Coronavirus

Omgevingsvergunning bouwen

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is meestal nodig als er gebouwd of verbouwd gaat worden of voor het uitvoeren van werkzaamheden in een gebied of omgeving.

Met betrekking tot een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen is het afhankelijk van:

  • de omvang van het bouwplan,
  • waarvoor het gebruikt gaat worden
  • en de plek (op het perceel) waar gebouwd zal worden.

 

Voor veel kleinere bouwplannen (dakkapellen, aan-, uit en bijgebouwen, erfafscheidingen e.d.) is niet altijd een vergunning nodig

Een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan een aantal wetten en regels. Een omgevingsvergunning vraagt u hier aan: Omgevingsloket

Meestal  gaat het dan om de volgende:

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat beschreven wat er op een bepaald stuk grond gebouwd mag worden (bouwregels) en waarvoor deze grond en bouwwerken mogen worden gebruikt (gebruiksregels).

Welstand

Aan het uiterlijk van een bouwwerk zijn een aantal eisen gesteld waaraan een bouwplan moet voldoen, de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Deze staan in de welstandsnota. De welstandsnota wordt vastgesteld door de gemeenteraad.  Een onafhankelijke partij (een welstandscommissie of stadsbouwmeester) controleert of het bouwplan voldoet aan deze eisen.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan voornamelijk voorschriften m.b.t. (brand)veiligheid gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van bouwwerken.

Bouwverordening

In de bouwverordening staan voorschriften over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van gebouwen (voor hulpdiensten), bouwen op schone grond, aansluiting op openbare voorzieningen e.d.

Aanvragen

Een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt gedaan via www.omgevingsloket.nl.

Meesturen

De gegevens die met een aanvraag moeten worden meegestuurd zijn volledig afhankelijk van het bouwplan. De reden hiervoor is dat de wet nu eenmaal meer en zwaardere eisen stelt aan bijvoorbeeld een verzorgingstehuis dan aan een tuinhuis. Bij een aanvraag omgevingsvergunning Bouwen dienen naast het ingevulde aanvraagformulier in elk geval de volgende gegevens te worden ingediend:

  • Een situatietekening (op schaal :500 of 1:1000);
  • Plattegronden van de huidige en nieuwe situatie met maatvoering (op schaal 1:100);
  • Gevelaanzichten van de huidige en nieuwe situatie met maatvoering (op schaal 1:100);
  • Dwarsdoorsneden met maatvoering (op schaal 1:100);
  • Constructietekeningen (op schaal 1:100) en -berekeningen .

Deze gegevens geven doorgaans een goed beeld over de haalbaarheid van het bouwplan en is tevens voor kleinere bouwplannen vaak  voldoende om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Afhankelijk van het soort bouwplan dient de aanvraag verder te worden voorzien met de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) (www.wetten.nl, zoekterm Mor)

Voor het uitwerken van een aanvraag adviseren we hiervoor een deskundige te raadplegen.

 

Hoe lang gaat het duren?

De wettelijke afhandeltermijn voor een omgevingsvergunning Bouwen en Aanleggen is 8 weken. De duur van de aanvraag kan oplopen indien blijkt dat de aanvraag nog niet compleet is en aangevuld moet worden. De termijn wordt dan even stop gezet totdat  de aanvraag is aangevuld met de ontbrekende gegevens, of de tijd die de gemeente heeft gegeven voor het aanvullen van de aanvraag in het geval de aanvulling niet (volledig) wordt geleverd.

 

Kan het ook langer gaan duren?

De gemeente kan besluiten om de termijn met 6 weken te verlengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de aanvraag niet aan alle eisen voldoet en de gemeente de aanvraag moet weigeren. De aanvrager krijgt dan de gelegenheid om alsnog te voldoen aan de eisen. Hierdoor kan de termijn dus langer duren dan de standaard 8 weken.

De aanvrager kan zelf ook verzoeken om de termijn tot het besluit op de aanvraag door de gemeente te verlengen. Bijvoorbeeld wanneer de aanvrager afhankelijk is van derden en deze niet binnen gestelde termijn kunnen reageren.

Wanneer er gekozen wordt voor het gezamenlijk aanvragen van omgevingsvergunningen waarbij voor één de uitgebreide procedure van 26 geldt, wordt voor alle vergunningen de periode van 26 weken aangehouden.  

Kosten

De kosten van een aanvraag omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening van de gemeente. De recente legesverordening kunt u vinden tussen de gemeentebladen. De gemeentebladen worden vanaf 1 oktober 2016 op Zoek.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd.