Coronavirus

Ruimtelijke Plannen

Algemene informatie

Ruimtelijke plannen zijn plannen waarin staat hoe gronden en de gebouwen mogen worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd of verbouwd. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een toelichting, de regels en de verbeelding. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Raadplegen

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer .

Verzoek indienen

Wanneer u een bouwplan heeft wat niet past in het bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Bouwen of verbouwen

Wanneer u een bouwplan heeft wat wel past in het bestemmingsplan, dan heeft u in veel gevallen nog wel een omgevingsvergunning nodig.

Ter inzage

U kunt bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen die op dit moment ter inzage liggen inzien. 

Ter inzage

Wanneer de gemeente een ruimtelijk plan opstelt, herziet, of wijzigt wordt dit bekendgemaakt op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl, het Gemeenteblad en in het plaatselijke huis-aan-huisblad. 

Als u het niet eens bent met een plan kunt u hier op reageren. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid.nl. Het op tijd indienen van een reactie is zeer belangrijk. Houd daarom de termijnen goed in de gaten.


Hieronder kunt u de ruimtelijke plannen inzien die op dit moment ter inzage liggen.

U kunt alle plannen digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het plan met behulp van het adres of met het planidentificatienummer (dit nummer vult u in bij de zoekoptie 'plannaam of -nummer')

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 87 Denekamp 1e herziening”
Ter inzage vanaf 5 november gedurende 6 weken
planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPBRNDLW87HZ-OW01

Ontwerp-wijzigingsplan “’Buitengebied, Enktermorsweg 8-8a Agelo”
Ter inzage vanaf 5 november gedurende 6 weken
planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIWPENKTERMORS8-OW01

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Ottershagenweg 29-31 Lattrop-Breklenkamp”
Ter inzage vanaf 5 november gedurende 6 weken
planidentificatienummer NL.IMRO.1774.LATWPOTTERHGWG2931- VG01

Ontwerp-bestemmingsplan “Denekamp, Ootmarsumsestraat 15”
Ter inzage vanaf 12 november gedurende 6 weken
planidentificatienummer NL.IMRO.1774.DENBPOOTMRSMSTR15-OW01

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp”
Ter inzage vanaf 12 november gedurende 6 weken
planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPDORPMWEG8-VG01

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Saterslostraat 6 Deurningen”
Ter inzage vanaf 18 november gedurende 6 weken
planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIWPSATERSLOSTR6-VG01

Provincie Overijssel terinzagelegging ontwerp Natura 2000-beheerplan, Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, MER en Reactienota Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld
Ter inzage vanaf 7 december gedurende 6 weken

Verzoek indienen

Wanneer u een plan heeft dat niet past in het bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een principeverzoek indienen. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is daarom geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk tot een andere uitkomst aanleiding geven. Uiteindelijk kan het bevoegd gezag altijd anders besluiten dan in het principeverzoek is uitgesproken. Aan de reactie op uw principeverzoek kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Hieronder vindt u de benodigde informatie en aanvraagformulieren voor het indienen van een verzoek.

Principeverzoek

 • Wanneer indienen?

Wanneer na overleg met een accountmanager van de afdeling WABO gebleken is dat u een plan heeft wat niet past binnen het geldende bestemmingsplan of de vastomlijnde afwijkingskaders.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier principeverzoek, een uitgebreide omschrijving  van de plannen,  een onderbouwing van de plannen en een situatietekening.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening

 • Hoe lang duurt het?

Circa 8 weken.

Bestemmingsplanprocedure

 • Wanneer indienen?

Als na beoordeling van een principeverzoek gebleken is dat medewerking mogelijk is met een bestemmingsplanprocedure.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier bestemmingsplanprocedure en een bestemmingsplan bestaande uit een verbeelding, regels, toelichting en benodigde onderzoeken.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 26 weken.

Wijzigingsprocedure

 • Wanneer indienen?

Als na beoordeling van een principeverzoek gebleken is dat medewerking mogelijk is met een wijzigingsprocedure.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier wijzigingsprocedure en een wijzigingsplan bestaande uit een verbeelding, regels, toelichting en benodigde onderzoeken.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 20 weken.