Coronavirus

Invasieve exoten

Invasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit en/of gezondheid.

Uitvoeringsplan plaagbestrijding

Het bevorderen van de biodiversiteit en leefbaarheid zijn twee belangrijke ambities  in het KOG. Hiervoor is het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding(opgesteld (Uitvoeringsplan Plaagbestrijding, Gemeente Dinkelland, 2020). Het uitvoeringsplan geeft de invasieve exoten weer die we bestrijden en hoe we ze bestrijden.

Invasieve planten

Er zijn vier invasieve plantensoorten die we bestrijden, namelijk: Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en Amerikaanse vogelkers. Voor de Japanse Duizendkoop, reuzenbalsemien en reuzenberenklauw hanteren we nagenoeg dezelfde methode. In de maanden augustus/september knippen we deze planten af, doen ze in zakken en voeren dit af naar de vuilverbranding. Daarnaast behandelen we de stobben zodat deze niet weer opnieuw uitlopen. De Amerikaanse vogelkers bestrijden we door ze ook in het najaar af te knippen en de stobben te behandelen. Echter, we voeren deze niet af in zakken maar ze worden met het reguliere snoeiafval afgevoerd.

Eikenprocessierups

We bestrijden de eikenprocessierups twee keer in het voorjaar met het middel Xentari. In de zomermaanden worden de nesten curatief weggezogen.  Bekijk hier hoe wij omgaan met bestrijding van de eikenprocessierups.