Coronavirus

Waarom Natura 2000?

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft 162 Natura 2000-gebieden aangewezen in Nederland, vanwege de bijzondere natuurwaarden in deze natuurgebieden. Deze kwetsbare natuur willen we herstellen en versterken. Bovendien is Nederland verplicht om de Natura 2000-doelen te realiseren. Na de aanwijzing heeft het bevoegd gezag (provincie of ministerie) een beheerplan vastgesteld. Hierin staan onder andere de maatregelen beschreven die nodig zijn om de beoogde doelen te halen. In Overijssel liggen 24 Natura 2000-gebieden.

De gemeente Dinkelland kent in totaal zes Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn:


De gemeente Dinkelland is bestuurlijk trekker van de eerste drie: Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV), Bergvennen en Brecklenkampse Veld (B&B) en Lemselermaten (LEM).

Meer weten over Natura 2000? Kijk op www.overijssel.nl/nnn.