Coronavirus

Beleid en regelgeving gemeente

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden

Ook onze Gemeentelijke regelgeving en beleid vindt u op de site van de overheid.

  • Type eerst de cijfers van de postcode van uw woonplaats in, als u alleen verordeningen geldend in uw gemeente wilt zien.
  • U kunt kiezen  voor “Uitgebreid zoeken” als u ook beleid en regelgeving van andere gemeenten wilt opvragen

Ter inzage

Ontwerp Nota Inbreidingslocaties 2020

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat met ingang van 14 augustus 2020 voor een ieder voor de periode van 6 weken ter inzage ligt de ontwerp Nota Inbreidingslocaties 2020. De beleidsnota kan worden ingezien tijdens de openingsuren bij de receptie in het gemeentehuis te Denekamp. Ook is de beleidsnota digitaal te raadplegen via www.dinkelland.nl .

Deze ontwerp-beleidsregel is opgesteld op grond van artikel 4:81 Awb. De ontwerp-beleidsregel biedt een toetsingskader om aanvragen voor woningbouwplannen in kernen te toetsen en te beoordelen.

Gedurende de hiervoor genoemde periode kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie indienen. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland, postbus 11, 7590 AA Denekamp. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Snoeijink van organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving, bereikbaar via telefoonnummer 0541-854100.

Ontwerp nota Inbreidingslocaties 2020

Aanpassing bodemkwaliteitskaart en beleid ontgraven en toepassen van grond voor PFAS

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Om lokale problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op te lossen zijn de bestaande afspraken uitgebreid. Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid.

Ter inzage
De stukken liggen met ingang van 7 augustus 2020 t/m 17 september 2020 ter inzage op het gemeentehuis in Dinkelland. Als u de stukken wilt inzien, vragen wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. U kunt de stukken ook hier bekijken:
Aanpassing bodemkwaliteitskaart
Beleid ontgraven en toepassen van grond voor PFAS

Bezwaar
Het besluit tot uitbreiding van de bestaande regionale bodemkwaliteitskaart regio Twente met PFAS en de aanvulling van de Nota bodembeheer met de notitie Beleidsregels PFAS treedt direct in werking. Tegen dit besluit kan met ingang van 7 augustus 2020 t/m 17 september 2020 bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders.  

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, tevens een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.