Omgevingswet

Status: In voorbereiding

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

Over de wet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Deze nieuwe wet gaat op 1 januari 2024 in. 

Als inwoner van Nederland wilt u wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat een gemeente of andere overheid niet alles kan doen wat u als inwoner zou willen. De Omgevingswet helpt te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Participatie speelt hierbij een belangrijke rol. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

De Omgevingswet zorgt voor begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe. U vindt alles wat u nodig heeft in één overheidsloket.

Bouwen en verbouwen

Wie een woning of bedrijfspand wil (ver)bouwen heeft, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, een vergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Ga naar de vergunningschecker op het Omgevingsloket

Meer informatie

Op de website Aan de slag met de Omgevingswet leest u meer informatie.
Heeft u vragen? Mail dan met info@dinkelland.nl of bel naar (0541) 854 100.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

 • Eén omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
 • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning. Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. Er is de mogelijkheid om nog maar één vergunning aan te vragen.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Vanuit de Omgevingswet is een Participatiebeleid opgesteld. In het beleid staat hoe we in Dinkelland invulling geven aan participatie. Onder participatie verstaan we het tijdig betrekken van belanghebbenden (zoals inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. In het beleid staat niet omschreven op welke wijze belanghebbenden precies betrokken moeten worden, maar wel in welke situaties en in welke mate. Hoe deze participatie plaatsvindt is aan de initiatiefnemer. Natuurlijk heeft de gemeente wel hulpmiddelen om de initiatiefnemer op weg te helpen. Deze zijn te downloaden onder Bijlagen, onderaan deze pagina.

Uw plan kan beperkt, gemiddeld of veel invloed hebben op uw omgeving. Deze mate van invloed bepaalt in welke mate u uw omgeving betrekt. Ter ondersteuning bij het bepalen van de mate van participatie is de handleiding Hoe betrekt u de buurt bij uw (bouw)plan gemaakt. Deze kunt u downloaden onder Bijlagen, onderaan deze pagina. 

Verslaglegging participatie
Veel of weinig participatie; in alle gevallen is het van belang om vast te leggen hoe u met betrokkenen in gesprek bent geweest, en wat hiervan de uitkomst is. Deze verslaglegging heeft u nodig bij een vergunningaanvraag. Onderaan de pagina vindt u een format voor een participatieverslag.

Rondom initiatieven en aanvragen rondom bouwen en verbouwen veranderen een aantal dingen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024):

 • Onze werkwijze voor initiatieven en aanvragen wijzigt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024
 • Het aanleveren van ontwerpplannen wijzigt al voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
 • Het omgevingsoverleg wordt belangrijker
 • Participatie krijgt een grotere rol

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de Wkb in werking. Als u nu bouwt kan het zijn dat iemand van de gemeente langskomt om uw bouw te controleren (in lijn met het Bouwbesluit). Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in. De technische bouwtoets verschuift dan in veel gevallen naar de privé sector. Dit betekent dat de gemeente niet langer het bouwtoezicht doet, maar een kwaliteitsborger via de privésector. 

Lees meer in het nieuwsbericht.

Bij bouwprojecten kunnen er bijzondere lokale omstandigheden zijn. Bij bouwactiviteiten die onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vallen, moet een kwaliteitsborger rekening houden met deze bijzondere lokale omstandigheden. De kwaliteitsborger moet deze verwerken in het borgingsplan en de risicobeoordeling, dit kan ook gevolgen hebben voor de technische uitwerking van het plan.

Op deze pagina staan de bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Dinkelland. De kwaliteitsborger heeft een onderzoeksplicht en kan deze lijst, die niet uitputtend is, als basis gebruiken.

Animaties

Uitleg over de Omgevingswet

Participatie volgens de Omgevingswet