Waarom Natura 2000?

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft 162 Natura 2000-gebieden aangewezen in Nederland, vanwege het voorkomen van bijzondere natuurwaarden. Daarmee is Nederland verplicht om de huidige natuurwaarden te behouden of te ontwikkelen. Na de aanwijzing stelt het bevoegd gezag (provincie of ministerie) een beheerplan vast. Hierin staan onder andere de maatregelen beschreven die nodig zijn om de beoogde doelen te halen. In Overijssel liggen 24 Natura 2000-gebieden.

De gemeente Dinkelland kent in totaal zes Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn:

  • Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek
  • Bergvennen en Brecklenkampse Veld
  • Springendal en dal van de Mosbeek (gedeeltelijk)
  • Dinkelland (gedeeltelijk)
  • Lonnekermeer (gedeeltelijk)


De gemeente Dinkelland is bestuurlijk trekker van de eerste drie: Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV), Bergvennen en Brecklenkampse Veld (B&B) en Lemselermaten (LEM).

Voor meer achtergrond informatie over de gebieden die zich in Dinkelland bevinden verwijzen wij u door naar de website van de provincie: www.overijssel.nl/nnn.
Wilt u rechtstreeks naar de gebiedspagina's van de provincie Overijssel, kijk dan op:


Natura2000 Proces Waar