Duurzame opwek energie

Wij willen een fijne leefomgeving die ook voor onze komende generaties duurzaam, veilig en gezond is. Als het gaat om de energieopgave, zijn de grootste uitdagingen om wijken energieneutraal en van het aardgas af te krijgen en elektriciteit op te wekken met duurzame bronnen. Geen eenvoudige opgave die veel effect heeft op de omgeving. Juist daarom is het van belang om het samen met de inwoners te doen. Een eerlijke verdeling van lusten en lasten, maar ook goed luisteren wat er speelt bij onze inwoners en begrip hebben voor ieders standpunt.

Wat willen we bereiken?

Op 28 juni 2019 is het Nationaal Klimaatakkoord vastgesteld. Hierin zijn afspraken opgenomen om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te beperken. Waarschijnlijk wordt dit aangescherpt naar 55%. Dat doen we onder meer door om in 2030 50% van het elektriciteitsverbruik op te wekken met duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Wat gaan we doen?

De energieopgaven zijn een verplichte opgave. Niets doen, is dus geen optie. Wij hebben en houden graag de regie over datgene wat er binnen onze gemeentegrenzen gebeurt. Daarom realiseert de gemeente de komende periode beleid voor de opwek van wind- en zonne-energie.

Samen met onze inwoners werken we aan oplossingsrichtingen die voor onze inwoners en voor onze omgeving meerwaarde hebben. We zien kansen om de opbrengsten van energie te gebruiken om ons landschap een impuls te geven en als vergoeding voor agrarisch landschapsbeheer. Ook kijken we naar de mogelijkheden om (gemeente)grensoverschrijdend samen te werken. Dat is efficiënter én beter voor behoud van de ruimtelijke kwaliteit.

Om onze doelen te kunnen realiseren, is de maatschappelijke acceptatie van belang. Dat willen we bereiken door inwoners goed te informeren en betrekken. We willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten en lokale initiatieven zijn ‘in de lead’.

Behalve voor elektriciteit, gaan we ook aan de slag met het opwekken van warmte. Biogas-groengas zien we als mogelijke warmtebron én als kans voor agrarisch ondernemers die hun horizon willen verbreden en op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen.

Waar staan we nu?

Het beleid voor zonnevelden wordt binnenkort geactualiseerd. Daarin worden de zienswijzen en laatste ontwikkelingen meegenomen. De verwachting is dat het geactualiseerde beleid begin 2023 wordt vastgesteld.

Voor het vaststellen van het windbeleid volgen we de stappen uit de routekaart. De verwachting was dat de resultaten van het onderzoek van het RIVM en de landelijke normen inmiddels bekend zouden zijn. Helaas blijkt dit niet het geval. Als er geen lokaal windbeleid is, kunnen aanvragen niet goed getoetst worden en het risico bestaat dat andere overheden bepalen waar en hoe de windturbines worden gerealiseerd. Momenteel vindt afstemming plaats om toch in maart 2023 windbeleid vast te kunnen stellen. De gemeente heeft gevraagd aan de provincie of zij tot die tijd geen aanvragen voor windprojecten in behandeling wil nemen.

Wat betekent dat voor u?

In de gemeente Dinkelland gaan we binnenkort aan de slag met de verfijning van de zoekgebieden voor windenergie. De inbreng van inwoners, ondernemers en belangenorganisaties nemen we mee om het windbeleid verder vorm te geven. Daarbij geldt dat de stem van de inwoners uit de directe omgeving zwaarder telt, dan die van inwoners en geïnteresseerden die verder van de locatie wonen of werken.

oogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief via duurzaam@dinkelland.nl.

Lees meer over:

Lees verder