Leerlingenvervoer

Algemeen

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen.
Voor het aanvragen van bekostiging leerlingenvervoer staan de aanvraagformulieren onderaan deze pagina. De toelichting voor het schooljaar 2024-2025 staat ook onderaan deze pagina.

Voorwaarden schooljaar 2023-2024

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • Als uw kind speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 6 kilometer van uw huis staat. Voor speciaal basisonderwijs moet de afstand woning – school minimaal 6 kilometer zijn.
  • Als uw kind primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 6 kilometer van uw huis staat.
  • Voor een taxi als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen en/of uw kind jonger is dan 9 jaar en niet zelfstandig op de fiets naar school kan. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
  • Voor kilometervergoeding voor eigen vervoer indien u er voor kiest uw eigen kind naar school te vervoeren.
  • Leerlingen van het voortgezet onderwijs komen slechts in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij een structurele verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, sociale of psychische beperking hebben en als gevolg daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen en/of niet kunnen fietsen.

Eigen bijdrage schooljaar 2023-2024

Het gemeentelijke Leerlingenvervoer van leerlingen naar en van school kost geld. Voor het gemeentelijke Leerlingenvervoer moet door de ouders in een aantal gevallen een bijdrage in vorm van een drempelbedrag worden betaald. 

Wanneer uw kind een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, hoeft u geen drempelbedrag te betalen.

U moet wel een drempelbedrag betalen als uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs gaat óf naar een regulier basisonderwijs vanuit geloofsovertuiging en het gezamenlijk belastbaar inkomen meer dan €28.800,- bedraagt over het jaar 2021. Voor schooljaar 2023-2024 is het drempelbedrag vastgesteld op € 555,-. Indien het Leerlingenvervoer later ingezet wordt, zal dit bedrag naar rato worden verrekend. Dit bedrag wordt te allen tijde betaald per leerling en niet per gezin.

Fietsvergoeding schooljaar 2023-2024

De gemeente wil het gebruik van de fiets stimuleren. Als leerlingen het hele jaar fietsen, komen alle gefietste kilometers (maximaal 2 x de afstand woning-school, per schooldag) in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is €0,09 per km. U hoeft hiervoor geen kilometers meer te declareren bij de gemeente. De vergoeding wordt normaal berekend op basis van 40 schoolweken van vijf schooldagen. Bij een verhuizing wordt de situatie opnieuw bekeken.

Tegemoetkoming in de aanschaf van een e-bike voor VSO-leerlingen: In afwijking van de bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, zoals bedoeld in het eerste lid, verstrekt het college aan de ouders van de leerling die een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van een fiets met elektrische ondersteuning, indien de leerling naar het oordeel van het college zelfstandig kan reizen met de e-bike. Deze bekostiging wordt éénmalig verstrekt. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal €1.750,00. Daarmee vervalt de aanspraak op elke andere vergoeding in deze verordening. Vanaf 16 jaar wordt een e-bike als algemeen gebruikelijk vervoermiddel gezien en vindt geen bekostiging meer plaats.

Vragen

U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0541-854100 of per e-mail naar leerlingenvervoer@noaberkracht.nl.