Ontwikkelingen tot nu toe

Algemeen

De gemeente Dinkelland wil bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Dat doen we onder meer door duurzaam elektriciteit op te wekken met wind- en zonne-energie. In de afgelopen periode zijn de volgende stappen genomen.

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Hoe zijn we tot windbeleid gekomen?

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente is afgesproken dat de gemeente Dinkelland bijdraagt aan het bod om jaarlijks in totaal 225 GWh in Noordoost Twente op te wekken met wind- en zonne-energie in 2030. De gemeente wil de regie wil behouden over de ontwikkelingen binnen haar gemeentegrenzen. De gemeenteraad van Dinkelland heeft daarom op 19 december 2023 het beleid voor windenergie vastgesteld. Hoe zijn we daar gekomen?

 • Concept windbeleid Noordoost Twente 2020: De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben onder de vlag van Energie van Noordoost Twente een gezamenlijk concept windbeleid opgesteld in 2020. Dit concept windbeleid is niet vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland.
 • Routekaart wind en zon: Begin 2022 is de routekaart wind en zon vastgesteld. Hierop staan stappen om tot lokaal beleid te komen. Landelijke afstandsnormen en onderzoeksresultaten van het RIVM over geluid & gezondheid lieten op zich wachten en zorgden voor vertraging in de beleidsvorming.
 • Lokaal windbeleid: De gemeente Dinkelland wil beleid vaststellen voor zonne- en windenergie, zodat aanvragen voor energieprojecten kunnen worden getoetst aan de lokale voorwaarden. Hierin willen wij inwoners zoveel mogelijk beschermen en eventuele hinder beperken. Ook willen wij randvoorwaarden opnemen, zodat we bij de uitvoering kunnen streven naar 100% lokaal eigendom. De Provincie Overijssel heeft de gemeente de mogelijkheid gegeven om windbeleid vast te stellen. In eerste instantie voor 1 juli 2023. Later is dit uitgesteld tot 1 januari 2024 door de motie Grip op Wind van Provinciale Staten. Inwoners en andere geïnteresseerden hebben op diverse momenten hun inbreng kunnen leveren. Lees meer hierover in de terugblik op communicatie.
 • Motie Grip op Wind provincie Overijssel: De gemeente Dinkelland wilde in juli 2023 beleid vaststellen voor het opwekken van zonne- en windenergie. Het College van B&W heeft het vaststellen van het lokale windbeleid echter uitgesteld. Dit is een gevolg van wijzigingen in het beleid van provincie Overijssel naar aanleiding van de motie Grip op Wind (d.d. 23/06/23) door de provincie Overijssel. De gemeente heeft op verzoek van de provincie een reactie gestuurd, waarin mogelijke gevolgen van het voorgenomen beleid op onze zoekgebieden staan beschreven.
 • Aanscherpen voorgenomen provinciaal windbeleid: Op 18 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten besloten om het provinciale windbeleid aan te scherpen naar aanleiding van de motie. Overijssel gaat inzetten op een aantal grootschalige clusters met windturbines. De zoekgebieden van de gemeente Dinkelland vallen buiten deze clustergebieden. Buiten deze gebieden geldt een eis van een (gemeentegrensoverschrijdende) ruimtelijke samenhang met minimaal 4 windturbines. Zo wordt versnippering van turbines in de provincie voorkomen.
 • Landelijke normen windturbines ter inzage tot en met 22 november 2023: De landelijke concept normen voor uit het ontwerp besluit Windturbines Leefomgeving van het Rijk hebben van 12 oktober tot en met 22 november 2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon een zienswijze indienen via de website van platformparticipatie.
 • Motie windbeleid en grenzen Nationaal Landschap Noordoost Twente van de raad: Via een motie (d.d. 26/09/23) heeft de gemeenteraad gevraagd om het vaststellen van het windbeleid uit te stellen. De raad wil de publicatie van het RIVM-rapport over de gevolgen van windturbines op de volksgezondheid afwachten, en weten wat die mogelijke gevolgen zijn. De raad wilde via de motie ook dat het college er bij de provincie op aan zou dringen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente te herstellen. Eerder heeft de provincie in afstemming met de gemeenten bepaald dat zoekgebieden aan de grenzen van het Nationaal Landschap mogelijk zijn.
  Kijk de bespreking van de motie Windbeleid en grenzen Nationaal Landschap NOT terug via deze link
 • Verzoek om uitstel tot 1 maart 2024 bij de provincie: In een brief van het college aan de provincie werd, naast de verzoeken van de gemeenteraad uit de motie, gevraagd om uitstel voor het vaststellen van het windbeleid en de zoekgebieden. Het uitstel werd gevraagd tot 1 maart 2024, zodat rekening kon worden gehouden met de resultaten van het gezondheidsonderzoek van Nivel. De verzoeken van de gemeente zijn door de provincie afgewezen.
 • Uitstel tot 1 januari 2024: Gemeente Dinkelland heeft naar aanleiding van een eerdere aanvraag wel uitstel gekregen tot 1 januari 2024. Eventuele aanvragen werden tot die tijd niet in behandeling genomen. 
 • Lokaal windbeleid gemeente Dinkelland: De gemeenteraad van Dinkelland heeft op 19 december 2023 het beleid voor windenergie vastgesteld met een aantal wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het raadsvoorstel.

Provincie als bevoegd gezag

Als de gemeente zelf de regie wil behouden over de ontwikkelingen binnen haar gemeentegrenzen, dan is het nodig om lokaal beleid vast te stellen voor duurzaam opwekken van energie. Aangezien provincie Overijssel bevoegd gezag is voor meer dan 5 MegaWatt (MW), worden in de praktijk alle aanvragen voor windenergie bij de provincie ingediend. Nu de gemeente Dinkelland lokaal windbeleid heeft vastgesteld, zal provincie Overijssel aanvragen van windprojecten mede beoordelen op basis van de uitgangspunten uit het beleid van de gemeente. 

Mijlpalen ontwikkeling provinciaal windbeleid

De provincie Overijssel scherpt het provinciaal beleid aan. Hierover vindt afstemming plaats met de gemeenten. Mijlpalen om tot dit beleid te komen:

Lees verder

Lees verder