Overijssel weert zonnepanelen van landbouw- en natuurgrond

De provincie Overijssel gaat aan de slag met een aanpassing in het provinciale zonbeleid. De provincie wil geen zonnepanelen meer op landbouw- en natuurgrond toestaan. Hiermee geeft Overijssel gehoor aan het eigen coalitieakkoord en het verzoek van de rijksoverheid om de groene leefomgeving te ontzien. Bovendien blijkt uit recente cijfers dat extra zonnevelden in de provincie niet meer nodig zijn om de gezamenlijke doelstellingen (1,3 TwH aan zonne-energie in 2030) te halen. Met de zonneprojecten die Overijssel al telt en de initiatieven voor zonnevelden die in de pijplijn zitten, komt het doel voor zon op veld op circa 0,7 TwH uit. Het gezamenlijk RES doel ligt op circa 0,4 TwH. Dat betekent dat minder actie en sturing vanuit de RES-regio’s nodig is.

Inwoners profiteren

Ook is het voor het overbelaste elektriciteitsnet van belang dat kritisch wordt gekeken naar de grootschalige opwek van zonne-energie. Met het weren van zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond wordt het elektriciteitsnet in de regio gespaard. Hierdoor profiteren inwoners beter van hun eigen opgewekte zonne-energie en de overige beschikbare elektriciteit. 

Uitzonderingen

Het voornemen van de provincie kent geen absoluut verbod. Zowel het provinciale coalitieakkoord als de kamerbrief gaan uit van een ‘nee, tenzij’-beleid en dus zullen ook in het voorgenomen beleid een aantal uitzonderingen gelden. Zo maakt de provincie een uitzondering voor initiatieven langs hoofdinfrastructuur (denk aan geluidswallen), op water en boven bestaande verhardingen (parkeerterreinen). Ook biedt Overijssel ruimte aan kleinschalige lokale initiatieven van grondeigenaren als aanvulling op hun verdienmodel.

Vervolgproces

Provinciale Staten heeft op 11 oktober ingestemd met een voorbereidingsbesluit. Dit besluit is genomen om in de tussentijd (circa een halfjaar) het voorgenomen beleid te kunnen ontwikkelen. Het voorbereidingsbesluit geeft gemeenten het recht om aanvragen die bij hen binnenkomen voor zonneparken op landbouw- en natuurgronden voorlopig aan te houden. Hiermee behoedt de provincie de gemeenten voor onnodig extra werk en ondervangt de provincie een lange periode van onwetendheid bij initiatiefnemers en medeoverheden.

Alle aanvragen voor projecten die voor 12 oktober 2023 zijn ingediend kunnen door gemeenten verder in behandeling genomen worden en - indien ze aan alle vereisten voldoen - vergund worden. Voor aanvragen voor vergunningen die in de categorie van uitzonderingen vallen, geldt het voorbereidingsbesluit niet. Deze aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. Over circa een halfjaar zal Provinciale Staten besluiten of het voorgenomen beleid daadwerkelijk wordt doorgevoerd in de Omgevingsverordening.