Coronavirus

Wat doen wij?

Kwaliteitsplan Openbaar Groen 

In de gemeente Dinkelland zijn we steeds meer gewend om veel samen met inwoners te doen. Het maken van nieuw beleid is hier ook onderdeel van. Daar is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) een mooi voorbeeld van. Tijdens verschillende avonden voor inwoners, hebben we kennis en ervaring uitgewisseld en informatie met elkaar gedeeld over het openbaar groen. De ervaringen en wensen die opgehaald zijn, vormden samen met de kennis van vakspecialisten de input voor het KOG. Dit plan is in 2020 vastgesteld.

In het KOG staat beschreven hoe we de inrichting binnen de bebouwde kom graag zien als we het hebben over groenvoorzieningen, zoals bomen, plantsoenen en gazons.  Maar het KOG gaat ook over de openbare ontmoetingsplekken en speel- en sportvoorzieningen. Bij de inrichting van al deze plekken streven we naar een duurzame openbare ruimte. Om dit te realiseren, hebben we oog voor de leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Beheer en onderhoud van groen en speelvoorzieningen

Als gemeente gaan wij over het beheer en onderhoud van groen- en speelvoorzieningen. Denk hierbij aan bomen, bermen, plantsoenen, glijbanen, kabelbanen en zandbakken. Om het groen en de speelvoorzieningen goed te onderhouden, hebben we op basis van het KOG plannen opgesteld.  

We hebben voor de bermen bijvoorbeeld een bermbeheerplan geschreven, waarin staat hoe we de bermen gaan maaien en wat hierbij een belangrijk doel is;  meer biodiversiteit. Het onderhoud van gazons, plantsoenen en hagen is daarentegen weer vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan, waarin leefbaarheid en biodiversiteit belangrijke speerpunten zijn.

Onze speelvoorzieningen onderhouden we op basis van jaarlijkse inspectierondes Tijdens deze inspectie beoordelen we de speelvoorzieningen vooral op veiligheid. Waar nodig gaan we over tot reparatie of vervanging.

Voor het behoud van de biodiversiteit in vooral bermen en groensingels, is het van belang dat we schadelijk invasieve exoten (ongewenste plantensoorten) bestrijden. Wat wij doen aan de bestrijding van invasieve exoten, kunt u vinden onder het kopje: bestrijding invasieve exoten

(Her)inrichting bestaande wijk of nieuwbouwplan

Wanneer we een bestaande wijk of nieuwbouwplan (her)inrichten, gaan we uit van de ambities beschreven in het KOG. De belangrijkste ambitie is dat we groen, water en spelen zoveel mogelijk willen combineren waar dat kan. ‘Natuurlijk Spelen’ is hiervan een mooi voorbeeld. Door een speelplek te combineren met groen en water, wordt het aantrekkelijker om er te ‘sporten, spelen en ontmoeten’. Denk hiebij aan stapstenen door een wadi, klimbomen, bloemenweides, etc.

We zoeken bij een (her)inrichting naar het combinatie tussen leefbaarheid, biodiversiteit en beheerstechnische aspecten. Dit houdt in dat:

  • onze inwoners prettig kunnen wonen en leven, en dus geen overmatige hinder en overlast ondervinden van bijvoorbeeld grote bomen
  • we de biodiversiteit bevorderen door het planten van drachtbomen en bloeiende heesters
  • dat de plek  goed te beheren moet zijn, nadat het is aangelegd.
     

Insectenhotels en bloemmengsels zaaien

Elke jaar plaatsen we in een aantal kernen van de gemeente insectenhotels. Dit doen we in samenwerking met basisscholen en natuurverenigingen. Het insectenhotel is ongeveer twee meter hoog en voorzien van meerdere compartimenten. Deze compartimenten worden door de leerlingen gevuld met natuurlijke materialen, waar insecten zich graag in nestelen. Daarnaast wordt er bij de opening van het insectenhotel een bloemenmengsel ingezaaid, ook weer samen met de basisschoolleerlingen en de natuurverenigingen. Op deze manier hopen we de insecten in de regio een handje te helpen en kinderen in contact te brengen met de natuur en het belang ervan.

Nationale boomfeestdag

We organiseren in de gemeente Dinkelland de Nationale boomfeestdag. Basisschoolleerlingen gaan op deze dag bomen en struiken planten die bijdragen aan meer biodiversiteit. Dit planten doen zij samen met vrijwilligers van de natuurverenigingen en medewerkers van de gemeentelijke groendienst. Elke jaar organiseren wij deze actie in een andere kern. Op deze manier hopen we de biodiversiteit te bevorderen en kinderen in contact te brengen met de natuur.