 • kan verlening van de vergunning ernstig gevaar opleveren voor openbare orde, veiligheid of zedelijkheid?.

Hoogdrempelige inrichting

Een inrichting is hoogdrempelig indien:

 • u in het bezit bent van een geldige drank- en horecavergunning;
 • het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat en er dus geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (geen andere activiteiten dan restaurant – of cafébezoek);
 • de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van achttien jaar en ouder.

Indien niet aan genoemde eisen wordt voldaan, maar de ondernemer wel beschikt over een geldige drank- en horecavergunning of staat ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca,  wordt de inrichting als laagdrempelig aangemerkt. Voorbeelden van laagdrempelige inrichtingen zijn snackbars, lunchrooms, sportkantines, buurthuizen, grillrooms/shoarmazaken, discotheken en cafés met biljart- en snookeractiviteiten (meer dan drie biljarttafels). In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Samengestelde inrichting

Van een samengestelde inrichting is sprake als er in een horecabedrijf verschillende ruimtes zijn waarin zowel hoog- als laagdrempelige activiteiten plaatsvinden. In het hoogdrempelige gedeelte mogen kansspelautomaten geplaatst worden, mits dit gedeelte voldoende is afgescheiden van de laagdrempelige ruimte(s). 

Speelautomatenexploitant

De kansspelautomaten dienen afkomstig te zijn van een speelautomatenexploitant die een exploitatievergunning van de minister van Economische Zaken heeft. Deze exploitant dient het aanvraagformulier mede te ondertekenen.

Meer informatie treft u aan in onderstaande links:

Beleidsregels

Verder heeft de gemeente regels (Beleidsregel vergunningverlening aanwezigheidsvergunning) opgesteld voor de vergunningverlening van een aanwezigheidsvergunning. Hierin staat onder andere vermeld:

 • de vergunning is persoonsgebonden en inrichtinggebonden
 • Dit betekent dat het in de volgende situaties noodzakelijk is om een (nieuwe) aanwezigheidsvergunning aan te vragen:
  • plaatsen van speelautomaten;
  • wijziging in het aantal en/of soort speelautomaten;
  • overname of nieuwe vestiging van een horecabedrijf waarbij speelautomaten worden geplaatst;
  • wijziging ondernemersvorm;
  • bij het aflopen van de geldigheidsduur van de vergunning, behalve wanneer u een vergunning voor onbepaalde tijd heeft.
 • de looptijd van de vergunning
  u krijgt de vergunning voor de duur van twaalf maanden indien het de eerste keer is dat er een aanwezigheidsvergunning wordt verleend, verlening voor de duur van vier jaar of voor onbepaalde tijd als er al eerder een aanwezigheidsvergunning is verleend.

Tijdsbestek

De termijn waarbinnen een beslissing op een aanvraag wordt genomen, bedraagt maximaal acht weken en kan met een termijn van ten hoogste acht weken worden verlengd. Deze termijn gaat lopen zodra de aanvraag volledig en compleet is ingediend.

Soms wordt er een afspraak met u gemaakt om te bekijken of uw inrichting aan de inrichtingseisen voldoet.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning is:

 • voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat  € 56,50
 • voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:
  • voor de eerste kansspelautomaat  € 56,50
  • en voor iedere volgende kansspelautomaat  € 34,00
 • voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd  € 226,50
 • voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd:
  • voor de eerste kansspelautomaat € 226,50
  • voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00