Huiselijk geweld

Algemeen

In gezinnen en relaties is ruzie normaal, maar fysiek geweld, stilzwijgen, scheldpartijen, seksuele dwang en constante controle zijn dat niet. Jaarlijks ervaren 200.000-230.000 mensen ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld, waarbij vrouwen het grootste aantal slachtoffers vormen. Ook mannen, kinderen en ouderen worden getroffen, ongeacht achtergrond. Huiselijk geweld kan opzettelijke mishandeling omvatten, maar ontstaat vaak door diverse problemen die mensen overweldigen en tot ontsporing leiden.

Over huiselijk geweld

Alle vormen van geweld en agressie die voorkomen in de huiselijke sfeer noemen we huiselijk geweld. Het gaat om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Partner, een (ex-)vriend, kind of familielid kunnen hier verantwoordelijk voor zijn.

  • Kindermishandeling (elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is).
  • Ouderenmishandeling (Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing en financiële uitbuiting vallen eronder.)
  • Eergerelateerd geweld (zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking ('vrouwenbesnijdenis') of huwelijksdwang;)
  • Partner geweld en ex-partner geweld in alle vormen, ook psychische mishandeling en stalking.​

Huiselijk geweld is een taboe, het speelt zich af in het verborgene, achter gesloten deuren. Zowel slachtoffers, omstanders, als degene die huiselijk geweld pleegt houdt het geheim uit angst voor wat er nog komen gaat.

Huiselijk geweld is strafbaar. Bellen is daarom altijd verstandig. Ook als je niet zeker weet of het wel zo ernstig is. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat iemand iets doet om slachtoffers en plegers te helpen.

Advies, informatie en hulp

Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, plegers en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

De gemeente werkt nauw samen met Veilig Thuis Twente om ervoor te zorgen dat hulp en advies zo goed mogelijk geregeld worden.

De hulp is gratis. Het crisisteam van Veilig Thuis Twente geeft direct hulp als dat nodig is.

Hebt u liever contact met een consulent van de gemeente Dinkelland of heeft u al een contactpersoon? U kunt ook contact opnemen via 0541-854 100 binnen kantoortijden.

Veilig Thuis Twente
Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo

Tel: 0800-2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Directe hulp

Bel de politie op 112. Als u belt naar 112, stelt de telefonist u een aantal vragen en schat in welke hulpverlenende instantie u kan helpen. Dat kan de politie zijn of een ambulance.

Huiselijk geweld melden via apotheek

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.

Huiselijk geweld melden kan in eerste instantie door telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis of – bij een levensbedreigende situatie – met de politie. In sommige gevallen is het voor slachtoffers lastig om te bellen zonder dat de dader dit merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis is. Minister De Jonge: “Als het thuis niet veilig is, is deze tijd extra zwaar. Juist nu mag vrouwen niets in de weg staan om huiselijk geweld te melden. Iedere drempel om te melden moeten we wegnemen. Het codewoord bij de apotheek is een extra mogelijkheid voor slachtoffers om hulp te vragen.”

Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. Als een slachtoffer het codewoord ‘masker 19’ gebruikt bij de apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis. Het melden van huiselijk geweld via een codewoord bij de apotheek is al eerder in een aantal andere landen ingevoerd.

Ben je slachtoffer van huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk geweld in je omgeving? Je kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. In alle gevallen kun je via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Bent u in direct gevaar? Bel dan 112.

Huisverbod

De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. De burgemeester kan ook een huisverbod opleggen als hij weet of een sterk vermoeden heeft dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Een ‘afkoelperiode’ dus. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers (achterblijvers) van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst, krijgt hulp aangeboden. Is de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen afgenomen, dan kan de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen.

De burgemeester overlegt met Justitie, Politie, het team Ondersteuning & Zorg van de gemeente, vroeghulp maatschappelijk werk (voorheen Steunpunt Huiselijk Geweld) en Veilig Thuis Twente over wat er moet gebeuren en welke hulp er ingezet moet worden voor partner, kinderen en pleger. De veiligheid van kinderen staat ten alle tijden voorop.

Meldcode voor professionals

Iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, moet werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat wat een professional het beste kan doen als hij of zij huiselijk geweld vermoedt. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de meldcode.

Meer informatie

Rijksoverheid over huiselijk geweld