Melding risico kwaliteit of veiligheid kinderopvang

Algemeen

Maakt u zich als ouder, pedagogisch medewerker, buur of anderszins zorgen over de kwaliteit of de veiligheid van de kinderopvang bij een bepaalde instelling? Dan kunt u dat melden bij de gemeente of de GGD.

Algemene informatie

Maakt u zich als ouder, pedagogisch medewerker, buur of anderszins zorgen over de kwaliteit of de veiligheid van de kinderopvang bij een bepaalde instelling? Dan kunt u dat melden bij de gemeente of de GGD.

Bent u als ouder niet tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang, buitenschoolse opvang of het gastouder(bureau)? Bespreek dit eerst met de kinderopvang zelf. Zij kunnen u het beste uitleggen wat de situatie is en eventueel verbeteringen aanbrengen. U kunt ook naar de oudercommissie.

Zijn uw zorgen dan nog niet opgelost of bespreekt u uw zorgen liever niet met de kinderopvang zelf? Dan kunt een melding doen bij de GGD.

Melding doen

U kunt rechtstreeks een melding doen bij de GGD. Doe dit zo concreet mogelijk. Op de pagina van de GGD staan de verschillende manieren waarop u contact kunt opnemen.   

U kunt ook anoniem een melding doen bij de GGD. De GGD zal de melding vertrouwelijk behandelen.

Doet u liever melding bij de gemeente? Dan is dat ook mogelijk. U kunt een e-mail sturen aan wetkinderopvang@noaberkracht.nl.

Afhandeling melding

Na het ontvangen van een signaal onderzoekt de GGD of het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau of de voorziening voor de gastouderopvang voldoet aan de wettelijke eisen.

Is er iets niet in orde en de kinderopvang lost het niet op? Dan kan de gemeente maatregelen nemen.

Klachten

De GGD en de gemeente kunnen géén individuele klachten over een kinderopvang in behandeling nemen. Kijk daarvoor in de klachtenregeling van de kinderopvang zelf.

Komt u er niet uit met de kinderopvang? Dan kunt u het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen. Zij helpen u om samen een oplossing te vinden.

Lukt dit ook niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Alle kinderopvangorganisaties zijn hier verplicht bij aangesloten. Heeft u een klacht over de inspecteur van GGD? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de GGD Twente.

U kunt ook contact opnemen met BOinK de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Vermoeden

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kinderopvang? Dan meldt u dit bij de directie van de kinderopvang. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. U kunt ook zelf contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur via 0900 - 111 31 11.