Welstandsnota

Welstandsnota

De welstandsnota is een kaart waarop gegevens per adres of monument zijn in te zien. U kunt via deze kaart bekijken aan welke criteria een bouwplan moet voldoen.

Via onderstaande link kunt u de welstandsnota vinden: Welstandsnota

Terinzage Nota omgevingskwaliteit Dinkelland Tubbergen
In 2016 heeft de gemeenteraad de nota omgevingskwaliteit Dinkelland Tubbergen vastgesteld. In deze nota staat het welstandsbeleid voor de beide gemeenten. In het welstandsbeleid is naast een beschrijving van alle gebieden en de daarbij behorende regels voor gebouwen, ook een onderdeel reclamebeleid opgenomen. Met deze wijziging van de nota willen we het plaatsen van digitale schermen aan gebouwen, onder voorwaarden, mogelijk te maken.Tot nu bestond deze mogelijkheid binnen het huidige reclamebeleid in de nota niet.

Ter inzage ligt de gewijzigde nota omgevingskwaliteit met de bijbehorende tekening van het gehele gebied (Tubbergen en Dinkelland). Voor een snel overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de losse bladen. Hierop staat aangegeven welke bladen van de nota zijn gewijzigd.